Doktori program alapítása a Semmelweis Egyetem tudományági doktori tagozatokban

A képzési programok átalakítására, vagy új doktori képzési program alapítására a  Doktori Szabályzat alábbi rendelkezései   alapján kerülhet sor:

34. § [Doktori Program]
 • A tudományos képzési doktori program (továbbiakban program) a Doktori Tagozat tudományágának/kutatási területének egy olyan szakágában kialakított szervezeti forma, amely alkalmas arra, hogy a hallgatót a PhD fokozat megszerzésére felkészítse.
 • A Doktori Tagozatban új program alapítása és korábban szervezett program megszüntetése az EDT döntése alapján lehetséges.
 • Új program szervezésének feltétele, hogy a program legalább 6 témavezetőt, 6 vagy több tudományos témakört jelöljön meg, és szakágának speciális ismereteiből legalább 1 kurzussal készítse fel hallgatóit.
 • Programok megszüntetéséről Doktori Tagozat Tanácsának javaslata és a VMB véleménye alapján kialakított javaslatára az EDT dönt. A program megszüntetését kezdeményezheti a programvezető. A program megszüntetését a Doktori Tagozat Tanácsa kezdeményezi, ha:
  1. témavezetői nem végeznek a témavezetői követelményekben előírt tudományos tevékenységet, vagy
  2. 3 éven belül hallgatót nem vettek fel, vagy
  3. 3 éven belül nem szerveztek eredményes kurzust, vagy
  4. 3 éven belül nem volt eredményes fokozatszerző hallgatójuk – új program esetén ez utóbbi feltétel először a 9. év elteltével értékelhető.
 • A megszűnő doktori program témavezetői kezdeményezhetik csatlakozásukat más programhoz.
35. § [Doktori program alapítása]
 • Új program indításának kérelmét a doktori tagozat vezetője nyújthatja be az EDT elnökének, aki véleményezésre felkéri az érintett Doktori Tagozat Tanácsát, a VMB-t vagy az EDT tagjaiból választ szakértő(ke)t. A vélemény(ek) ismeretében a program indításáról az EDT dönt.
  Űrlap: letöltés
 • Új program alapításának feltétele a tagozat vezetője által kiadott befogadó nyilatkozat. Ha a tagozat vezetője új program alapítását javasolja az EDT-nek, akkor írásban vállalja annak felelősségét, hogy az új program felfutása alatt a tagozat magyar állami ösztöndíjas hallgatói keretéből a jelentkezések függvényében rendszeresen juttat magyar állami ösztöndíjas hallgatói helyet az új programba.
 • Új doktori képzési program indításához meg kell adni a befogadó tagozat nevét, a befogadó nyilatkozatot, a tervezett program elnevezését, a képzés szakmai vázlatát (1-2 oldal), a tervezett kurzus(oka)t, a program témavezetőinek nevét, a javasolt PhD kutatási témák címét és a téma leírását. Az Egyetemen még nem akkreditált témavezetőkről ki kell tölteni a témavezető akkreditálásához szükséges űrlapokat és be kell nyújtani a szakmai önéletrajzot és publikációs listát. A program befogadása mellett az egyes témák csak a jelen Szabályzatban meghatározott téma-akkreditáció után hirdethetők meg.

Az új program tervezetét rövid programalapítási tervben kell összefoglalni.

 • Egy tagozatban annyi program lehet, ahányat a képzési igények és az adott hallgatói létszám indokolnak. Nem szükséges, hogy minden szakterület önálló képzési programmal rendelkezzen. A képzési programok nevei rövidek és informatívak.
 • Új képzési programot akkor lehet szervezni, ha a meglévő programokban olyan nagyszámú hallgató van, hogy a tagozat vezetője már nem tudja szervezeti változás és új tagozati programvezető bevonása nélkül kezelni ügyeiket. Az új programot a régebbi és az új témák csoportosításával, jelentős tudományos képzési igény kielégítésére kell létrehozni.
 • A program legalább 6 aktív tudományos témát és témavezetőt fog össze. Új program szervezésekor a más programban teljesített hasonló tematikájú témavezetést meg kell szüntetni, a feladatok kettőződését meg kell előzni. Az új képzési program témavezetői csak abban az esetben szerepelhetnek más programokban, amennyiben az egyes programokban akkreditált témáik jelentősen különböznek egymástól.
 • Az új program létesítése vagy az átszervezés során más tagozatba átkerült témavezető az eredeti tagozatában fejezheti be a vezetése alatt tevékenykedő hallgatói felkészítését. Ettől eltérő megállapodást az érintett tagozatok vezetői az EDT elnökének egyetértése esetén köthetnek – gondosan figyelve a tagozat-keretszámok egyensúlyára.
 • A megszűnt program újraindítása új eljárás alapján lehetséges.
36. § [Programvezető]
 • Programvezető a Doktori Iskola törzstagja lehet. Feladatai:
  1. felelős a program szakmai színvonaláért, biztosítja a programon belül a témák közötti és a Doktori Tagozaton belül a programok közötti szakmai kapcsolatokat;
  2. javaslatot tesz a Doktori Tagozatnak új témák akkreditálására, folyamatosan felügyeli a témavezetők tevékenységét és a programhoz tartozó hallgatók előrehaladását, szükség esetén kezdeményezi témák megszüntetését;
  3. javaslatot tesz a Doktori Tagozatnak a programon belüli kurzusok szervezésére és a programnak más kurzusokban való részvételére;
  4. javaslatot tesz a Doktori Tagozatnak a programjába tartozó doktoranduszok által választható komplex vizsga tárgyaira, meghatározza azok pontos tananyagát, vizsgatételeit, a felkészüléshez ajánlott szakirodalmat és a tárgy elsajátításához ajánlott kurzusok körét;
  5. javaslatot tesz a Doktori Tagozat Tanácsának a doktori szigorlat, valamint a komplex vizsga bizottsági tagjainak és az értekezést bíráló bizottsági tagok személyére;
  6. kezdeményezi és megszervezi a doktorandusz értekezésének munkahelyi vitáját.