A tantárgy leírása

A napjainkban futó orvosbiológiai kutatások kétharmada tartalmaz egy bioinformatikai eszközt. Mik ezek? A kurzus során a bioinformatika négy fő területét (bioinformatikai alapok, az omika, az integratív tudomány és a mesterséges intelligencia) mutatjuk be előadások formájában. A gyakorlati képzés során a legfontosabb programok használatát sajátítja el a hallgató. A gyakorlatnak része egy következő generációs szekvenálás kiértékelése is. A kurzus során olyan gyakorlati tudást szereznek meg a hallgatók, amelyet későbbi tudományos munka során (pld. TDK, szakdolgozat, PHD, klinikai kutatások) minden nap tudnak hasznosítani.

Tantárgy adatai és követelmények

Tanév: 2024/2025 I. félév

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Győrffy Balázs

Kreditértéke: 3

Teljes óraszám: 42 óra
     előadás: 18 óra,
     gyakorlat: 24 óra,
     szeminárium: 0

Tantárgy típusa: kötelezően választható

A tárgy oktatásának helye:
Előadás:
: Gyermekgyógyászati Klinika, Tűzoltó utcai részleg, tanterem
Gyakorlat: : Gyermekgyógyászati Klinika, Tűzoltó utcai részleg, tanterem

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Sikeres első 4 szemeszter (orvosi élettan II, molekuláris sejtbiológia II).

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:
Legkisebb hallgatói létszám: 20
Legmagasabb hallgatói létszám: 60

A kurzusra történő jelentkezés módja:
Neptun regisztráció

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:
A gyakorlati oktatáson elvégzett feladatok elvégzése, mely a félév végi értékelés 50%-át teszi ki

A félév aláírásának követelményei:
Az előadásokról és gyakorlatokról történő távolmaradások száma nem lehet több a félév gyakorlatainak 25%-ánál.

A számonkérés típusa:
A félév egy projektfeladat teljesítésével zárul.

Vizsgakövetelmények:
A projektfeladat két részből tevődik össze: 1. Az elméleti témákból összeállított 33 feleletválasztós tesztkérdésből. 2. Egy meghatározott bioinformatikai feladatot kell megoldani, amely egyezik a félév során tanult gyakorlati feladatok egyikével, azonban új adatokat tartalmaz. A bioinformatikai feladat elvégzése során bármilyen segédeszköz használata lehetséges, beleértve a saját laptop használatát.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa:
A félév végi osztályzat kialakítása a gyakorlati oktatáson ismertetett feladatok (33.3%, ha minimum 75%-a beküldésre került), az elméleti ismeretanyagból összeállított feleletválasztos teszt (33.3%) és a projektfeladat (33.3%) alapján ötfokozatú minősítéssel történik.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott ismeretek.