A Szenátus attól a szándéktól vezéreltetve, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatóinak tudományos
munkára való nevelését a tudományos diákkörök keretében magas színvonalon biztosítsa és fejlessze,
minden évben átadja az arra érdemeseknek a „Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri
Nevelője” kitüntetést. A kitüntető címmel 200.000 Ft jutalomdíj jár. A kitüntető oklevél átadására a
Szenátus döntését követően a 2024. évi egyetemi TDK Konferencián kerül sor, 2024. február 7-én.

A javaslatok benyújtásának lépései:
1. ADATLAP (xls. formátum) kitöltése, s annak e-mailben való megküldése a TDK Iroda
címére: office.se.tdk@gmail.com
Határidő: 2023. november 13. 24h

Pályázat Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntető címre

2. MÉLTATÁS a jelölendő személyről papír-alapon, az intézet vezetőjének
aláírásával,scannelve a TDK Iroda címére: office.se.tdk@gmail.com
Határidő: 2023. november 13. 24h

A javaslatokról a Tudományos Diákköri Tanács felterjesztését követően a Szenátus titkos szavazással
dönt.
A kitüntető cím adományozásának feltételei:
A kitüntetést olyan, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő diákkörös hallgatókat a tudományos
kutatómunkára nevelő témavezető nyerheti el, aki:
– szakmájának kiváló művelője
– legalább 10 éven át kiemelkedő munkát végzett a tudományos diákköri tagok
nevelésében
– diákkörös hallgatóinak kutatómunkáját eredményesen irányította és a hallgatókat a
nyilvános szereplésre sikeresen felkészítette, akik ennek is köszönhetően az egyetemi
és az Országos Tudományos Diákköri konferencián és egyéb tudományos
rendezvényeken jelentős eredményeket értek el
– etikai, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé

A kitüntető cím odaítélésénél figyelembe kell venni továbbá a jelöltek oktatói-nevelői
tevékenységét, a hallgatókkal kialakított kapcsolatát, valamint a TDK Konferenciákon való aktív
részvételét.