Melléklet: Az Integratív Medicina orvosegyetemi kurrikulumba illesztésével megszerezhető kompetenciák – az Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAHCIM) oktatási munkacsoportjának állásfoglalása (a szerzők engedélyével teljes egészében magyar nyelvre átültetve)

Értékek

 1. Az orvost az elsajátított készségei és az általa használt technikák mellett az egészségről és a betegségről alkotott filozófiája és perspektívája is meghatározza. Ez a széles értelemben vett perspektíva hozzájárul a betegei gyógyulásához, elmélyíti elkötelezettségét kollegiális kapcsolataiban és képessé teszi arra, hogy munkájában folyamatosan értelmet találjon.
 2. Az orvosra a professzionalizmus széles értelemben vonatkozik. Ez teszi lehetővé, hogy az ellátásban együttműködők gyógyító közösséggé alakuljanak, támogatja és fejleszti, hogy a kollégák közötti kapcsolatok és az orvos-beteg kapcsolat kiteljesedjen.
 3. Az orvos felismeri az érzések, hiedelmek, élettapasztalatok, szándék és hit jelentőségét professzionális magatartásában. Ez kitágítja az orvos-beteg interakciókat és eltolja az orvos-beteg kapcsolat határait.
 4. Az orvos képes arra, hogy felismerje az értékét saját teljes emberként megélt megtapasztalásainak és azokat összpontosítsa és felajánlja betegei javára. Az amilyen az orvos emberként, munkáján és jelenlétén keresztül jelentős hatást gyakorol az orvos-beteg kapcsolatra.
 5. Az orvos hiszi azt, hogy folyamatos elköteleződése személyes növekedése mellett alapvető a medicina gyakorlásához.
 6. Az orvos képes olyan kapcsolatot teremteni, mely nem ártalmas, biztonságos, nem ítél meg és elfogadó, és ezekkel betegei számára lehetővé válik saját erősségeik felismerése és életük irányítása.
 7. Az orvos felismeri, hogy a gyógyulás folyamatában alapvető a jelentés keresése és képes jelentést találni mindennapi munkájában és napi kapcsolataiban. Ez képessé teszi arra is, hogy társa legyen betegeinek, amikor azok jelentést keresnek és találnak életük eseményeiben.
 8. Az orvos tudatosítja, hogy az egészséget és a gyógyulást számos tényező határozza meg, és ezek egy része néha ismeretlen.
 9. Az orvos az egészségre és a betegségre az emberi fejlődés részeként tekint, mely képes lehetőséget adni a személyes és szociális teljesség megtapasztalására a betegségen és a szenvedésen keresztül.

Ismeretek:

A végzett orvos képes arra, hogy:

 1. megvitassa, hogyan befolyásolják a betegség interpretációját és terápiáját személyes, kulturális, etnikai és spirituális hiedelmek,
 2. felismerje a biomedicinális tudás erősségeit és korlátait az egészségügyi ellátás vonatkozásában,
 3. példákat hozzon fel a különböző egészség és betegség felfogásokról,
 4. megvitassa a különbséget a gyógyulás és a gyógykezelés (healing vs. curing) között,
 5. leírja a különbséget az integratív és a komplementer medicina között,
 6. leírja az evidenciákat a test-elme-lélek kapcsolatára az egészség és a betegség vonatkozásában,
 7. leírja a beteg közösségében a komplementer medicina használatának prevalenciáját és az igénybe vett eljárások mintázatát,
 8. leírja az alap koncepcióját a leggyakrabban használt komplementer eljárásoknak, például a csontkovácsolásnak, a fito- és dietoterápiának, az elme-test terápiáknak; és egy vagy több tradicionális rendszernek (pl HKO, Ajurvéda) ismerje
  1. alapvető fogalmait/elméletét/filozófiáját/történetét
  2. leggyakoribb klinikai alkalmazási területeit
  3. lehetséges káros mellékhatásait
  4. a hatékonyságára vonatkozó naprakész tudományos evidenciákat
  5. megbízható részletes információforrásokat
  6. alkalmazásának képzési/kimeneti követelményeit
 9. felismerje a potenciális jogi vagy etikai vonatkozásait annak, ha a beteg kezelési tervébe belevesz vagy kizár komplementer eljárásokat,
 10. ismerje a megbízható információforrásokat a komplementer és integratív medicina területén, hogy elősegítse az élethosszig tartó tanulást,
 11. ismerje a fitoterápia és az étrendkiegészítők alkalmazására vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Attitűd:

A végzett orvos képes arra, hogy:

 1. elfogadja a beteg személyes, kulturális, etnikai és spirituális beállítódásának hatását az egészség és a betegség megtapasztalására és a beteg döntés-hozatali folyamatára,
 2. figyeljen arra, hogy saját (kezelőorvos) személyes, kulturális, etnikai és spirituális beállítottsága hogyan befolyásolja javaslatait a beteg terápia-választására,
 3. elfogadja az evidenciákon alapuló medicina alkalmazásának lehetőségeit és korlátait az adott beteg egyéni körülményei között,
 4. elfogadja, hogy számos gyógyító eljárás lehet hatékony bizonyos betegségek gyógykezelésében,
 5. törődjön saját magával, egyrészt hogy megőrizze saját jóllétét, másrészt hogy modellként szolgáljon betegeinek a saját egészségük fenntartásához.

Készségek:

A végzett orvos képes arra, hogy:

 1. segítse betegét saját öngondoskodó programjának kialakításában, részben, amiatt, hogy aktívan törekedjen egészségének megőrzésére, részben pedig azért, hogy aktívan részt vegyen a klinikai döntéshozás folyamatában,
 2. átfogó anamnesis-felvétel keretei között hatékonyan kommunikáljon betegével egészsége és betegsége minden aspektusáról, beleértve a biológiai, pszichés, szociális és spirituális vonatkozásokat is,
 3. hatékonyan kommunikáljon:
  1. betegeivel azok komplementer medicina használatáról tisztelettudó és megfelelő módon,
  2. betegeivel és az interdiszciplináris egészségügyi team-mel kollaboratív módon, hogy elősegítse a minőségi betegellátást. (A team tagjai lehetnek: nővér, lelkész, dietetikus, szociális munkás, gyógyító rendszerekkel foglalkozók (pl HKO terapeuta vagy oszteopát terapeuta…)
 4. személyes öngondozási programot tervezzen, mely magába foglalja:
  1. hogyan mérhető a beteg stressz-szintje,
  2. öngondozási stratégiák alkalmazását (pl. étrendi éberség, önszabályozó technikák, torna, napló vezetése, kreatív művészetek, spiritualitás, elme-test technikák…),
 5. Képes legyen arra, hogy használja a bizonyítékokon alapuló orvoslás irányelveit az integratív medicina technikáinak elemzésére, beleértve:
  1. célzott kérdések alkalmazása az integratív medicina elveinek vagy gyakorlatának használatára az individuális beteg esetén,
  2. releváns információk gyűjtését adatbázisok, peer-review-n átesett tudományos közlemények, tankönyvek, webes források, komplementer terapeuták tapasztalati tudása, résztvevő megfigyelés során,
  3. értékelje az információk tudományos minőségét és klinikai relevanciáját,
  4. tervezze a megszerzett információk alkalmazásának mikéntjét az adott beteg esetében és
  5. értékelje az integratív medicina elveinek vagy gyakorlatának hatását a betegei ellátásában.