OKTATÁS | KUTATÁS | GYÓGYÍTÁS | EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Az egészségfejlesztés napjaink egyik legnagyobb kihívása – jelentősége olyan, mint a szepszisé volt Semmelweis Ignác korában. A népesség általános jólléte, az egészséges élet­hez szükséges erőforrások hozzáférhetősége, az emberek egészségműveltségének szintje alapvetően határozza meg egy társadalom életét kulturális és gazdasági szempontból is – mindehhez pedig az emberek minőségi információkkal kell, hogy rendelkezzenek. Mi, az egészségügyben dolgozó és a jövő egészségügyi szakemberei felelősek vagyunk a társadalom egészségéért, az egészség fejlesztéséért.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2019. február 21-én egyhangúlag úgy döntött, hogy az egészségügy vezető szereplőjeként ezen kezdeményezés élére áll, és létrehozta a Semmelweis Egészségfejlesztési Központot. A Központ célja, hogy a Sem­melweis Egyetem egy olyan egészséges színtérré váljon, mely működésének minden szintjén az egészségtudatosságot képviseli, a rendelkezésre álló eszköztárát bővíti, fejleszti.

Ezt követően arra adunk választ, hogy az egyetem miként tud az egészségfejlesztés kiemelt rangú szereplőjeként kilépni a társadalom elé. Az onkológiai, szív- és érrendszeri, illetve mentális egészség területén, valamint a népesedéspolitikában elérni kívánt változások eléréséhez társadalmi szintű tudásátadására van szükség. Javaslatot teszünk azon hatékony és gyors oktatási, tudományos és szervezeti fejlesz­tésekre, melyek által a Semmelweis Egyetemen intézményesül az egészségfejlesztés.

Főbb célkitűzéseink rövid, közép és hosszú távú elemeket tartalmaznak, és négy területre oszthatóak: tudomány, oktatás, szervezetfejlesztés és kommunikáció. Tudományos téren hosszú távú, nemzetközi együttműködési vonatkozással is rendelkező egészségfejlesztés kutatási programok folytatá­sát, indítását tűztük ki célul, amelyek fókuszában a vizsgált populáció egészségműveltsége, egészségviselkedése és az alkalmazott intervenciók hatékonysága áll. Oktatási téren rövid távú célkitűzés a különböző képzési formák hallgatói számára hozzáférhető, kötelezően választható új tantárgyak bevezetése az Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet koordináció­ja mellett.

Kívánatosnak tartjuk a kötelező graduális és posztgraduális képzési struktúra prevenciós, egészségfejlesztési szemléletének véleményezését, fejlesztését is. Mindez hozzájárul az egyetemünk képzéseiben résztvevő hallgatók preventív szemléletének elmélyíté­séhez, karokon átívelő oktatási kultúrát teremt, elősegíti az interdiszciplináris gondolkodást.A szervezetfejlesztés vonatkozásában hosszú távon fenn ­tartott egyetemi egészségfejlesztési program megvalósítása a célunk. Ennek oszlopait hallgatói és dolgozói egészségfejlesztés, sportesemények, szűrések, konferenciák jelentik, melyeken keresz­tül valamennyi egyetemi polgár egészségmegőrző magatar­tását támogatja az intézmény. Az egészségfejlesztési program túlmutat az egyes diagnosztikai kategóriák mentén történő gondolkodásmódon. Célunk a társadalmi szintű egészségfejlesztés, ehhez kell megteremtsük a megfelelő közeget egyetemen belül és a magyar lakosság körében egyaránt.

Fontos kiemelni, hogy megközelítésünk innovatív, nemzetközi szinten is új, mivel a „munkahelyen” belül történő tevékenységszervezés és szervezeti kultúra­fejlesztés keretében tervez megvalósítani egészségfejlesz­tést, integrált prevenciós tevékenységet. Feladatunk elősegíteni azt, hogy az egyetem álljon ki a szélesebb társadalmi nyilvánosság elé bizonyítékon alapuló ismeretek tömegkommunikációs terjesztésével, számos, a társadalmat meg­osztó, az egészséges élet szempontjából releváns kérdésben való határozott állásfoglalással.

Meghitt, békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!