A vészhelyzet megszüntével a tárgy oktatása az eredeti tematika szerint folytatódik (praxisgyakorlat, szeminárium, esettanulmány írás).

Az esettanulmányok eredményes megírása érdekében készítettünk egy rövid tájékoztatót, elolvasását és a benne foglaltak követése javasolt: Elolvasom.

Tantárgy adminisztrátor: Kerekes Anikó

Elérhetősége: kerekes.aniko KUKAC med.semmelweis-univ.hu

Kérdés, probléma esetén Kerekes Anikónak írjanak emailt.

Az esettanulmányokat is az ő email címére kell küldeni.

Tantárgyfelelős: dr. Vörös Krisztián Szabolcs

Elérhetősége: voros.krisztian KUKAC med.semmelweis-univ.hu. Első körben lehetőleg Anikót keressék! Sürgős, fontos esetben telefonszáma az egyetemi telefonkönyvben megtalálható. (https://semmelweis.hu/telefonkonyv/)

KÖVETELMÉNYRENDSZER

A tárgy neve: Családorvostan
Angol nyelven1: Family Medicine
Német nyelven1: Allgemeinmedizin
Kreditértéke: 2
Teljes óraszám: 20 előadás: 4 gyakorlat: 16 szeminárium: 0
Tantárgy típusa: kötelező kötelezően választható szabadon választható
Tantárgy kódja: AOKCSA695_1M
A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
Az egészségügyi rendszer alapja a családorvosi ellátás. A jövő orvosai számára nélkülözhetetlen a kapuőri rendszer megismerése, a családorvoslás, mint integráló szakma bemutatása „egy hallgató-egy oktató” formában. A családorvosi praxisban zajló munka során a hallgatók megismerik a preventív szemléletet, a holisztikus, komplex bio-pszicho-szociális és szomatikus problémák megoldásának lehetőségeit, a gyakori betegségek differenciáldiagnosztikáját. Cél az alapvető diagnosztikus eszközök, terápiás eljárások használatának megtanítása, a leggyakoribb jogszabályok, eljárások áttekintése, a hallgatók kommunikációjának fejlesztés a gyakorlatban, a rövid intervenciók alkalmazásának gyakorlása.
A tárgy oktatásának helye:
Akkreditált oktató praxisok
Családorvosi Tanszék oktatóterme
A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Preventív szemlélet, szűrővizsgálatok
Holisztikus betegellátás
Komplex bio-pszichés-szociális-egészségügyi problémák menedzselése
Gyakori krónikus betegségek gondozása
Differenciáldiagnosztika
Alapvető diagnosztikai eszközök önálló használata, eredmények értékelése
Alapvető egészségügyi jogi ismeretek
A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Belgyógyászati propedeutika, Gyógyszertan I, Laboratóriumi medicina
A kurzusra történő jelentkezés módja:
A tárgy felvétele a Neptun rendszerben
A tárgy részletes tematikája:
A tárgy oktatása blokkosított rendszerben történik. Az első és második nap, öt tanítási óra során „egy hallgató – egy tutor” oktatás a praxisban, valamint 3 tanórás esetmegbeszélés, gyakorlatias és differenciáldiagnosztikai megközelítéssel.
A gyakorlatok során a hallgató megismeri a praxisban
– a prevenció lehetőségeit
– a krónikus betegségek gondozását
– az akut betegségek ellátását
– komplex bio-pszicho-szociális problémák menedzselését
– az elérhető diagnosztikus, terápiás eszközök használatát.
Az esetmegbeszélések témái a leggyakoribb problémák az alapellátásban, melyek során a diagnosztikus, differenciáldiagnosztikai, terápiás lehetőségek interaktív megbeszélése történik az alábbi témakörökben:
Szűrővizsgálatok
Komplex kardiovaszkuláris / metabolikus betegségek
Gyakoribb, súlyosabb fertőző betegségek
Életvitelt jelentősen befolyásoló mozgásszervi betegek
Pszicho-szociális gondokkal küzdő betegek
A harmadik oktatási napon 4 órában kerül sor az előadásokra, a következő témakörökben:
Szűrővizsgálatok
Hangulat- és alvászavarok
Fertőző betegségek
Idősek ellátása, demenciák
Alkoholbetegség, dohányzás-leszokás támogatása
Mozgásszervi betegségek a praxisban
Cukorbetegség szűrése, gondozása
Gasztroenterológiai betegségek gondozása
Sürgősségi ellátás a praxisban
Kardiovaszkuláris prevenció, hipertónia-gondozás
Komplementer medicina
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel
A félév aláírásának követelményei:
Legalább 75%-os részvétel a foglalkozásokon.
A vizsga típusa:
A gyakorlat során mutatott aktivitás értékelése a tutor által.
Esettanulmány írása a gyakorlaton látottak alapján, előre megadott témakörökben, 3-4000 karakter terjedelemben.
Vizsgakövetelmények:
Esettanulmány írása az alábbi témakörök alapján választott betegről:
Szűrővizsgálat során kiemelt páciens
Komplex kardiovaszkuláris / metabolikus betegség
Gyakoribb, súlyosabb fertőző betegség
Életvitelt jelentősen befolyásoló mozgásszervi beteg
Pszicho-szociális gondokat bemutató eset
Az esetismertetés részei:
1. Anamnézis
2. Jelen panaszok
3. Vizsgálati terv
4. Vizsgálatok
5. Diagnózis
6. Terápia
7. Gondozás
8. Irodalmi feldolgozás
9. Irodalomjegyzék
Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
A tantárgy értékelése ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik.
A gyakorlat során mutatott aktivitás a gyakorlatvezető által értékelve (40%), az esszékérdés érdemjegye (60%) alapján.
Az esszé értékelése az alábbiak szerint történik:
1-es érdemjegy: beadási határidő elmulasztása, a karakterszám nem éri el az 3000-et, nem önálló munka
2-es érdemjegy: a dolgozat bármely részének hiánya, igénytelen fogalmazás, durva szakmai hiba
3-mas érdemjegy: 2-3 szakmai és/vagy formai hiba
4-es érdemjegy: 1 kisebb szakmai hiba
5-ös érdemjegy: szabatos, az orvosi szaknyelvnek megfelelő fogalmazás, logikus következtetések
A vizsgára történő jelentkezés módja:
A vizsga felvétele a Neptun rendszerben
A vizsga megismétlésének lehetőségei:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatnak megfelelően. Igény esetén javító szóbeli vizsgát írunk ki, az igényt a tárgyfelelősnek kell jelezni emailben. A vizsga anyaga a Családorvostan jegyzet, illetve a turnus előadásai.

Előadások

A negyedéves hallgató számára az előadások a Moodle-ban tekinthetők meg. A hatodévesek dr. Hargittay Csenge tanulmányi felelőstől kérhetnek hozzáférést.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:
Családorvosi ismeretek, előadás és fakultációs jegyzet, Dr. Kalabay László, Dr. Torzsa Péter, Dr. Vörös Krisztián, Semmelweis Kiadó, 2017
Sürgősségi betegellátás, Dr. Sirák András, Mátrix Kft., 2019
A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk.: dr. Kalabay László, Semmelweis Egyetem, 2019. https://semmelweis.hu/csot/e-tankonyv-letoltese/ Jelszó: kérem írjon a tárgyfelelősnek
Esettanulmányok. A családorvostan elmélete és gyakorlata. Szerk: Dr. Kalabay László. https://semmelweis.hu/csot/wp-content/uploads/2016/12/Csaladorvosi-esettanulmanyok.pdf