Az esettanulmányok eredményes megírása érdekében készítettünk egy rövid tájékoztatót, elolvasását és a benne foglaltak követése javasolt: Elolvasom.

Tantárgy adminisztrátor: Karanedev Katalin

Elérhetősége: karanedev.katalin KUKAC semmelweis.hu

Kérdés, probléma esetén Karanedev Katalinnak írjanak emailt.

Az esettanulmányokat is az ő email címére kell küldeni.

Tantárgyfelelős: dr. Vörös Krisztián Szabolcs

Elérhetősége: voros.krisztian KUKAC med.semmelweis-univ.hu. Első körben lehetőleg Anikót keressék! Sürgős, fontos esetben telefonszáma az egyetemi telefonkönyvben megtalálható. (https://semmelweis.hu/telefonkonyv/)

KÖVETELMÉNYRENDSZER

A tárgy neve: Családorvostan
Kreditértéke: 2
Teljes óraszám: 20 előadás: 4 gyakorlat: 16 szeminárium: 0
Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható
Tantárgy kódja: AOKCSA957_1M
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Az egészségügyi rendszer alapja a családorvosi ellátás. A jövő orvosai számára nélkülözhetetlen a kapuőri rendszer megismerése, a családorvoslás, mint integráló szakma bemutatása „egy hallgató-egy oktató” formában. A családorvosi praxisban zajló munka során a hallgatók megismerik a preventív szemléletet, a holisztikus, komplex bio-pszicho-szociális és szomatikus problémák megoldásának lehetőségeit, a gyakori betegségek differenciáldiagnosztikáját. Cél az alapvető diagnosztikus eszközök, terápiás eljárások használatának megtanítása, a leggyakoribb jogszabályok, eljárások áttekintése, a hallgatók kommunikációjának fejlesztés a gyakorlatban, a rövid intervenciók alkalmazásának gyakorlása.
A tárgy oktatásának helye:
Akkreditált oktató praxisok
Családorvosi Tanszék oktatóterme
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Preventív szemlélet, szűrővizsgálatok
Holisztikus betegellátás
Komplex bio-pszichés-szociális-egészségügyi problémák menedzselése
Gyakori krónikus betegségek gondozása
Differenciáldiagnosztika
Alapvető diagnosztikai eszközök önálló használata, eredmények értékelése
Alapvető egészségügyi jogi ismeretek
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Belgyógyászati propedeutika, Gyógyszertan II, Laboratóriumi medicina
A kurzusra történő jelentkezés módja:
A tárgy felvétele a Neptun rendszerben
A tárgy részletes tematikája:
A tárgy oktatása blokkosított rendszerben történik. Az első és második nap, öt tanítási óra során „egy hallgató – egy tutor” oktatás a praxisban, valamint 3 tanórás esetmegbeszélés, gyakorlatias és differenciáldiagnosztikai megközelítéssel.
A gyakorlatok során a hallgató megismeri a praxisban
– a prevenció lehetőségeit
– a krónikus betegségek gondozását
– az akut betegségek ellátását
– komplex bio-pszicho-szociális problémák menedzselését
– az elérhető diagnosztikus, terápiás eszközök használatát.
Az esetmegbeszélések témái a leggyakoribb problémák az alapellátásban, melyek során a diagnosztikus, differenciáldiagnosztikai, terápiás lehetőségek interaktív megbeszélése történik az alábbi témakörökben:
Szűrővizsgálatok
Komplex kardiovaszkuláris / metabolikus betegségek
Gyakoribb, súlyosabb fertőző betegségek
Életvitelt jelentősen befolyásoló mozgásszervi betegek
Pszicho-szociális gondokkal küzdő betegek
A harmadik oktatási napon 4 órában kerül sor az előadásokra, a következő témakörökben:
Szűrővizsgálatok
Hangulat- és alvászavarok
Fertőző betegségek
Idősek ellátása, demenciák
Alkoholbetegség, dohányzás-leszokás támogatása
Mozgásszervi betegségek a praxisban
Cukorbetegség szűrése, gondozása
Gasztroenterológiai betegségek gondozása
Sürgősségi ellátás a praxisban
Kardiovaszkuláris prevenció, hipertónia-gondozás
Komplementer medicina
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel
A félév aláírásának követelményei:
Legalább 75%-os részvétel a foglalkozásokon.
A vizsga típusa:
A gyakorlat során mutatott aktivitás értékelése a tutor által.
Esettanulmány írása a gyakorlaton látottak alapján, előre megadott témakörökben, 3-4000 karakter terjedelemben.
Vizsgakövetelmények:
Esettanulmány írása az alábbi témakörök alapján választott betegről:
Szűrővizsgálat során kiemelt páciens
Komplex kardiovaszkuláris / metabolikus betegség
Gyakoribb, súlyosabb fertőző betegség
Életvitelt jelentősen befolyásoló mozgásszervi beteg
Pszicho-szociális gondokat bemutató eset
Az esetismertetés részei:
1. Anamnézis
2. Jelen panaszok
3. Vizsgálati terv
4. Vizsgálatok
5. Diagnózis
6. Terápia
7. Gondozás
8. Irodalmi feldolgozás
9. Irodalomjegyzék

Gyakorlati tanácsok az esettanulmánnyal kapcsolatban.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.
A gyakorlat során mutatott aktivitás a gyakorlatvezető által értékelve (40%), az esszékérdés érdemjegye (60%) alapján.
Az esszé értékelése az alábbiak szerint történik:
1-es érdemjegy: beadási határidő elmulasztása, a karakterszám nem éri el az 3000-et, nem önálló munka
2-es érdemjegy: a dolgozat bármely részének hiánya, igénytelen fogalmazás, durva szakmai hiba
3-mas érdemjegy: 2-3 szakmai és/vagy formai hiba
4-es érdemjegy: 1 kisebb szakmai hiba
5-ös érdemjegy: szabatos, az orvosi szaknyelvnek megfelelő fogalmazás, logikus következtetések
A vizsgára történő jelentkezés módja:
A vizsga felvétele a Neptun rendszerben
A vizsga megismétlésének lehetőségei:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően. Igény esetén javító szóbeli vizsgát írunk ki, az igényt a tárgyfelelősnek kell jelezni emailben. A vizsga anyaga a Családorvostan jegyzet, illetve a turnus előadásai.

Előadások

A negyedéves hallgató számára az előadások a Moodle-ban tekinthetők meg. A hatodévesek dr. Hargittay Csenge tanulmányi felelőstől kérhetnek hozzáférést.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:
Családorvosi ismeretek, előadás és fakultációs jegyzet, Dr. Kalabay László, Dr. Torzsa Péter, Dr. Vörös Krisztián, Semmelweis Kiadó, 2017
Sürgősségi betegellátás, Dr. Sirák András, Mátrix Kft., 2019
A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk.: dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem, 2019. https://semmelweis.hu/csot/e-tankonyv-letoltese/ Jelszó: kérem írjon a tárgyfelelősnek
Esettanulmányok. A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk: Dr. Kalabay László. https://semmelweis.hu/csot/wp-content/uploads/2016/12/Csaladorvosi-esettanulmanyok.pdf