Joggyakorlás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény külön fejezetben szabályozza a betegek jogait és kötelezettségeit.

Ezen betegjogok köréről, annak kórházunkban való érvényesítési lehetőségéről, illetve az ehhez kapcsolódó kórházi házirendről kívánjuk tájékoztatni jelen Betegjogi Tájékoztatónkkal. Reméljük, hogy tájékoztatónkkal eredményesen segítjük Önt a betegjogokkal kapcsolatos eligazodásban.

Egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségügyi állapota által indokolt megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, ezen belül a választott orvos egyetértésével a szabad orvosválasztáshoz.

A beteget kezelő osztály osztályvezető főorvosa azonban a beteg egészségi állapota által indokolt megfelelő szakmai ellátás érdekében felülvizsgálhatja a beteg orvosválasztási jogát, és más orvost jelölhet ki kezelőorvosnak. Az orvosválasztási jog felülvizsgálatának tényéről és okáról az osztályvezető főorvos tájékoztatja a beteget.
Ügyeleti szolgálat, illetve sürgős szükség esetén azzal a korlátozással gyakorolható az orvosválasztási jog, hogy életveszély, illetve azonnali beavatkozást igénylő ellátás esetén kizárt az orvosválasztási jog gyakorlása.
Ha a beteg megállapított diagnózisnak vagy javasolt terápiának más orvos általi felülvizsgálatát szeretné, ezt kezelőorvosánál szóban jelezheti.
Tervezett kórházi elbocsátása, illetve egészségügyi intézménybe való áthelyezése esetén, ennek más orvos által történő felülvizsgálatát az osztályvezető főorvosnál lehet kérni.

Emberi méltósághoz való jog

Kapcsolattartás joga

Látogatási jog
A beteg a kórházi házirendben rögzített látogatási időtartam alatt fogadhatja látogatóit. Ettől eltérő időpontban csak az állandó kórházi belépővel rendelkező személyek kereshetik fel betegüket az érintett osztály osztályvezető főorvosa által megszabott módon és időtartamban. Az állandó belépő – indokolt esetben – a főigazgató titkárságán kérhető.
A látogatási jog a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett gyakorolható.

Információtilalom
A betegnek joga van megtiltani, hogy a kórház bárkinek információt adjon gyógykezelése tényéről, illetve a gyógykezelésével kapcsolatos bárminemű kérdésről.
Ezt a tiltását a betegnek felvételekor kell jeleznie, és a betegdokumentációban megjelölésre kerül (adatlapon információtilalomra vonatkozó jelzés mellett).
Ezen tilalom alól a közeli hozzátartozó gondozását végző személy részére felmentést adhat az osztályvezető főorvos, ha a beteg gondozása ezt indokolja. Ebben az esetben – az „információtilalom”-ra vonatkozó jelzés mellett – az orvosi dokumentációban szükséges feltüntetni, hogy ki kapott a gondozás érdekében tájékoztatást, és milyen terjedelemben.

Beteg melletti tartózkodás joga
A betegnek joga van arra, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott esetekben hozzátartozója vagy az általa megjelölt személy kórházi benntartózkodása során mellette legyen..

Vallásgyakorlási jog
A betegnek joga van a gyógyító intézményben is vallását szabadon gyakorolni, és neki megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tartani.

A kórház elhagyásának joga
A beteget lehetőség szerint 24 órával előtte tájékoztatni kell kórházi elbocsátásának időpontjáról.
akadályoztatása esetén telefonon vagy távirat útján.

Önkéntes kórházelhagyás joga
A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat.
A távozási szándékot előzetesen a kezelőorvosnak kell bejelenteni, aki ezt a tényt „önkéntes, saját felelősség melletti távozás” megjegyzéssel rögzíti a betegdokumentációban, amely tényt a beteg aláírásával megerősíti, és ekkor a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.
Ha a beteg úgy dönt, hogy előzetes bejelentés nélkül távozik az egészségügyi intézményből, akkor ezt a tényt – „előzetes bejelentés nélküli távozás” megjegyzés mellett – a kezelőorvos a beteg dokumentációjában feltünteti, és ha a beteg egészségi állapota szükségessé teszi, az önkéntes távozás tényéről értesíti a távozó beteg házorvosát és/vagy az illetékes hatóságot.
Korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen beteg esetén a bejelentés nélküli távozás tényéről – a beteg biztonsága érdekében – a kezelőorvos a törvényes képviselőt telefonon, illetve távirati úton tájékoztatja.
A betegdokumentációba kerül bejegyzésre, hogy bejelentés nélküli távozás esetén a kórház kit értesít.

Tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető formában, kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.

Tájékoztatási jog gyakorlása
A betegnek joga van – kezelőorvosa közreműködése mellett – a nála elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okát megismerni.

Tájékoztatási jogról való lemondás
A beteg írásban lemondhat a tájékoztatási jogáról, kivéve, ha maga kezdeményezi a beavatkozást vagy ha a betegsége természetét ismernie kell azért, hogy másokat betegsége által ne veszélyeztessen.

Önrendelkezési jog gyakorlása
A beteg önrendelési jog keretében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve az igénybe vett egészségügyi ellátás keretében mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza..

Írásbeli beleegyezés
Műtéti beavatkozásoknál, illetve műtéti jellegű u.n. „invazív” diagnosztikus beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beleegyezés csak írásos formában történhet, ha a beteg írásképtelen, akkor két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz a beleegyezését.

Önrendelkezési jog átruházása, illetve az átruházás tilalma
A cselekvőképes betegnek törvény által biztosított joga megjelölni, hogy ki az a személy, aki helyette – az önrendelkezési jog keretében – az egészségügyi beavatkozáshoz való beleegyezési, illetve a visszautasítási jogot gyakorolja, illetve mely személy az, akit kizár ezen önrendelkezési jog gyakorlásából .

Visszautasítási jogról való, előzetes rendelkezés cselekvőképtelenség esetén
Az egészségügyi törvény lehetőséget biztosít arra, hogy cselekvőképes személy előzetesen közokiratban rendelkezzék esetleges későbbi cselekvőképtelensége esetére az önrendelkezési jog gyakorlásáról. Azaz előzetesen, közokiratban rögzítheti, hogy cselekvőképtelensége esetén mely egészségügyi ellátásokat vagy mely beavatkozásokat kíván visszautasítani.

Visszautasítási jog átruházásáról való rendelkezés cselekvőképtelenség esetén
Cselekvőképes személy közokiratban rendelkezhet arról, hogy amennyiben cselekvőképtelenné válása esetében szükségessé válok egészségügyi ellátás igénybevétele vagy egészségügyi beavatkozás, akkor az erre vonatkozó beleegyezési, illetve visszautasítási jogot helyette mely személy gyakorolja. A nyilatkozat akkor lesz érvényes, ha a pszichiáter szakorvos egy hónapon belül igazolja szakvéleményében, hogy a nyilatkozatot tevő a nyilatkozatát annak lehetséges következményei tudatában adta meg. A nyilatkozat két évre hatályos, azaz kétévenként meg kell újítani. Ezen nyilatkozatot is alaki kötöttség nélkül vissza lehet vonni, de ha a beteg írásképes, akkor a nyilatkozat visszavonását írásban dokumentálnia kell a kórházi ellátás során.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg ezen egészségügyi adatokról tájékoztatást is kérhet. Az egészségügyi dokumentáció kiegészítését és kijavítását is kezdeményezheti, ha az általa megismert adatokat pontatlannak vagy hiányosnak véli.

Orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi ellátása kapcsán az ellátó személyzet tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait megfelelő módon bizalmasan kezeljék, és azt kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.

A beteg a felvételkor nyilatkozhat írásban arról, hogy kinek adható betegségével kapcsolatos felvilágosítás, illetőleg kiket zár ki egészségügyi adatai részletes vagy teljes megismeréséből.
A betegnek joga van ahhoz is, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak a kezelésében, ellátásában résztvevő személyek legyenek jelen, illetőleg azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárul.

Tekintettel arra, hogy a kórház oktatókórház, így a vizsgálat és a gyógykezelés során – oktatási célból – hallgatók is jelen lehetnek.

A beteg felvételkor megjelölheti azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesítenek. Ebben az esetben a kórház a beteg által megjelölt személyt köteles értesíteni a beteg áthelyezésének megváltoztatásáról, a beteg elhelyezéséről illetve az egészségi állapotában bekövetkező, jelentős mértékű változásról.
A betegnek felvételkor joga van arra is, hogy általa megjelölt személyeket kizárjon az értesítési körből. Ebben az esetben az erre rendszeresített formanyomtatványon kell ilyen igényét megjelölnie.

Betegjogi képviselő

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat:
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Zöld szám: 06-80-620-055

(külföldről): +36-20-489-96-14

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika betegjogi képviselője:

Dr. Mina András
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20/489-9577
e-mail cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

A Semmelweis Egyetem klinikáin dolgozó betegjogi képviselők 
előzetes telefonos egyeztetés után fogadják a betegeket. 
Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy melyik betegellátó egységgel kapcsolatban, melyik betegjogi képviselő kereshető.

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.