Adatkezelési tájékoztató az adatkezelések által érintett személyek részére a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék szervezeti egysége által végzett személyes adatkezelésekről, honlapon közzétett hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

1.1. Adatkezelő megnevezése: Semmelweis Egyetem, székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500, honlap: http://semmelweis.hu

1.2. Adatkezelő vezetőjének neve, elérhetősége: Prof. Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500, Honlap: http://semmelweis.hu/

1.3. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Trócsányi Sára, székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf.: 2. Telefonszám: Tel.: 06-1/224-1547 https://semmelweis.hu/jogigfoig/adatvedelem-betegjog/ E-mail: adatvedelem@semmelweis-univ.hu

2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ELÉRHETŐSÉGE

2.1. Az adatkezelő felsőoktatási-, továbbképzési-, munkáltatói-, egészségügyi szolgáltatási-, egészségügyi tudományos kutatási-, pénzügyi tevékenységével összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos információk elérhetősége: https://semmelweis.hu/csot/adatkezelesi-tajekoztato/

3. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN MEGISMERHETŐVÉ TETT INFORMÁCIÓK TARTALMA

3.1. adatkezelés és a nyilvántartási rendszer megnevezése: honlapon közzétett hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés, honlap nyilvántartása

3.2. adatkezelői tevékenység minősége: adatkezelő

3.3. adatkezelés helye és a hozzáférésre jogosult személyek beosztása: 1085 Budapest, Stáhly u. 7-9., Családorvosi Tanszék feladatkörében érintett munkatársa

3.4. az érintettek kategóriai és az adatok forrása: tanszéki honlapon hirdetést feladók, érintett

3.5. a kezelt személyes adatok és kezelt különleges személyes adatok kategóriái: a hirdetést feladók neve, e-mail címe, telefonszáma,

3.6. adatkezelés célja: honlapon közzétett családorvosi praxissal, munkavállalással kapcsolatos hirdetések segítése

3.7. adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke szerint, és amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak pontos megnevezése: a)az érintett hozzájárulása,

3.8. különleges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikke szerint, és amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak megnevezése: –

3.9. adatkezelés módszere: gépi: autómatizált

3.10. elektronikus adatkezelés esetén az adatkezelő rendszer megnevezése: egyetemi holnap

3.11. adatkezelési műveletek: felhasználás

3.12. az adatok általános kezelési ideje és adatok tervezett törlési időpontja: 5 év, 5 év

3.13. adatbiztonság érdekében alkalmazott általános fizikai és logikai védelmi intézkedések: Információbiztonsági Szabályzatban, Informatikai Üzemeltetési és Hálózati Szabályzatban valamint a Vagyonvédelmi és rendészeti szabályzatban foglaltak szerint

3.14. adatvédelmi incidens lehetséges kockázata: titoktartási sérülése

3.15. rendszeres adatszolgáltatás címzettje, adattovábbítás jogalapja, adatok köre: Rendszeres adatszolgáltatás nem történik.

3.16. adatfeldolgozó neve és címe, az érintettek kategóriái, az adatfeldolgozással érintett adatok kategóriái, valamint az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység: Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

4. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ALAPVETŐ JOGAIKRÓL ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

4.1. AZ ÉRINTETT JOGAI

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

4.1.2. Az adatokhoz való hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)

4.1.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

4.1.4. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

  • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra
  • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja
  • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
  • jogellenes adatkezelés
  • jogi kötelezettség teljesítése céljából

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – észszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán. Ez alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges:

  • véleménynyilvánítás szabadságához
  • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához
  • közérdekből a népegészségügy területén
  • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból
  • jogi igények érvényesítéséhez

4.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.

4.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni

  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz

4.1.7. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen

  • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
  • közvetlen üzletszerzési cél esetén
  • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

4.1.8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelés, ideértve a profilalkotást is.

Ez alól kivételt jelent

  • szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében jogszabály lehetővé teszi
  • az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul

Az érintett jogosult

  • emberi beavatkozást kérni
  • álláspontját kifejezni
  • a kifogást benyújtani.

4.2. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

4.2.1. Az adatvédelmi tisztviselőhöz való fordulás joga

Az érintetett jogosult sérelme esetén az az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének a segítségét kérni az adatkezelő előtti jogérvényesítéséhez. Az adatvédelmi tisztviselő segíti az érintett jogának gyakorlását, kivizsgálja az érintett panaszát és kezdeményezi az adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét.

4.2.2. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH illetve Hatóság), címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe 1363 Budapest, Pf. 9.

4.2.3. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog.

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.  A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani. Adatkezelőre általánosan illetékes rendes bíróság: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.)

4.2.4. Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/-feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

4.2.5. Közigazgatási bírság

A NAIH az eset körülményei alapján a GDPR 83. cikkében foglalt keretek között állapítja meg az összegét.