Ismertető


Vezető:
Dr. Bagdy György
Gyógyszerhatástani Intézet
T.:  45915 00/56331
Ügyvivő szakértő:
Kiss Hajnal
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
T: 45915 00/51322

Programok Programvezető
01. Pszichiátria prof.  Réthelyi János MD, PhD
02. Mentális egészségtudomány prof. Kovács József MD, DSc
03. Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése prof. Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD

Programok leírása

A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola (Tudományági Doktori Iskola, TDI; MAB azonosítószám: 78) 1993-ban alakult. Vezetője Dr. Bitter István egyetemi tanár, az MTA doktora, neurológia, pszichiátria, pszichoterápia és klinikai farmakológia szakvizsgákkal rendelkezik.
A Doktori Iskola jelenleg három programmal működik

A fenti tudományágakban megvalósuló programok és témák, kutatási és oktatási tevékenységeink a doktori iskola integratív szemléletében zajlanak, amelyek a természet- és társadalomtudományos paradigmák találkozási pontjánál kiegészítik egymást, egyfajta híd szerepét töltik be. A TDI képzési és kutatási tevékenysége a lelki egészség – lelki betegség kérdéseit helyezi a középpontba. A tudományágak és a programok közötti összehangolt munkát a 3 évre folyamatosan tervezett kurzusok biztosítják úgy, hogy egy-egy szemeszterben 6 -7 kurzusra kerül sor. A képzési időszakon belül (6 szemeszter) minden hallgatónak lehetősége van arra, hogy a témájához szükséges kurzusokat felvegye. Doktori hallgatóink alapdiplomájának heterogenitása felzárkóztató kurzusok meghirdetését tette indokolttá, amelyeket minden félévben a doktori iskola hivatalos honlapján közzé tett kurzusadatbázisban meghirdetünk.

A doktoranduszok képzését az Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája által kiadott Doktori Szabályzat, valamint a Tudományági Doktori Iskola Belső ajánlása szerint végezzük. A fokozatszerzés során a házi vitákat opponens részvételével tartjuk meg.

Kiváló Ph.D. oktató kitüntető címet négy témavezetőnk nyert: Dr. Tringer László 2003­-ban, Dr. Kopp Mária 2004-ben, Dr. Rajna Péter 2005-ben és Dr. Bagdy György 2008-ban.

