Összesen: 1 cikk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint kiíró megbízásából a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mint bonyolító – a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 791/2016. (VII.22.) számú határozata alapján – Józsefvárosi felsőoktatási intézményben oktatók, tanárok, illetve kutatók – részére, a pályázati felhívás 1. számú mellékletében felsorolt 3 db lakásra nyílt pályázatot ír ki.

I. A pályázaton részt vehet aki:

 • Józsefvárosban székhellyel vagy legalább egy telephellyel rendelkező felsőoktatási intézményben oktató, vagy tanár, vagy kutatói munkakört tölt be

és

 • legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik,

és

 • igazolja, hogy saját magának és a vele együtt költöző hozzátartozóinak az egy főre jutó havi nettó bevétele eléri a megpályázott lakás lakbérének a kétszeresét,

Valamint:

 1. aki saját maga, illetve a vele együttköltöző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy a lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, de annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni.)

és

 1. aki nem rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti, bérlőtársi jogával,

és

 1. akinek a lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál nincs helyi adótartozása,

és

 1. aki a pályázati hirdetményben külön jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését vállalja.

II. A pályázat további feltételei:

 • A lakásokat az Önkormányzat 10 évig nem idegeníti el.
 • A megpályázható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiányoznak a berendezési tárgyak. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, rendeltetésszerű állapotba hozatalát bérbeszámítási és költségtérítési igény nélkül.
 • A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva 1 évet biztosít, a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi.
 • A közművekre vonatkozó (víz, gáz, villany) felújítási munkálatokat nyertes pályázó a hatályos előírások szerint köteles elvégezni, illetve elvégeztetni. Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő tűzvédelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően, az arra feljogosított szakemberrel végezheti el. A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, illetve cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végeztethető el.
 • A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (szemétszállítás, villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.
 • Amennyiben a lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének az 50%-a után is kell bérleti díjat fizetni.
 • Amennyiben a pályázó 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

III. Nem vehet részt a pályázaton:

 • aki, vagy a vele együtt költöző a pályázat benyújtására megállapított határidőtől számított:
 1. 5 éven belül térítés ellenében szüntette meg az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát, vagy azt magánforgalomban kevesebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra cserélte,
 2. 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogerős bírósági ítélet megállapította,
 3. c) 10 éven belül az önkormányzattól vásárolt lakását eladta.
 4. önkormányzati bérlakását az Önkormányzattól 3 éven belül vásárolta meg.
 • aki, vagy a vele együtt költöző önkormányzati lakás bérlője, bérlőtársa, vagy azt jogcím nélkül használja.

IV. A pályázó tudomásul veszi és a jelentkezési lap – 1. számú melléklet – aláírásával elfogadja, hogy:

 • az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlat nem módosítható,
 • az ajánlattételi kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik,
 • a versenyeztetési eljárás visszavonása esetén, amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg, a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja,
 • a dokumentáció ellenértékét a Kiíró a c.) pontban meghatározott eseten kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza,

V. Megpályázható lakások száma:

–     a pályázók, legfeljebb összesen 3 lakás bérbevételére, a sorrend megjelölésével nyújthatnak be pályázatot

VI. Bonyolító az alábbi esetekben állapítja meg, hogy a pályázó pályázata ÉRVÉNYTELEN:

 1. a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,
 2. az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, vagy az ajánlat az ajánlattételi határidőn túl érkezik be,
 3. azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,
 4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 5. az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
 6. az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,
 7. az ajánlattevő valótlan adatot közölt,
 8. az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,
 9. ha a pályázók az I. pontban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg,
 10. ha a pályázók legkésőbb a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőig nem csatolják a jelentkezési lap mellé a szükséges igazolásokat, melyek a következők:
 • a pályázati feltételek megismeréséről szóló nyilatkozat (jelentkezési lap 1. számú melléklet),
 • a megpályázott lakás helyreállítási kötelezettségére tett nyilatkozat (jelentkezési lap 2. számú melléklet),
 • a pályázók, illetve a vele együtt költöző közeli hozzátartozók beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy haszonélvezeti jogáról szóló nyilatkozat (jelentkezési lap 3-4. számú melléklet),
 • a pályázó külön nyilatkozata (jelentkezési lap 5. számú melléklet),
 • pályázók és együtt költöző családtagok személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
 • lakhely szerint illetékes önkormányzattól helyi adótartozásról szóló igazolás eredeti példánya,
 • munkáltatói igazolás eredeti példánya, mely a foglalkoztatás időtartamára vonatkozik, (a megbízási jogviszony esetében szükséges igazolni a megbízási jogviszony fennállását)
 • a pályázó nettó jövedelmére vonatkozó igazolás eredeti példánya,
 • a pályázó és a vele együttlakó/együttköltöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratokat (születési anyakönyvi kivonat) másolatban

VII.     A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárást, ha

a.)        az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy

b.)        valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy

a.)        annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:2. § (2) b),

b.)        annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.)        akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

VIII.    A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárást, ha

a.)        nem érkezett ajánlat,

b.)        az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,

c.)        az ajánlatok bírálata során a Lebonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította.

 Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról.

 A Kiíró jogosult az eljárást, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről hirdetményt kifüggeszteni.

A pályázat kiírásának időpontja:                2016. augusztus 1. (hétfő)

A lakások megtekintése:                             
A pályázók a lakásokat a mellékelt táblázatban meghatározott időpontokban tekinthetik meg.

Benyújtásának helye:                                  
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodáján
(Budapest VIII., Őr u. 8., Tel: 314-10-98, 313-84-28)

A pályázat zárt borítékban,

személyesen nyújtható be:                           hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig;

                                                                                  szerdán: 08.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;

                                                                                  pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig.

Benyújtásának határideje:                          2016. augusztus 31. (szerda) 16.00 óra

A pályázat bontásának ideje:                      2016. szeptember 1. (csütörtök) 1030 óra

A pályázat bontásának helye:                    
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakásgazdálkodási Csoport ügyfélvárója, (Budapest VIII., Őr u. 8.)

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Házipénztárában (Budapest VIII., Őr u. 8., Házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn: 13.30-tól 17.00 óráig; szerdán: 08.00-től 12.00 óráig és 13.00-tól 15.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig) vásárolható meg, és Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda Lakásgazdálkodási Csoportján (Budapest VIII., Őr u. 8.) az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.30-tól 18.00 óráig; szerdán: 08.00-től 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig; pénteken: 08.00-tól 11.30 óráig) vehető át.

A jelentkezési lap és dokumentáció ára:    1.000,-Ft + ÁFA/db

 (A pályázó annyi jelentkezési lapot és dokumentációt köteles megvásárolni, ahány lakásra pályázni kíván. Egy pályázó maximum 3 lakásra pályázhat.)

FIGYELEM! Szükség esetén a bonyolító a pályázatok formai ellenőrzését követően hiánypótlási felhívást (igazolás, illetve lemaradt aláírások pótlása) ad ki. A hiánypótlás teljesítése nem eredményezheti a pályázat módosítását!

IX. A pályázatok értékelésének szempontjai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontrendszer: 

 1. A pályázók Józsefvároshoz való kötődéséhez: 

pontozandó szempont

adható pont

 

a)     Józsefvárosi lakóhely:

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 5 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik, és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen 10 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen 15 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen 20 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen 25 éve, a VIII. kerületben életvitelszerűen lakik és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

b)    Józsefvárosi iskolai végzettség:

 

A pályázó Józsefvárosban járt általános iskolába legalább 4 évig:

 

A pályázó Józsefvárosban járt középiskolába.

 

A pályázó Józsefvárosban járt felsőfokú intézménybe.

 

Több feltétel teljesülése esetén a pontokat össze kell adni.

 

 

 

 

1 pont

 

 

2 pont

 

 

3 pont

 

 

 

4 pont

 

 

 

5 pont

 

 

 

 

1 pont

 

     + 1 pont

 

+ 1 pont

 

 

 

 

 1. A pályázó munkaviszonyával összefüggő szempontok:

pontozandó szempont

adható pont

a)      A pályázó a pályázat benyújtásakor Józsefvárosi felsőoktatási intézményben dolgozik:

–          1 éve

–          3 éve

–          5 éve

–          10 éve

 

b)      A pályázó munkaköre:

–          mesteroktató,

–          egyetemi tanár,

–          főiskolai tanár, egyetemi docens,

–          főiskolai docens,

–          adjunktus,

–          tanársegéd.

 

 

 

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

 

 

1 pont

2 pont

3 pont

4 pont

5 pont

6 pont

 

 1. Jövedelem, megajánlott bérleti díj:

pontozandó szempont

 

adható pont

3/1. 

 

Megajánlott bérleti díj (min. 1 hó – max. 12 hó)

 

 

1 – 3 hónap:

4 – 6 hónap:   

7 – 9 hónap:

10 – 12 hónap:

 

1 pont

3 pont

5 pont

7 pont

3/2.

