Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban rész vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

ÁOK

Pályázati felhívás 2023/24

A pályázat mellékletei 2023/24

Az elbírálás szempontjai 2023/24

Ütemterv 2023/24

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Az ösztöndíjban az részesülhet, 

  • akinek – a legutóbbi tavaszi szemesztert beszámítva – a teljes tanulmányi időre számított kumulált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,25-ös,
  • tudományos diákkörben vagy szakmai területen kimagasló munkát végez, és
  • a pályázat beadását megelőző félévig az összes felvett kötelező tantárgyat teljesítette.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, tehát 10 hónapra szól, az összege 40 000 Ft havonta.

A pályázat benyújtása a Neptun Rendszeren keresztül történik, az elektronikus pályázati adatlapon fel kell tölteni a mellékleteket. A kérvény az Ügyintézés -> Kérvények -> Kitölthető kérvények fülön érhető el a pályázati időszak során, ami a karunkon általában júliusban van.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 
Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

További információk a kar honlapján érhetők el.

 

Kérdés esetén forduljatok hozzánk a hok.applications@semmelweis.hu címen keresztül, vagy keressetek a közösségi média felületeinken.

EKK

Felhívás a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2023/2024 tanévi pályázatára

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére pályázó hallgatók rangsorolása 2023/24

A pályázatok rangsorolásának ütemterve 2023/24

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati lap 2023/24

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

ETK

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Kar azon állami ösztöndíjas (államilag támogatott), illetve önköltséges (költségtérítéses), teljes idejű alap- vagy mesterképzésben, valamint alapképzésből mesterképzésbe felvételiző arra érdemes hallgatók, akik
• jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;
• az utolsó két lezárt aktív félévükben – félévente – legalább 4,50-es súlyozott tanulmányi átlagot értek el;
• tudományos, oktatási, szakmai, közéleti, sport, illetve egyéb területen kimagasló munkát végeztek.

Fenti kritériumok alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a Karon a 2022. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet, azaz 16 hallgató.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára, 10 hónapra adható. Havi összege 40.000.- Ft/fő/hó. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az egyetem rektora által javasolt rangsor alapján, az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,
2023. június 09. 12.00 órától 2023. július 10. 23.59 óráig.

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (Ügyintézés – Kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módban figyelembe venni.

Csatolni kell a pályázó:
• OTDK-, TDK-részvétel, helyezés: TDT elnökének igazolását,
• publikációk, előadások fénymásolatát, illetve impact faktorral rendelkező újság esetén a könyvtárvezető igazolását,
• eredeti nyelvvizsga bizonyítványát,
• közéleti, sport- és egyéb tevékenység hivatalos igazolását attól a szervezettől, ahol a tevékenységet folytatja.

A hiányosan benyújtott, illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatot nem áll módban figyelembe venni.

A pályázatok elbírálásának szempontjait és rendjét, az eljárási határidőket és a jogorvoslati eljárást az SZMSZ III.4. RÉSZ 6.2. melléklete tartalmazza.

FOK

Pályázati felhívás 2023/24

Pontrendszer 2023/24

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – az előző év október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – a felsőoktatási intézmények az alábbiakra fordítanak kiemelt figyelmet:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2023. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2023/2024. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2023/2024. tanévben folyósítható az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére. Amennyiben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik
2023. június 9. 12.00 órától 2023. július 10. 23.59 óráig

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.

A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módban figyelembe venni.

A pályázathoz csatolni kell:

az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 sz. mellékletében megjelölt tevékenységek igazolását.

A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2023. július 12-ig.

A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2023. július 13-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2023. július 14-ig észrevételt tehetnek.

A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2023. július 14-ig.

GYTK

Pályázati felhívás 2023/24

Pontrendszer 2023/24

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó.

          A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és
  • legalább 55 kreditet megszerzett.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik
 2023. június 9. 12.00 órától 2023. július 10. 23.59 óráig.

 A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani. A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módban figyelembe venni.

 A pályázathoz csatolni kell:

           A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2023. július 13-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.5 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2023. július 14-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2023. július 18-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2023. július 18-ig.

          A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást.

PAK

Pályázati felhívás és pontrendszer 2023/24

Minden, a pályázat során előírt mellékletet, igazolást az adatlapra fel kell tölteni. Ha valahol nem jelenik meg Csatolmány gomb, a szükséges dokumentumot másik helyre kell feltölteni, ahol a csatolás lehetséges.