  1.  Pszichiátria programban az elmúlt évek során a kutatási profil számottevő bővülésen ment keresztül. A legjelentősebb újonnan beindított témák közé tartoznak a pszichiátriai genetikai és neuropszichológiai vizsgálatok, a felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktív zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD) kutatása. Megjegyezzük, hogy ez utóbbi téma tekintetében a klinikán folyó kutatás hazai viszonylatban, sőt a közép-kelet európai régióban is hiánypótló. Jelentős területet képeznek a klinikai pszichofarmakológa módszertani kutatások és annak más szakterületekkel közösen folytatott (genetikai, biokémiai, informatikai) vizsgálatai. A kognitív funkciók vizsgálata pszichiátriai betegeknél és a betegek biológiai rokonaiban egyike a legdinamikusabb fejlődést mutató irányvonalaknak, különös tekintettel a „nagy pszichiátriai” kórképekre (szkizofrénia, bipoláris zavar). A depresszió patomechanizmusának kutatása lehetővé teszi a potenciális új terápiák felderítését, a depresszióra hajlamosító genetikai prediszponáló faktorok feltárását. Ez utóbbihoz kapcsolódó téma az öngyilkossági rizikó előrejelzését, az öngyilkosság farmakológiai és nem farmakológiai megelőzési stratégiáit kutatja. Ugyancsak új témaként lépett be a kutatások körébe az érzelem felismerésének vizsgálata pszichiátriai betegeknél, valamint a virtuális valóság terápiás eszközként való felhasználásának vizsgálata.Az elmúlt időszakban a tudományos témák jelentős bővülésén túlmenően a programunk rendelkezésére álló módszertani infrastruktúra is jelentősen bővült. Sor került egy olyan pszichofiziológiai laboratórium kialakítására, amely lehetővé teszi pszichiátriai megbetegedések funkcionális neurobiológiai „marker”-einek feltérképezését kognitív pszichofiziológiai és elektrofiziológai módszerekkel. Ez az autonóm idegrendszeri működések és az agyi biopotenciálok vizsgálatán keresztül lehetővé teszi a pszichiátriai betegségekre jellemző kognitív deficitek és információfeldolgozási zavarok mögött álló neurális folyamatok nagy térbeli felbontással történő vizsgálatát és a funkcionális neurobiológiai markerek azonosítását. Kialakítottunk és felszereltünk egy kommunikációs laboratóriumot, ahol a terápiás csoporton belüli kommunikációt vizsgáljuk vizuális és auditív feedback lehetőséggel.
  2.  A Mentális egészségtudományok program Magyarországon egyedülállóan széleskörű palettáján nyújt képzési lehetőségeket. Az alapvető témák a lelki egészségfejlesztés és a lelki egészség epidemiológiai összefüggéseinek vizsgálatára irányulnak, igen széleskörű országos reprezentatív felmérések adatbázisai alapján, mind a felnőtt lakosság, mind fiatalok körében. Ezt a témát kezdettől kiegészítette az egészség és bioetika, valamint a halál, haldoklás mentálhigiénés aspektusainak vizsgálata. Az egészségtudományok egyre nagyobb érdeklődést kiváltó kutatási területe az alvás és a cirkadián ritmusok szerepe az egészség megőrzésében, illetve egyes kórfolyamatok kialakulásában, ez a téma is egyik központi kutatási területe a programnak. Külön téma foglalkozik a korai kötődés és a genetikai adottságok összefüggéseivel, valamint az egészségi állapot és a személyiségjellemzők összefüggéseivel. Az utóbbi években indult különösen széleskörű nemzetközi publikációs eredményeket felmutató kutatási témák foglalkoznak a krónikus betegek életminőségének jellemzőivel. A táplálkozási magatartás zavaraival foglalkozó téma hallgatói között európai uniós pályázat keretében külföldi hallgatók is vannak. A kutatómunka infrastrukturális hátterét egyrészt a korábbi és jelenlegi pályázatok keretében létrehozott egyedülálló epidemiológiai adatbázis alkotja. 1988-ban 21.000, 1995-ben és 2002-ben 12.600, 2006­ban 4500 embert kérdeztünk ki, akik a magyar 18 évnél idősebb népességet életkor, nem és terület szerint képviselik. A felmérések adatbázisai jól validált kérdőíves adatokat tartalmaznak a testi és lelki egészségi állapotra, valamint ennek demográfiai, társadalmi-gazdasági, szociológiai, pszichológia, életmód háttértényezőire vonatkozóan. Az adatbázisokat folyamatosan továbbfejlesztjük az új témáknak megfelelően. Az alvásvizsgálatok hátterét egy igen jól felszerelt alváslaboratórium és egy négyágyas alvásmedicina kutató egység adja, ez utóbbit az I. Belgyógyászati Klinikával együttműködésben tartjuk.
  3. Az egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése program az egészségtudományok és a társadalomtudományok határmezsgyéjén helyezkedik el. Fő hangsúlyainál fogva a szociológiai tudományághoz tartozik, azaz szociológiai program, mely az egyének sikeres életstratégiáival és problémamegoldó képességével, a közösségekből, társas kapcsolatokból és társadalmi működésből nyerhető erőforrások azonosításával, valamint az egyéni és a közösségi mentálhigiéné jellegzetességeivel foglalkozik. A doktori program sajátossága, hogy a kutatómunkában az egyes témákat azok egyéni, társas, közösségi és társadalmi összefüggéseiben vizsgálja és értelmezi.A kutatómunka középpontjában az alábbi széles témakörök állnak: az emberek testi-lelki jóllétének, különösképpen a személyes kiegyensúlyozottságnak és megelégedettségnek a megalapozása, megteremtése, megőrzése és helyreállítása; az ennek szempontjából fontos és mozgósítható közösségi kapcsolatok, a család, a társulások és általánosan a civil társadalom, azaz a társadalmi tőke; az értékrendből, és ezen belül világnézetből és vallásból is adódó hajtóerők, azaz a szimbolikus tőke; a preventív szemléletű egészségvédelem mentálhigiénés és társadalmi vonatkozásai; a személyes erőforrások és ezek fokozása pszichoedukatív módszerek, segítő beavatkozások, és programok kidolgozása útján; a testi-lelki jóllét növelésének intézményes módozatai, a szociális munkától a szervezetfejlesztésen és más fejlesztő lehetőségeken keresztül az ápolás és gyógyítás eszközeinek igénybe vételéig.A kutatómunka infrastruktuális hátterét a korábbi, jelenlegi és tervezett kutatások adatbázisai, kimunkált módszertani eszköztára jelentik. A módszertani súlypontok között a kvantitatív eszközök és szemléletmód használata mellett kiemelt szerepet kap a képzés és kutatás során a kvalitatív módszerek alkalmazása.

További információk:
http://magtud.semmelweis.hu/
http://mental.semmelweis.hu/index.php/hu/doktori-kepzes