Betűméret: A A A

Szakdolgozat

 
Általános követelmények
1. A hallgatónak mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben, illetve az osztatlan képzésben az oklevél megszerzéséhez diplomamunkát, szakdolgozatot kell készítenie. A diplomamunka célja az adott tudományterület bármely problémakörének önálló tudományos feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató szakmai tevékenység során fejlessze lényegmegragadó képességét, elsajátítsa a könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit és képes legyen véleményét tömören és szabatosan megfogalmazni.
2. A diplomamunka (szakdolgozat) készítését témavezető és esetenként konzulens irányítja. Témavezető a kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső szakember lehet. A konzulens a munkát segítő egyetemi oktató, kutató vagy külső szakember. Külső témavezető csak belső konzulenssel együtt kérhető fel. A téma feldolgozása során a témához tartozó alapvető és legújabb hazai munkákat is fel kell használni.
3. A diplomamunka(szakdolgozat) témák meghirdetésének és jóváhagyásának rendje: Az oktatási szervezeti egység témajegyzéket készít, amelyen a konzulensek nevét is fel kell tüntetni. A témajegyzéket – alapképzés, mesterképzés, illetve osztatlanképzés esetén a végzés évét megelőző legalább négy félévvel korábban – minden tanév I. félévi vizsgaidőszakának utolsó napjáig a tanszék hirdetőtábláján, valamint elektronikus úton is közzé kell tenni.
4. A témákra jelentkezés szabályai: A hallgató bármely kiírt témából választhat. A témaválasztás a kiírt témától eltérő is lehet, ha ehhez a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetője hozzájárult. A hallgatónak a diplomamunka témáját legkésőbb a tanulmányok befejezése előtt legalább egy évvel korábban kell kiválasztania és az adott oktatási szervezeti egység vezetőjénél bejelentenie. Az egység vezetője engedélyezés esetén gondoskodik annak nyilvántartásáról és a konzulens biztosításáról. A választott téma az adott disciplina valamely aktuális problémakörét tárgyalja.
5. A diplomamunka formai követelményei: A szakdolgozat terjedelme 50.000 karakternél nem lehet kevesebb és 100.000 karakternél – szóköz nélkül – nem lehet több. Betűtípus: Times New Roman. 12. A terjedelembe a táblázatok és az irodalomjegyzék is beletartozik, de az ábra, lábjegyzet, bibliográfia nem. A szakdolgozatot dossziéba befűzve vagy bekötve, 2 példányban kell beadni. A borítón fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás idejét és a konzulens nevét és munkahelyét. A hallgató a tanszékvezető engedélye alapján idegen nyelven is írhatja a szakdolgozatot.
6. A beadás határideje: A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni: – első alkalommal: legkésőbb a végzés évében október 1.-ig – a konzulens ismerteti szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket, – második alkalommal: legkésőbb a végzés évében november 15.-ig – a hallgató beszámol az addig végzett munkáról, – harmadik alkalommal: legkésőbb a végzés évében január 1.-ig – a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez. Az elkészült diplomamunkát legkésőbb a végzés évében január 15.-ig kell a tanszékhez benyújtani két példányban. A Gyógyszerésztudományi Karon a határidő a végzés évében március 1.
7. A diplomamunkát (szakdolgozatot) bírálatra ki kell adni. A bíráló csak egyetemi (főiskolai) oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi oktató vagy kutató lehet, akit az oktatási szervezeti egység vezetője kér fel. A témavezető külön is készít értékelést. A bírálatokat legkésőbb 5 nappal a diplomamunka (szakdolgozat) védése előtt el kell juttatni a jelölthöz. A bíráló és a témavezető javaslatot tesz a diplomamunka (szakdolgozat) minősítésére.
8. A Diplomamunka, – mely a kötelezően választandó tárgyak körébe tartozik -értékelése 1-5 fokozatú osztályzattal történik. _ Az értékelésnél tekintetbe kell venni a dolgozatba foglalt önálló vizsgálódás mértékét. A diplomamunka megvédése az oktatási szervezeti egység háromtagú bizottsága előtt történik, melynek elnöke az oktatási szervezeti egység vezetője vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egy oktatója. A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, pl. az egyetem magántanárai közül. Elégtelen minősítés esetén az oktatási szervezeti egység vezetője értesíti a hallgatót, és tájékoztatja a pótlás feltételeiről. Elégtelen diplomamunkát (szakdolgozatot) pótolni csak egy alkalommal lehet.
9. Az oktatási szervezeti egység vezetője a diplomamunka egy példányát a védést követően a hallgatónak átadja, a másik példány és az értékelését igazoló védési jegyzőkönyv egy példánya az oktatási szervezeti egységnél marad. A diplomamunkát az oktatási szervezeti egység könyvtárában 5 évig meg kell őrizni. A védési jegyzőkönyv egy példányát legkésőbb április1.-ig kell eljuttatni az illetékes a Dékáni Hivatalba.
10. A diplomamunka megírásának kötelezettsége alól , a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján , az illetékes Kar dékánja ,főigazgatója felmentést adhat azoknak a hallgatóknak, akik: – egy-, illetve kétszerzős rektori pályamunkát készítettek és a pályázaton I. helyezést értek el. – valamely lektorált tudományos folyóiratban első szerzős dolgozatot közölnek. A felmentés iránti kérelmet a hallgatónak a végzést megelőző tanév befejezéséig kell benyújtania a Dékáni Hivatalba. A diplomamunka megírása alóli felmentés a védés kötelezettsége alól nem mentesít.
11. Az oktatási szervezeti egység a sikeresen megvédett diplomamunka( a szakdolgozat) egy példányát a védést követően a hallgatónak visszaadja, a másik példányt pedig a szervezeti egységben kell megőrizni, a mindenkor hatályos irattározási rend szerint. Az 1. sz. melléklet szerinti két példányban kitöltött nyomtatvány egy példányát a záróvizsga időszak előtt 60 nappal korábban meg kell küldi az illetékes Dékáni Hivatalnak, míg a nyomtatvány második példánya a szervezeti egységnél marad.
Címlista

