Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban rész vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

ÁOK

Pályázati felhívás 2024/25

A pályázat mellékletei 2024/25

Az elbírálás szempontjai 2024/25

Ütemterv 2024/25

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Az ösztöndíjban az részesülhet, 

 • akinek – a legutóbbi tavaszi szemesztert beszámítva – a teljes tanulmányi időre számított kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,25-ös,
 • tudományos diákkörben vagy szakmai területen kimagasló munkát végez, és
 • a pályázat beadását megelőző félévig az összes felvett kötelező tantárgyat teljesítette.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, tehát 10 hónapra szól, az összege 40 000 Ft havonta.

A pályázat benyújtása a Neptun Rendszeren keresztül történik, az elektronikus pályázati adatlapon fel kell tölteni a mellékleteket. A kérvény az Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények fülön érhető el a pályázati időszak során, ami a karunkon általában júliusban van.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 
Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

További információk a kar honlapján érhetők el.

 

Kérdés esetén forduljatok hozzánk a hok.applications@semmelweis.hu címen keresztül, vagy keressetek a közösségi média felületeinken.

EKK

Felhívás a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2024/2025 tanévi pályázatára

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére pályázó hallgatók rangsorolása 2024/25

A pályázatok rangsorolásának ütemterve 2024/25

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati lap 2024/25

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

ETK

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar azon állami ösztöndíjas (államilag támogatott), illetve önköltséges (költségtérítéses), teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, valamint alapképzésből mesterképzésbe felvételiző arra érdemes hallgatók, akik

 • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;
 • az utolsó két lezárt aktív félévükben – félévente – legalább 4,50-es súlyozott tanulmányi átlagot értek el;
 • tudományos, oktatási, szakmai, közéleti, sport, illetve egyéb területen kimagasló munkát végeztek.

Fenti kritériumok alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a Karon a 2023. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet, azaz 17 hallgató.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára, 10 hónapra adható. Havi összege 40.000.- Ft/fő/hó.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az egyetem rektora által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,
2024. június 07. 12.00 órától 2024. július 05. 23.59 óráig.

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Csatolni kell a pályázó:

 • OTDK-, TDK-részvétel, helyezés: TDT elnökének igazolását,
 • publikációk, előadások fénymásolatát, illetve impact faktorral rendelkező újság esetén a könyvtárvezető igazolását,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát,
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység hivatalos igazolását attól a szervezettől, ahol a tevékenységet folytatja,

A hiányosan benyújtott, illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatot nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázatok elbírálásának szempontjait és rendjét, az eljárási határidőket és a jogorvoslati eljárást az SZMSZ III.4. RÉSZ 6.2. melléklete tartalmazza.

FOK

Pályázati felhívás 2024/25

Pontrendszer 2024/25

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2023 október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész) ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásáról szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki, figyelemmel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre, valamint ezen ösztöndíj hagyományaira.

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

a) az ösztöndíj egy tanév 10 hónapjára szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges)teljes idejű (nappali) alapképzésében, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2024. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie a felsőoktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, lehetőség szerint az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten;

d) a 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben – részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2024/2025. tanéveben a Kormányrendelet 10.§ (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szüneteltetésének időszakában)

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a felsőoktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – a felsőoktatási intézmény saját szabályzatában határozza meg. Ennek keretében az intézmény jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

Az Egyetem a pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak alapján állapítja meg.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik

2024. június 7. 12.00 órától 2024. július 5. 23.59 óráig

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.

A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati űrlapon szükséges megadnia az e-mail címét és telefonos elérhetőségét is.

A pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs mód, a rangsorolási döntést a határidőben benyújtott dokumentumok alapján hozza meg a Kar. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázathoz csatolni kell az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 sz. mellékletében megjelölt tevékenységek igazolását.

A benyújtott pályázatokat 2024. július 10-ig – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Hallgatói Önkormányzat Bírálatelőkészítő Munkacsoportja a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, véleményezi és döntésre előkészíti.

A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 számú melléklete tartalmazza.

A Dékáni Hivatal a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve 2024. július 12-ig véleményezi értékeli és rangsorolja a pályázatokat.

Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2024. július 12-én értesíti.

A pályázatok értékelésével szemben 2024. július 17-én 16:00 óráig észrevétellel lehet élni a Dékáni Hivatalnál.

A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2024. július 17-ig.

Az észrevételek elbírálására 2024. július 24-ig kerül sor.

Az esetleges fellebbezést követő eredményeket 2024. július 26-án küldjük meg a Neptun-rendszeren keresztül.

GYTK

Pályázati felhívás 2024/25

Pontrendszer 2024/25

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó.

      A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

 • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett
  és
 • legalább 55 kreditet megszerzett.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik
 
2024. június 7. 12.00 órától       2024. július 5.  23.59 óráig.

 A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 A pályázathoz csatolni kell:

 • az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 sz. mellékletében megjelölt tevékenységek igazolását.

      A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2024. július 12-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2024. július 12-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2024. július 17-én 16:00 óráig észrevételt tehetnek. Az észrevételek elbírálására 2024. július 24-ig kerül sor. A végleges rangsor 2024. július 26-án kerül kiküldésre a Neptun-rendszeren keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást.

PAK

Pályázati felhívás 2024/25

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.