Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.
Háziorvostan szakvizsga letételére évente kétszer, a tavaszi (általában május hónapban) és az őszi vizsgaidőszakban (általában november hónapban) van lehetőség. A szakvizsgára való jelentkezés határideje körülbelül a vizsga előtt fél évvel van.
Rezidenseknek a szakvizsgára bocsátáshoz a Családorvosi Tanszékre benyújtandó dokumentumai:

 • a teljes képzési időre vonatkozóan az összes gyakorlat teljesítéséről szóló hiteles (tutor aláírása és orvosi bélyegzője, valamint a képzőhely bélyegzője) igazolás a leckekönyvben
 • a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, vizsgálatok igazolása a munkanaplóban,
 • a jogszabályban előírt kötelező tanfolyam/ok elvégzése és az erről szóló igazolás/ok leadása.

Amennyiben a jelölt a benyújtott dokumentumok alapján szakvizsgára bocsátható, úgy a grémium elnöke aláírja, lepecsételi a fenti dokumentumokat. Ezután a jelöltnek a fenti dokumentumokat a Semmelweis Egyetem Dékáni Hivatalának Tanulmányi Osztályán kell az ügyintézőjének leadni.
A szakorvosjelölt szakvizsgára a Nemzeti Vizsgabizottságnál jelentkezik.
A vizsgára történő jelentkezésről és a benyújtandó dokumentumokról tájékoztató elérhető az alábbi oldalon:
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
A Nemzeti Vizsgabizottság minden beérkezett jelentkezést nyilvántartásba vesz és a regisztrációról e-mailben értesíti a vizsgázót. A jelentkezési lapokat e-mail vagy postán és ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
A háziorvostan szakvizsgát a Nemzeti Vizsgabizottság szervezi, az időpontokat, a bizottságok összetételét a Családorvosi Tanszékkel egyeztetve, a vizsgázókat kiértesíti a vizsgaidőpontokról.

A háziorvostan szakvizsga részei

Esettanulmányok

Öt esettanulmányt kell írni a részvizsgánál ismertetett módon. A négy felnőtt, valamint egy gyermek esetet a praxisgyakorlatok során megismert páciensekből kell választani.
Az esettanulmányok leadási határideje: 2 hónappal a szakvizsga előtt.
https://semmelweis.hu/csot/szakkepzes/esettanulmanyok/

Gyakorlati vizsga

A háziorvostan szakvizsga három napon zajlik. Az első két napon gyakorlati vizsgák vannak, melynek részei: sürgősségi betegellátás, egészségnevelési esszékérdések, laboratóriumi diagnosztika, 2 EKG görbe elemzése, illetve társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek.

Szóbeli vizsga

A gyakorlati vizsgák után, egy harmadik napon kerül lebonyolításra a szóbeli vizsga, ahol az előre megadott tételsorból egy felnőtt és egy gyermekgyógyászati tételt kell húzni.
https://semmelweis.hu/csot/szakkepzes/szakvizsga-kerdesek/

A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója alapján (2018)

Nemzeti Vizsgabizottság
cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 15.
tel: 1/919-0343; 1/327-6070 fax: 919-3341
Ügyfélfogadás és tájékoztatás
Hétfő 9-12 óráig
Szerda 14-16 óráig
Szakvizsga szervező
SEIBER JULIANNA – szakvizsga referens (213-as iroda)
30/691-1781
1/919-3347 | 133-as mellék
seiber.julianna@aeek.hu

Benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap (2 példányban)
 • A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás, melyet átutalással a Magyar Államkincstárárnál vezetett 10032000-01490576-00000000 számlaszámán lehet teljesíteni. A befizetés jogcíme/közlemény rovatban a jelölt nevét, szakképesítés megnevezését kérjük rövidítve feltüntetni.
 • A szakvizsga díja: 30.000,- Ft.
 • Külföldről történő utalás:
  BIC/SWIFT kódja: HUSTHUHB
  IBAN: HU06 1003 2000 0149 0576 0000 0000
 • Munkáltatói igazolás (kivétel: háziorvosok)
 • A diploma fénymásolata
 • Az előző szakvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
 • A szakképzést végző egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium, amelyet legkésőbb egy hónappal a kiírt vizsgaidőpont első napja előtt szükséges benyújtani

Egyéb tudnivalók

Lehetőség van idegen nyelven elméleti szakvizsgát tenni, ennek szándékát a jelentkezési lapon lehet feltüntetni. Az idegen nyelvű szakvizsga díja 60.000,- Ft.
Az idegen nyelven tett sikeres szakvizsga után van lehetőség a bizonyítvány két nyelven történő kiállítására.

A szakképzések megnevezése

Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg a szakképzési idejüket, a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben, valamint az egyéb egészségügyi felsőfokú szakképesítések esetében a rájuk vonatkozó 41/2005. (IX. 22.) EüM rendeletben és 19/2007. (IV. 17.) EüM rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.
Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15-én vagy azt követően kezdték meg a szakképzési idejüket, ide értve az egyéb egészségügyi felsőfokú szakképesítéseket is, a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

Sikertelen vizsga

Felhívjuk a Tisztelt Vizsgázók figyelmét, hogy sikertelen vizsga esetén további 6 hónap gyakorlati idő letöltése és annak igazolása szükséges. Az erről szóló igazolást a következő jelentkezés alkalmával egyidejűleg kell eljuttatniuk a Nemzeti Vizsgabizottsághoz.
A sikertelen vizsgát követő jelentkezés alkalmával a szakvizsga díja: 30.000,- Ft.
Az ugyanazon szakból második sikertelen gyakorlati vagy elméleti részvizsga esetén a felsőoktatási intézmény által meghatározott elméleti és 1 éves gyakorlati képzés teljesítése szükséges. Ezen dokumentumok benyújtása után lehetséges ismétlő vizsgát tenni.
Benyújtandó dokumentumok az ismétlő vizsgára:

 • Jelentkezési lap
 • Igazolás a sikertelen vizsga óta teljesített szakgyakorlatról
 • Vizsgadíj befizetéséről igazolás

Halasztás

A szakvizsga elhalasztására irányuló szándékot a jelöltnek legkésőbb a vizsgát megelőző 5 (ötödik) munkanapig kell írásban jeleznie a Nemzeti Vizsgabizottságnál.
Halasztásnak nem minősülő esetek:

 • amennyiben a jelölt írásban nem jelzi halasztási szándékát
 • amennyiben a jelölt nem jelenik meg a kitűzött szakvizsgán.

A halasztási kérelem elmulasztása esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.