Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás

 A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolába mind doktori képzésre, mind egyéni fokozatszerzésre évente 2 alkalommal lehet jelentkezni.

Jelentkezés:
november-december
április- május

Általános tájékoztató doktori képzésre történő felvételiről

 

Ki jelentkezhet a képzésre?

 • akik egyetemi diplomával (osztatlan képzésben szerzett, MA, MSc) rendelkeznek (a felvételi eljárásban még nem szükséges a végzettség igazolása, de a tanulmányokat csak  a végzettség igazolásával lehet megkezdeni)
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Hogyan történik a jelentkezés?
A felvételire a Jelentkezési lappal és a szükséges iratokkal  online lehet jelentkezni (postai úton nem kell a pályázatot beküldeni)
A jelentkezéshez szükséges űrlapokat és a honlapról lehet letölteni és géppel kell kitölteni.

Egy felvételi eljárás során csak egy doktori iskolába lehet jelentkezni, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével.

Ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a doktori iskola vezetője lesz a hallgató témavezetője.

A második félévre csak a doktori iskola által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.

Hogyan zajlik a felvételi?
A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDT által központilag meghirdetett felvételi vizsgán történő eredményes szereplés útján lehetséges.

Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, önköltség befizetésével  is felvehet doktoranduszokat, akiknek a jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el.

Keresztféléves felvételi eljárásban a  felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi meg tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek az általános felvételi eljárás során követett gyakorlattal).

Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt.

A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat

 • A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll:
 1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye(legfeljebb  8 pont)
 2. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  14 pont )
 3. az egyéb eredmények (nyelvvizsga, külföldi tudományos tanulmányút, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény)(legfeljebb 6 pont )
 • A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:
 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Hány embert vesznek fel?

Arról, hogy az adott doktori iskola hány ösztöndíjas helyet pályáztathat meg, az Egyetemi Doktori Tanács dönt.

Mit tehetek, ha nem vettek fel?

A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.
A korábbi években szerzett felvételi pontszámokkal három éven belül újabb felvételi vizsga nélkül is lehet jelentkezni.
Ha egy ösztöndíjas helyre felvett hallgató még az első beiratkozás előtt megváltoztatja szándékát és helyét nem foglalja el, az így felszabaduló helyet a DI felvételi rangsorának soron következő jelentkezőjének kell felajánlani – feltéve, hogy elérte a minimálisan megkövetelt pontszámot

GYIK:

Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre (titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu)  elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.
Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?
Ha elérte a felvételin a minimum pontot,de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.
Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.
Mik a szakmaspecifikus teljesítmények a Jelentkezési lapon?
Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen dokumentumokat kell még csatolnom?
Amiket hozott pontként beírt a felvételi lapon, arról mindről kell igazolás.
Jelentkezési lapon a tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?
Igen.
Jelentkezési lapon az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?
Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)
Mi az az OM azonosító a Jelentkezési lapon?
11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.
Jelentkezési lapon ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?
Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási tervet.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?
Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.
Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?
Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.
Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni? 
Diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó és  fénymásolatban  beadandó  a beiratkozáskor.
Felvételi lapon mit kell kitölteni?
A hozott pontszámokat Önnek kell kitölteni az alapján hogy  hány TDK-ja, konferenciája, nyelvvizsgája van. Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
Átutalással,  küldje el Márczis Anitának (marczis.anita@semmelweis-univ.hu) a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, telefonszám; cég esetén: cégnév, székhely, adószám, telefonszám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
keresztféléves felvételi esetén január végén, tavaszi jelentkezéskor  júniusban
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola ügyintéző  fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.
Telefonszám: 36 1 459 1500
Elméleti orvostudományok DI: Besze Erzsébet mellék: 60200
Klinikai orvostudományok DI: Bokori Edit 06-20-825-8150
Gyógyszertudományok DI: Székely Ilona mellék: 55206
Mentális egészségtudományok DI Kiss Hajnal mellék:51322
Idegtudományok DI: Őszi Alexandra mellék: 51171
Molekukuláris orvostudományok DI: Sonnevend Kinga 06-20-825-9640
Egészségtudományi DI: Császár Gábor 06-1-486-5901 vagy 06-20-670-1959