Címlista

Szakdolgozat címlista Semmelweis Egyetem Ortopédai Klinika 2017-2018. tanév

 

 

 

 1. Rotátorköpeny szakadás etiológiai tényezői és kezelési elvei

Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus

 

 1. Vállbetegségek korszerű diagnosztikája és ellátása

Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus

 

 1. Vállízületi instabiltás diagnosztikája és kezelése

Konzulens: Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Skaliczki Gábor egyetemi tanársegéd

 

 1. A haemophilia ortopédiai vonatkozásai


Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus

 

 1. A térdízület porcfelszíneinek betegségei, sérülései, ezek korszerű diagnosztikája és terápiája

Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus

 

 1. A térdízületi szalagsérülések, kialakulásuk mechanizmusa


Konzulens: Dr. Bartha Lajos egyetemi adjunktus

 

 1. Etiológiai faktorok a térdarthrosis kialakulásában

Konzulens: Dr. Bejek Zoltán egyetemi adjunktus

 

 1. A Perthes betegség konzervatív és műtéti kezelésének eredményessége

Konzulens: Dr. Domos Gyula egyetemi tanársegéd

 

 1. A veleszületett dongaláb deformitás kezelése a Ponseti módszer szerint


Konzulens: Dr. Domos Gyula egyetemi tanársegéd, Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus

 

 1. Alagút szindrómák


Konzulens: Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd, Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos

 

 1. Enchondromák a kézen

Konzulens: Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd, Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos

 

 1. A kéz tumorainak diagnosztikája, ellátása

Konzulens: Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd, Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos

 

 1. Mozgásmegtartó módszerek a csukló és kéz arthrosisainak ellátásában

Konzulens: Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd, Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos

 

 1. A kéz ortopédiai megbetegedései

Konzulens: Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd, Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos

 

 1. A gyermekkori gerincbetegségek szűrővizsgálata, a prevenció és kezelés lehetőségei

Konzulens: Dr. Horváth Nikoletta egyetemi tanársegéd

 

 1. Gyermekkori alsó végtagi tengelydeformitások korrekciós lehetőségei
irányított növekedéssel

Konzulens: Dr. Horváth Nikoletta egyetemi tanársegéd

 

 1. Fibrosus dysplasia, egyéb tumorszerű csontelváltozások


Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus

 

 1. Lágyrésztumorok klinikopathológiája, kezelési elvek


Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus, Dr. Antal Imre egyetemi adjunktus, Dr. Perlaky tamás egyetemi tanársegéd

 

 1. Csontok áttéti daganatainak sebészi kezelése


Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus, Dr. Perlaky Tamás egyetemi tanársegéd

 

 1. Prognosztikai faktorok, sebészi kezelési elvek csontmetastasisoknál


Konzulens: Dr. Kiss János egyetemi adjunktus

 

 1. A gyermekkori csípőizületi betegségek differenciál diagnózisa


Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus

 

 1. A veleszületett csípőficam megelőzése, korai felismerése és kezelése


Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus, Dr. Domos Gyula egyetemi tanársegéd

 

 1. A végtaghossz különbség korrekciójának lehetőségei


Konzulens: Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus, Dr Domos Gyula egyetemi tanársegéd

 

 1. Periprotetikus fertőzések megelőzése, diagnosztikája, ellátása

Konzulens: Dr. Skaliczki Gábor egyetemi adjunktus

 

 1. Carpalis instabilitások diagnosztikája, ellátása

Konzulens: Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos, Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd

 

 1. Minimál invazv ellátási technikák a kézsebészetben – Csuklóarthroscopia

Konzulens: Dr. Szakács Noémi klinikai szakorvos, Dr. Hetthéssy Judit egyetemi tanársegéd

 

 1. A coxarthrosis kezelésének műtéti lehetőségei


Konzulens: Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár

 

 1. Mozgásszervi daganatok diagnosztikája


Konzulens: Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár

 

 1. Mozgásszervi daganatok korszerű sebészi terápiája 


Konzulens: Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár

 

 1. A juvenilis osteochondrosisok etiológiája, előfordulása és kezelési elvei


Konzulens: Dr. Szőke György egyetemi tanár

 

 1. A végtagfejlődési rendellenességek kezelése


Konzulens: Dr. Szőke György egyetemi tanár

 

 1. A gyermekkori lábbetegségek epidemiológiája


Konzulens: Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus

 

 1. Infantilis cerebralis paresis diagnosztikája és kezelése

Konzulens: Dr. Terebessy Tamás egyetemi adjunktus