 

Az együtt költözők egy főre jutó, igazolt havi nettó jövedelme 

 

 

 

65.000 –  80.000,- Ft között:          

80.001 – 100.000,- Ft között:

100.001- 120.000,-Ft között:

120.000-Ft felett:     

 

1 pont

3 pont

5 pont

6 pont 

 1. Lakástakarékpénztári szerződés

pontozandó szempont

 

adható pont

 

 

Lakástakarékpénztári szerződés esetén

–          5.000-Ft/hó törlesztés esetén

–          10.000-Ft/hó törlesztés esetén

–          20.000-ft/hó törlesztés esetén

 

 

1 pont

2 pont

3 pont

     

 Figyelem!! Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli VIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Okmányiroda (Budapest VIII., Baross utca 59.) által, – az ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8:00-18:00, Kedd: 8:00-15:00, Szerda: 8:00-18:00, Csütörtök: 8:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00 -, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1132 Budapest, Visegrádi utca 110.; Telefon: 1818; Honlap: www.nyilvantarto.hu) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.

X. A pályázatok felbontása és értékelése

 • Az ajánlatok felbontását és értékelését jegyzőkönyv felvételével a Bonyolító végzi.
 • Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Bonyolító a pályázati dokumentációban megjelölt időpontban bontja fel. Az ajánlatok felbontásánál a Bonyolítón kívül megbízott jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek.
 • Nem tiltható meg, hogy a pályázati ajánlatok felbontásakor ismertessék:
 • a pályázó nevét,
 • a lakóhelyét,
 • A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet – amennyiben a bontáson az ajánlattevők jelen vannak – az ajánlattevők közül felkért személy hitelesíti.
 • A Bonyolító a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
 • A pályázati ajánlatok elbírálása során a Bonyolító írásban felvilágosítást kérhet a pályázati ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Bonyolító a felvilágosítás kéréséről és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázati ajánlatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb ajánlatot tette.

 A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

XI. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb 2016. november 29. (kedd) napjáig ki kell hirdetni.

Az elbírálási határidőt a lebonyolító egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az új elbírálási határidőről, illetve annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. köteles a pályázat kiírásával azonos módon, hirdetményben tájékoztatni a pályázókat.

A pályázat eredményét a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és az Önkormányzat internetes honlapján köteles a bonyolító legalább 10 munkanapra kifüggeszteni.

XII.     A pályázat nyertese:

 A legtöbb pontot elérő pályázó.

A Kiíró határozatában megnevezi a pályázat nyertese mellett azt a sorrendben következő pályázót is, akivel a nyertes visszalépése, vagy kiesése esetén megköti a bérleti szerződést. A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel rendelkezők közül a nyertest és a második helyre sorolt pályázót sorsolás útján választja ki. A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás lebonyolítója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson bárki részt vehet.

Amennyiben szükséges, a sorsolás megtartásának időpontját Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli!

A sorsolás helye:
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója (Budapest VIII., Őr u. 8.).

Amennyiben a bérlőként kiválasztott személy – ideértve a sorrendben következő pályázót is – a bérbeadóval valótlan adatot közölt, a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát elveszíti.

A Kiíró jogosult arra, hogy a

 • az azonos pontszámot elért pályázók közül a nyertes, és a második helyre sorolt pályázót sorsolás útján válassza ki,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén, a soron következő pályázóval kössön bérleti szerződést,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a pályázati felhívást visszavonja.

XIII.   A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó részére 5 év határozott időre szóló bérleti szerződéssel, költségelvű bérleti díj megállapításával, a lakás komfortfokozatának megfelelő, csökkentő és növelő tényezők nélküli lakbér kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel történik. A nyertes pályázó köteles a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel külön megállapodásban rögzített felújítási munkálatokat legkésőbb a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon beül elvégezni.

XIV. A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötéséig köteles bérbeadónak az alább felsorolt iratok eredeti példányát bemutatni:

 1. személyi igazolványát és lakcím kártyáját,
 2. a pályázók és a vele együttlakó/együttköltöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratokat (EREDETI születési anyakönyvi kivonat),

Amennyiben a nyertes pályázó a fenti (a-b pontig) okiratokat a bérleti szerződés megkötéséig nem mutatja be, elveszti jogosultságát a bérleti szerződés megkötésére, és azt bérbeadó a sorrendben következő pályázóval köti meg!

Budapest, 2016. július 25.

                                                                                                                         Farkas Örs sk.

                                                                                                             vagyongazdálkodási igazgató

A pályázatot és a hozzá tartozó mellékleteket erre a linkre kattintva letöltheti.

Összesen: 1 cikk