KOMPLEMENTER ELJÁRÁSOK AZ EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN

Amennyiben betelt a tárgy és már nem tudja felvenni, kérem jelentkezzen az integrativmedicina2020@gmail.com email címen!

kreditértéke: 2

Heti óraszám; elm:  2 (hat héten át)

Gyak: 2 (hét héten át)

Tanév: 2019-2020

Kötelezően / szabadon választható tárgy: szabadon választható

Angol nyelven: Complementary Medicine in light of the scientific evidence

Német nyelven: Komplementär Methoden im Spiegel der Evidenzen

Tantárgy kódja:

Tantárgyfelelős neve: Dr Kalabay László

Munkahelye: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: A tantárgy célja a komplementer eljárásokkal kapcsolatos evidenciák megismertetése. Ezzel egyenértékű cél a hallgatók motivációját növelni a beteg szándékainak és indítékainak felderítésében és megértésében. Emellett a tantárgy célja az evidenciákon alapuló individuális gyógyítás megalapozása.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe): legalább 30 fős előadóterem illetve tornaterem

Első meghirdetés tervezett időpontja: 2019 őszi szemeszter

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az Általános Orvostudományi Kar kurrikulumában:

A tantárgy célja, hogy megismertesse az orvostanhallgatókkal az egészség és a gyógyulás azon összetevőit, melyek a betegek számára fontosak, és nem képezik részét a jelenlegi orvosképzésnek. A tárgyat alapvetően azoknak az orvostanhallgatóknak tervezzük, akik már jelentős klinikai tapasztalattal rendelkeznek, és rendszerezett tárgyi tudásuk van (célcsoport: negyed-ötödéves hallgatók).

A tárgy sikeres elvégzése milyen újabb kompetenciák megszerzését eredményezi:

A tárgy elvégzésével a hallgatók ismeretei bővülni fognak a komplementer eljárások evidencia alapjairól. Emellett az orvostanhallgató-beteg kapcsolatban motivációjuk növekedni fog abba az irányba, hogy a beteg indítékait és szándékait felderítsék, és a beteg számára legoptimálisabb megoldást keressék a gyógyulás elérésére. Orvosi magatartásuk így betegközpontúvá válik, és az evidenciákon túlmutatva képesek lesznek a beteg egyéni nézőpontjának megfelelő terápiás elemek kiválasztására és a beteg gyógyításának optimalizálására.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): Belgyógyászat egyidejű megkezdése

Akik számára a későbbi szakirányú képzésben a tárgy ismeretanyaga kiemelten fontos lehet: Alapvetően minden, a klinikumban dolgozó orvos számára fontos, de kiemelkedő jelentőségű a  háziorvoslás szempontjából.

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei: A legkisebb hallgatói létszám (alapértelmezés szerint 10): 10

A legmagasabb hallgató létszám (meg kell adni a hallgatók kiválasztásának módját is): 25 (jelentkezési sorrendben)

A kurzusra történő jelentkezés módja: Neptunon keresztül

A tárgy tematikája:

 1. A komplex intervenciók értelmezése a kutatásban és a gyógyításban. A betegközpontú (interperszonális) gyógyítás koncepciója evidenciákkal (Dr. Eőry Ajándék PhD) – előadás
 2. A fitoterápia és a táplálkozástudomány legfontosabb jellemzői a nemzetközi szakirodalom tükrében (Dr. Csupor Dezső DPharm PhD) – előadás
 3. Fitoterapeuta és beteg kapcsolata – hogyan zajlik a terápiás találkozás (Varsányi Péter fitoterapeuta és meghívott Beteg) – szemléltető óra, interaktív
 4. Gyógytáplálkozás a XXI. században (Komsa Ildikó dietetikus) – előadás
 5. Kitágult tudatosságú állapotok (Expanded States of Awareness) gyógyító potenciálja (Dr. Sőti Csaba PhD DSc) – előadás
 6. Kitágult tudatosságú állapotok gyakorlat (Dr. Sőti Csaba PhD DSc) – szemléltető óra, interaktív
 7. Vezetett meditáció (Dr. Sőti Csaba PhD, DSc) – gyakorlat
 8. A mozgás, mint gyógyszer. A fizikai aktivitás és a mozgásterápiák szerepe az egészség helyreállításában és fenntartásában (jóga, pilates) (Dr Csik Ivett) – sajátélményű gyakorlat
 9. Rendszer biomechanika – oszteopátia (Dr. Kovács Gellért) – sajátélményű gyakorlat
 10. Holisztikus gyógyító rendszerek (Hagyományos Kínai Orvoslás, Ayurvéda) tudományos evidenciái (Dr. Eőry Ajándék PhD) – előadás
 11. Stressz-csökkentő technikák a hagyományos kínai orvoslással (fülakupunktúra) (Dr. Kovács Krisztina PhD DSc, MTA KOKI) – előadás és sajátélményű, gyakorlat
 12. A prevenciós eljárások szerepe a hagyományos kínai orvoslásban (Dr. Eőry Ajándok PhD) – előadás és sajátélményű gyakorlat
 13. A kurzus összefoglalása és kiértékelése, az esetleges kérdések megválaszolása, lezárás
 14. Vizsga

Jelölje meg mindazon tárgyakat (kötelezőket és választhatókat egyaránt!), amelyek az új tantárgy határterületi kérdéseit érintik:

A tárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, szeminárium, stb.): előadás, demonstrációs óra, gyakorlat

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka:

(pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.) terepgyakorlat, sajátélmény megszerzése

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: A félév során az órák 75%-án kötelező a részvétel. A távolmaradást az óra tematikájának megfelelően lehet pótolni előadás esetén evidencia gyűjtéssel az adott területről és annak összefoglalásával, gyakorlat esetén a megfelelő sajátélmény vagy terepgyakorlat elvégzésével. A hiányzásokból egy lehet gyakorlati (saját élmény) foglalkozásról való hiányzás.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: nem szükséges

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban: (pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb.) témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége. Sajátélményű tapasztalat alapján legalább egy oldalas összefoglaló dolgozat írása, melyet a 14. hét végéig lehet javítani.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is): A foglalkozások 75%-án való részvétel, a szemeszter végén írásbeli vizsga sikeres teljesítése.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: A félévközi számonkérések eredményeink beszámítása. Az 5- vagy 3-fokozatú értékelés szempontjai (pl. a gyakorlati vizsga beszámítása stb.): az órákon való részvétel és eredményes írásbeli vizsga teljesítése.

A vizsga típusa: írásbeli

Vizsgakövetelmények: írásbeli vizsga, melynek anyagát az előadások és a sajátélményű gyakorlatok anyagai adják.

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun rendszeren keresztül

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun rendszeren keresztül

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nem kell igazolni

A vizsga megismétlésének lehetőségei: Neptun rendszeren keresztül

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom: Az előadások vetített anyagai a tanszék honlapján elérhetőek.