Doktori program alapítása a Semmelweis Egyetem tudományági doktori iskoláiban

A képzési programok átalakítására, vagy új doktori képzési program alapítására a  Doktori Szabályzat alábbi rendelkezései   alapján kerülhet sor:

32. §[Doktori Program]

(1) A tudományos képzési doktori program (továbbiakban program) a DI tudományágának/kutatási területének egy olyan szakágában kialakított szervezeti forma, amely alkalmas arra, hogy a hallgatót a PhD fokozat megszerzésére felkészítse, igénybe véve az EDT, a többi DI és a többi programok által szervezett kurzusokat.

(2) A DI-ben új program alapítása és korábban szervezett program megszüntetése az EDT döntése alapján lehetséges. A doktori képzés tervét a Szenátus fogadja el.

(3) Új program szervezésének feltétele, hogy a program legalább 6 témavezetőt, 6 vagy több tudományos témakört jelöljön meg, és szakágának speciális ismereteiből legalább 1 kurzussal készítse fel hallgatóit.

(4) Programok megszüntetéséről az EDT-nek a DI Tanácsának javaslata és a VMB véleménye alapján kialakított javaslatára a Szenátus dönt. 

33. §[Doktori program alapítása]

(1) Új tudományos képzési program (továbbiakban: program) indításának kérelmét (az űrlap letölthető: Letöltés) a DI Tanácsának jóváhagyásával a DI vezetője nyújthatja be az EDT elnökének, aki véleményezésre felkéri a VMB-t vagy az EDT tagjaiból választ szakértő(ke)t.

A vélemény(ek) ismeretében a program indításáról az EDT javaslata alapján a Szenátus dönt.

(2) Új program alapítását a DI vezetője és Tanácsa kezdeményezheti, vagy a más által kezdeményezett programot a DI vezetőjének kell beillesztenie a képzésbe úgy, hogy a teljes képzési struktúra észszerüsödjön.

A más által kezdeményezett képzési programátalakítási javaslatának vagy új doktori képzési program alapítási javaslatának előkészítése előtt egyeztetni kell az illetékes DI vezetőjével és az EDT elnökével.

Az új program tervezetét rövid programalapítási tervben kell összefoglalni.

(3) Új program alapításának feltétele a DI vezetője által kiadott befogadó nyilatkozat.

Ha a DI vezetője és Tanácsa új program alapítását javasolja az EDT-nek, akkor írásban vállalja annak felelősségét, hogy az új program felfutása alatt a DI magyar állami ösztöndíjas hallgatói keretéből a jelentkezések függvényében rendszeresen juttat magyar állami ösztöndíjas hallgatói helyet az új programba.

(4) Új doktori képzési program indításához meg kell adni a befogadó DI nevét, a befogadó nyilatkozatot, a tervezett program elnevezését, a képzés szakmai vázlatát (1-2 oldal), a tervezett kurzus(oka)t, a program témavezetőinek nevét, a javasolt PhD kutatási témák címét és a téma leírását. Az Egyetemen még nem akkreditált témavezetőkről ki kell tölteni a témavezető akkreditálásához szükséges űrlapokat és be kell nyújtani a szakmai önéletrajzot és publikációs listát. A program befogadása mellett az egyes témák csak a jelen Szabályzatban meghatározott téma-akkreditáció után hirdethetők meg.

(5) Egy DI-ben annyi program lehet, ahányat a képzési igények és az adott hallgatói létszám indokolnak. Nem szükséges, hogy minden szakterület önálló képzési programmal rendelkezzen. A képzési programok nevei rövidek és informatívak.

(6) Új képzési programot akkor lehet szervezni, ha a meglévő programokban olyan nagyszámú hallgató van, hogy a DI vezetője már nem tudja szervezeti változás és új programvezető bevonása nélkül kezelni ügyeiket. Az új programot a régebbi és az új témák csoportosításával, jelentős tudományos képzési igény kielégítésére kell létrehozni.

(7) A program legalább 6 aktív tudományos témát és témavezetőt fog össze. Új program szervezésekor a más programban teljesített hasonló tematikájú témavezetést meg kell szüntetni, a feladatok kettőződését meg kell előzni. Az új képzési program vezetője és témavezetői nem szerepelhetnek más programokban, új feladatokat csak korábbi feladataik átcsoportosítása árán vállalhatnak. 

(8) Ha az új program létesítése vagy az átszervezés során több DI témavezetői is érintettek, a más DI-be átkerült témavezető az eredeti DI-ben fejezheti be a vezetése alatt tevékenykedő hallgatói felkészítését, de új hallgatót már csak az új DI hallgatói kerete terhére vehet fel. Ettől eltérő megállapodást az érintett DI-k vezetői az EDT elnökének egyetértése esetén köthetnek – gondosan figyelve a DI-keretszámok egyensúlyára.

 

A Doktori Szabályzat  a programvezetőre vonatkozó rendelkezései:

34. § [Programvezető]

(1) Programvezető a Doktori Iskola törzstagja lehet.

Feladatai:
a) felelős a program szakmai színvonaláért, biztosítja a programon belül a témák közötti és a DI-n belül a programok közötti szakmai kapcsolatokat;
b) javaslatot tesz a DI-nak új témák akkreditálására, folyamatosan felügyeli a témavezetők tevékenységét és a programhoz tartozó hallgatók előrehaladását, szükség esetén kezdeményezi témák megszüntetését;
c) javaslatot tesz a DI-nak a programon belüli kurzusok szervezésére és a programnak más kurzusokban való részvételére;
d) javaslatot tesz a DI-nak a programjába tartozó doktoranduszok által választható komplex vizsga tárgyakra, meghatározza azok pontos tananyagát, vizsgatételeit, az ajánlott szakirodalmat és a tárgy elsajátításához ajánlott kurzusok körét;
e) javaslatot tesz a DI Tanácsának a doktori szigorlat valamint a komplex vizsga bizottsági tagjainak és az értekezést bíráló bizottsági tagok személyére;
f) kezdeményezi és megszervezi a doktorandusz értekezésének munkahelyi vitáját.