Általános tájékoztató egyéni fokozatszerzésre történő jelentkezésről

 

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

 • akik egyetemi diplomával (MSc) és legalább 5  éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek( a több éves szakmai gyakorlattól eltekint a Doktori Iskola, amennyiben a jelentkező kiemelkedő publikációs tevékenységet tud igazolni)
 • aki rendelkezik egy idegen nyelvből legalább állami középfokú, “C” típusú (vagy azzal egyenértékű akkreditált más) nyelvvizsga bizonyítvánnyal
 • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Hogyan történik a jelentkezés?
A  Jelentkezési lapot és a Felvételi lapot  a szükséges iratokkal  a Doktori Hivatalba online kell eljuttatni 

A jelentkezéshez szükséges 2 űrlapot  a honlapról lehet letölteni és géppel kell kitölteni:

Hogyan zajlik a felvételi?
Az egyes doktori iskolába jelentkezők a jelentkezés szerinti doktori iskola programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen és komplex vizsgán vesznek részt.

A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

A felvételi elbeszélgetés során a felvételi  bizottság a Doktori  Szabályzat  alapján  dönt arról, hogy az egyéni fokozatszerző témavezetővel, vagy konzulenssel kezdheti meg a doktori programot.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete,

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat (30. melléklet).A korábbi eredmények értékelése 2 részből áll:

 1. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  22 pont )
 2.  második nyelvvizsga vagy záróvizsga (legfeljebb 6 pont

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:

 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Az egyéni fokozatszerzők a felvételi eljárás második részében ( a felvételi beszélgetést követő 1-2 hónapon belül)  komplex vizsgán vesznek részt.

A komplex vizsga  elméleti és gyakorlati részből áll.
Az elméleti részben 2 tárgyból kell vizsgát tenni-( a tárgyakat a tudományági doktori iskola határozza meg)
A gyakorlati részben a kutatásról 8-10 percben kell prezentációt tartani.
(további információ: tudományági doktori iskoláknál)

GYIK:

Mit kell a jelentkezéshez a titkársági email címre(titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu)  elküldeni?
Csak a jelentkezési lapot aláírás nélkül word formátumban.
Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.
Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.
Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.
Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajzot.
Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási tervet.
Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.
Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.
Mit tegyek ha az erkölcsi bizonyítvány nem érkezett meg?
Jelentkezéshez elegendő a feladóvevény, erkölcsi bizonyítványt pedig leadja a beiratkozáskor.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó, fénymásolatban beadandó a beiratkozáskor. Felvételi lapon mit kell kitölteni?
A hozott pontszámokat Önnek kell kitölteni az alapján,  hogy  hány konferencia részvétel, nyelvvizsgája stb.  igazolható.  Csak a „Bizottság értékelése” bekeretezett részt nem kell kitölteni.
Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?.
Átutalással,  küldje el Márczis Anitának (marczis.anita@semmelweis-univ.hu) a következő adatokat: név, cím, személyigazolvány szám, telefonszám; cég esetén: cégnév, székhely, adószám, telefonszám.
Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
január végén és júniusban

Mikor lesznek a komplex vizsgák?
január vége, március eleje, vagy augusztus vége, szeptember eleje
Kitől kapok értesítést a felvételiről?
Az adott tudományági Doktori Iskola ügyintéző  fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.
T: 459 15 000
Elméleti orvostudományok DI: Besze Erzsébet: 60200
Klinikai orvostudományok DI: Bokori Edit 06-20-825-8150
Gyógyszertudományok DI: Székely Ilona mellék: 55206
Mentális egészségtudományok DI Kiss Hajnal mellék:51322
Idegtudományok DI: Őszi Alexandra mellék: 51171
Molekuláris orvostudományok DI: Sonnevend Kinga 06-20-825-9640

Egészségtudományi DI: Császár Gábor 06-1-486-5901 vagy 06-20-670-1959