Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 21.
532438 Összes oltás

KOMPLEMENTER ELJÁRÁSOK AZ EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN

Amennyiben betelt a tárgy és már nem tudja felvenni, kérem jelentkezzen az integrativmedicina2020@gmail.com email címen!

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
Családorvosi Tanszék, Integratív Medicina Tanszéki Csoport

A tárgy neve: KOMPLEMENTER ELJÁRÁSOK AZ EVIENCIÁK TÜKRÉBEN
Angol nyelven: Complementary Medicine in light of the scientific evidence
Német nyelven: Komplementär Methoden im Spiegel der Evidenzen

Kreditértéke: 2
Heti óraszám: 2 előadás: 7 gyakorlat: 6 szeminárium: 0
Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható
Tanév: 2020/2021
Tantárgy kódja: AOSCSA617_1M
Tantárgyfelelős neve: Dr. Kalabay László
Munkahelye, telefonos elérhetősége: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék, 1085 Budapest Stáhly u. 9; +36302535825
Beosztása: tanszékvezető egyetemi tanár
Habilitációjának kelte és száma: 2003

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A tantárgy célja, hogy megismertesse az orvostanhallgatókkal az egészség és a gyógyulás azon összetevőit, melyek a betegek számára fontosak, és nem képezik részét a jelenlegi orvosképzésnek. A tárgyat alapvetően azoknak az orvostanhallgatóknak tervezzük, akik már jelentős klinikai tapasztalattal rendelkeznek, és rendszerezett tárgyi tudásuk van (célcsoport: negyed-ötödéves hallgatók).
A tárgy oktatásának helye: Családorvosi tanszék oktatóterme 1085 Budapest, Stáhly u. 9

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
A tárgy elvégzésével a hallgatók ismeretei bővülni fognak a komplementer eljárások evidencia alapjairól. Emellett az orvostanhallgató-beteg kapcsolatban motivációjuk növekedni fog abba az irányba, hogy a beteg indítékait és szándékait felderítsék, és a beteg számára legoptimálisabb megoldást keressék a gyógyulás elérésére. Orvosi magatartásuk így betegközpontúvá válik, és az evidenciákon túlmutatva képesek lesznek a beteg egyéni nézőpontjának megfelelő terápiás elemek kiválasztására és a beteg gyógyításának optimalizálására.
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Belgyógyászati propedeutika
A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók kiválasztásának módja: minimum 10, maximum 20 hallgató. Kiválasztásuk módja: a jelentkezés sorrendjében

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül

A tárgy részletes tematikája:
1. A komplex intervenciók értelmezése a kutatásban és a gyógyításban. A betegközpontú (interperszonális) gyógyítás koncepciója evidenciákkal (Dr. Eőry Ajándék PhD) – előadás
2. A komplementer eljárások európai és magyarországi szabályozása (Dr. Eőry Ajándék PhD)
3. A fitoterápia és a táplálkozástudomány legfontosabb jellemzői a nemzetközi szakirodalom tükrében (Dr. Csupor Dezső DPharm PhD) – előadás
4. Fitoterapeuta és beteg kapcsolata – hogyan zajlik a terápiás találkozás (Varsányi Péter fitoterapeuta és meghívott Beteg) – szemléltető óra, interaktív
5. Gyógytáplálkozás a XXI. században (Komsa Ildikó dietetikus) – előadás
6. Kitágult tudatosságú állapotok (Expanded States of Awareness) gyógyító potenciálja (Dr. Sőti Csaba PhD DSc) – előadás
7. Vezetett meditáció (Dr. Sőti Csaba PhD, DSc) – gyakorlat
8. A mozgás, mint gyógyszer. A fizikai aktivitás és a mozgásterápiák szerepe az egészség helyreállításában és fenntartásában (jóga, pilates) (Dr Csik Ivett) – sajátélményű gyakorlat
9. Rendszer biomechanika – oszteopátia (Dr. Kovács Gellért) – sajátélményű gyakorlat
10. Holisztikus gyógyító rendszerek (Hagyományos Kínai Orvoslás, Ayurvéda) tudományos evidenciái (Dr. Eőry Ajándék PhD) – előadás
11. Stressz-csökkentő technikák a hagyományos kínai orvoslással (fülakupunktúra) (Dr. Kovács Krisztina PhD DSc, MTA KOKI) – előadás és sajátélményű, gyakorlat
12. A prevenciós eljárások szerepe a hagyományos kínai orvoslásban (Dr. Eőry Ajándok PhD) – előadás és sajátélményű gyakorlat
13. A kurzus összefoglalása és kiértékelése, az esetleges kérdések megválaszolása, lezárás
14. Vizsga

A tematikák lehetséges átfedései: –

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka: –

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A félév során az órák 75%-án kötelező a részvétel. A távolmaradást az óra tematikájának megfelelően lehet pótolni előadás esetén evidencia gyűjtéssel az adott területről és annak összefoglalásával, gyakorlat esetén a megfelelő sajátélmény vagy terepgyakorlat elvégzésével. A hiányzásokból egy lehet gyakorlati (saját élmény) foglalkozásról való hiányzás.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: Sajátélményű tapasztalat alapján legalább egy oldalas összefoglaló dolgozat írása, melyet a 14. hét végéig lehet javítani.

A félév aláírásának követelményei: A foglalkozások 75%-án való részvétel, a szemeszter végén írásbeli vizsga sikeres teljesítése.

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

Vizsgakövetelmények: Írásbeli vizsga (esszé), melynek anyagát az előadások és a sajátélményű gyakorlatok anyagai adják.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: Ötfokozatú érdemjegy az esszé értékelőlapja alapján. Az évközi számonkérés eredménye egyenértékűen beszámítódik

A vizsgára történő jelentkezés módja: A vizsga az utolsó heti előadás keretében történik. Nincs külön jelentkezési mód

A vizsga megismétlésének lehetőségei: Az érvényben levő TVSZ alapján

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
Az előadások anyagai a Moodle rendszerbe feltöltve