PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2024-Re

A Semmelweis Egyetem Közéleti Ösztöndíjak Elbírálására Létrehozott Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2024-re pályázatot ír ki a Szentágothai János Ösztöndíj elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdés és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 8. § (1)-(4) bekezdései alapján.

A Szentágothai János Ösztöndíj az egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, jólétét, kulturális, egészségi és közösségi életük előmozdítását, az egyetem ismertségét támogató tevékenységet végző hallgatók részére, pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás.

 

I. JOGOSULTAK KÖRE:

Szentágothai János Ösztöndíjban teljes idejű, nappali alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben és doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet, pályázat alapján.

Szentágothai János Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki

 • a hallgatói önkormányzat választott tisztségviselője / képviselője / tagja, vagy
 • az egyetemi közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységet végez.

 

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

1. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

2. A pályázat benyújtásának ideje:
A 2024-es tevékenységekhez kijelölt pályázati időszakok:

 • január 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. február 1-8.
 • február 29-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. március 1-8.
 • március 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. április 1-8.
 • április 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. május 1-8.
 • május 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. június 1-8.
 • június 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. július 1-8.
 • július 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. augusztus 1-8.
 • augusztus 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. szeptember 1-8.
 • szeptember 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. október 1-8.
 • október 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. november 1-8.
 • november 30-át megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2024. december 1-8.
 • december 31-ét megelőzően végzett közéleti tevékenység pályázati időszaka: 2025. január 1-8.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati időszak végéig (II. 2. pont) a pályázó köteles leadni kérvényét. A kérvény akkor számít leadottnak, ha a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpont – Leadott kérvények fül alatt szerepel a kérvény.

A pályázás egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a csoportos tevékenységben részt vevőhallgatók mindegyikének benyújtania pályázati kérvényt.

 

III. Benyújtandó igazolások, dokumentumok: 

A pályázathoz csatolni kell a pályázat alapját képző tevékenység vagy tevékenységek bemutatását tartalmazó minta szerinti beszámolót, valamint az arra kötelezetteknek a teljesítési igazolást is. A pályázati segédlet ezen a linken érhető el.

 

IV. Az elbírálás szempontja és határideje; elbírálására jogosult testület vagy személy:

Az ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj összege a beszámoló és a III. pont szerinti kimutatások tartalmára tekintettel kerül megállapításra. Az összegre a HÖK elnöke tesz javaslatot (a HÖK elnöke esetén a Bizottság többi tagja), tipikus feladatokhoz, feladatkörökhöz, tevékenységekhez rendelt maximális összegeket tartalmazó HÖK Küldöttgyűlési határozat tartalmára tekintettel és a teljesítettnek elfogadott tevékenységek alapján.

Bírálati határidő: a beadási időszak lezárultát követő 15. nap.

A bírálatot a TJSZ 8. § (3) bekezdés szerinti bizottságot végzi, dönt az ösztöndíj odaítéléséről és összegéről. Saját pályázatának bírálatában nem vehet részt az, aki az ösztöndíjra pályázott.

 

V. Egyéb tudnivalók:

a) Megfelelő dokumentumok

 • A kérvényekhez csak limitált maximális méretű PDF formátumú elektronikus dokumentumok kerülnek mellékletként való elfogadásra.
 • A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal feltöltésével érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál a bíráló kérheti azok mellé a saját fordítás feltöltését.
 • A dokumentumokat az elektronikus űrlap megfelelő helyeire szükséges feltölteni. Csak a megfelelő helyre feltöltött dokumentumok vehetők figyelembe a bírálat során.
 • A mintabeszámolón túl a nem elnökségi tagoknak teljesítési igazolást is szükséges feltölteni, melyet a hozzá munkakörben legközelebb álló elnökségi tagnak aláírnia szükséges, ezzel igazolva, hogy a megjelölt munkákat valóban elvégezte.

b) Adatkezelés

 • A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a HÖK elnöke, az általa ezzel megbízott személy, továbbá a bíráló bizottság jogosult. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra.
 • A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

c) A bírálatot előkészítő személy lehetőséget adhat a kérvény kijavítására a beadást követően.

d) Jogorvoslat: általános szabályok szerint.

 

A dokumentum kitöltéséhez tartozó segédlet megtalálható itt.

 

Közéleti ösztöndíj plusz

A Semmelweis Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 20. § (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(5) A Kari Tanács, illetve – abban az esetben, ha a szervezeti egység nem sorolható be valamely Kari Tanács irányítása alá – a szervezeti egység vezetője vagy vezető testülete a gazdasági főigazgató véleményének figyelembevételével – ha rendelkezik annak forrásával – a saját bevétel terhére adható további ösztöndíjat alapíthat, amely pályázat alapján nyerhető el.

(6) A pályázatot a jelen szakasz (5) bekezdésben meghatározott személy vagy szervezeti egység írja ki, azzal, hogy a pályázat szólhat egyszeri alkalomra, vagy rendszeres támogatásra szól, mely esetben a pályázat alapján nyújtható ösztöndíj legfeljebb egy tanévre vonatkozhat. A pályázati kiírásban rendelkezni kell a pályázat benyújtásának módjáról, helyéről és határidejéről, a benyújtandó igazolásokról és egyéb dokumentumokról, az elbírálás szempontjairól és határidejéről, továbbá az elbírálásra jogosult személyről vagy testületről.

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége pályázatot ír ki a Szentágothai János Ösztöndíj PLUSZ elnyerésére.

Pályázati kiírások:

 • 2024. április (március 1-31. között végzett közéleti tevékenységért)
 • 2023. november (október 1-31. között végzett közéleti tevékenységért)
 • 2023. augusztus (július 1-31. között végzett közéleti tevékenységért)