Összesen: 1 cikk

HU-Budapest: Építési munkák

2011/S 251-409821

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Semmelweis Egyetem
Üllői út 26.
Címzett: Semmelweis Beszerzési Kft. MAGYARORSZÁG, 1091 Budapest, Üllői út 55. I. em.
1085 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12109610
E-mail: toth.agnes@sbkft.hu
Fax: +36 12109617

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.semmelweis.hu

A felhasználói oldal címe: www.sbkft.hu

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa

Egyéb: központi szintű költségvetési szerv
I.3)Fő tevékenység

Egészségügy
Oktatás
Egyéb: felsőoktatás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Kivitelezési keretmegállapodás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye

Építési beruházás
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem egész területe.
NUTS-kód HU101
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 12
A keretmegállapodás időtartamaIdőtartam év(ek)ben: 4
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértékeBecsült érték áfa nélkül: 1 800 000 000 HUF
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: 2 400 000- 20 000 000 HUF között (évente 20-50 db); 20 000 001 – 250 000 000 HUF között (évente 5-15 db). A fenti mennyiségi értékektől + 50 % eltérés lehetséges.
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

A keretmegállapodás 4 éves időtartama alatt előforduló eseti felhívások alapján, a verseny újraindításával, Semmelweis Egyetem intézményei részére (összesen 20 helyszín) építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése, azon belül:
1. Építőmesteri munkák és járulékos munkái
2. Épületgépészeti munkák és járulékos munkái
3. Villanyszerelés és járulékos munkái
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek

A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: 2 400 000 – 20 000 000

1)Rövid meghatározás

A keretmegállapodás 4 éves időtartama alatt előforduló eseti felhívások alapján, a verseny újraindításával, Semmelweis Egyetem intézményei részére (összesen 20 helyszín) 2 400 000 – 20 000 000 HUF ellenérték közötti, építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése, azon belül:
1. Építőmesteri munkák és járulékos munkái
2. Épületgépészeti munkák és járulékos munkái
3. Villanyszerelés és járulékos munkái
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000

3)Mennyiség

A keretmegállapodás 4 éves időtartama alatt előforduló eseti felhívások alapján, a verseny újraindításával, Semmelweis Egyetem intézményi részére (összesen 20 helyszín) építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése.
1. Építőmesteri munkák és járulékos munkái
2. Épületgépészeti munkák és járulékos munkái
3. Villanyszerelés és járulékos munkái
(évente kb. 20-50 db).
+ 50 %-os eltérés lehetséges.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek maximális létszáma 8 db.
Rész száma: 2 Elnevezés: 20 000 001 – 250 000 000

1)Rövid meghatározás

A keretmegállapodás 4 éves időtartama alatt előforduló eseti felhívások alapján, a verseny újraindításával, Semmelweis Egyetem intézményei részére (összesen 20 helyszín) 20 000 001 – 250 000 000 HUF ellenérték közötti, építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése, azon belül:
1. Építőmesteri munkák és járulékos munkái
2. Épületgépészeti munkák és járulékos munkái
3. Villanyszerelés és járulékos munkái
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000

3)Mennyiség

A keretmegállapodás 4 éves időtartama alatt előforduló eseti felhívások alapján, a verseny újraindításával, Semmelweis Egyetem intézményi részére (összesen 20 helyszín) építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése.
1. Építőmesteri munkák és járulékos munkái
2. Épületgépészeti munkák és járulékos munkái
3. Villanyszerelés és járulékos munkái
(évente kb. 5-15 db).
+ 50 %-os eltérés lehetséges.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek maximális létszáma 4 db.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi (nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap), hibás teljesítési (nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap) és meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 30 %-a), a dokumentáció szerint, valamint jólteljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a végszámlából történő visszatartással, vagy ajánlattevő választása szerint bármely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában is.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Igazolt teljesítést követően a Kbt. 305. § (1)-(7) bekezdései és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Ajánlatkérő kedvezőbb fizetési feltételt is elfogad, a Kbt. 305. § (4); (5) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő kedvezőbb fizetési feltételt is elfogad, a Kbt. 305. § (4); (5) bekezdéseiben foglaltak szerint. Kedvezőbb fizetési feltételként 30-tól 90 napig terjedő ajánlás adható, a 90 napot meghaladó ajánlásokra a Kbt. 57. § (7) bekezdése kerül alkalmazásra. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget ajánlatkérő nem vállal. A beszerzés tárgyát képező beruházások között engedélyköteles építési tevékenység is beszerzésre kerül, ezért ezen beszerzéseknél a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)Egyéb különleges feltételek

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, 61. § (1) a)-d) pontjai és a 62. § (1) bekezdése szerint.
Jogi helyzet – a megkövetelt igazolási mód.
A Kbt. 63. § (1)-(10) bekezdése szerint. A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alábbi dokumentumait:
I. rész tekintetében:
1.) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, nyilatkozatának másolatát arra vonatkozóan, hogy:
— mióta vezeti a számláját,
— számláján a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszaszámított két éven belül előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
2.) A Kbt. 66.§ (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje előző lezárt üzleti évre (2010) vonatkozó számviteli jogszabályok szerint beszámolójának Eszközök-Források-Eredménykimutatás oldalainak másolati példányait, amennyiben azok nem ellenőrizhetők ingyenesen elérhető, elektronikus közhiteles nyilvántartásból. Ha Ajánlattevő könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálói záradék másolatát is csatolni kell.
3.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján, érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.
4.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 évben (2008-2009-2010) elért beruházási és felújítási munkák kivitelezése tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat.
II. rész tekintetében:
1.) Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, nyilatkozatának másolatát arra vonatkozóan, hogy:
— mióta vezeti a számláját,
— számláján a jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszaszámított két éven belül előfordult-e 30 napot meghaladó sorban állás.
2.) A Kbt. 66.§ (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti évre (2008-2009-2010) vonatkozó számviteli jogszabályok szerint beszámolójának Eszközök-Források-Eredménykimutatás oldalainak másolati példányait, amennyiben azok nem ellenőrizhetők ingyenesen elérhető, elektronikus közhiteles nyilvántartásból. Ha Ajánlattevő könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálói záradék másolatát is csatolni kell.
3.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján, érvényes szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolatát.
4.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 évben (2008-2009-2010) elért beruházási és felújítási munkák kivitelezése tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat.
Ajánlattevő a fenti alkalmassági követelményeknek megfelelhet, a Kbt. 65. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (6) és (9) bekezdések szerinti is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő, közös ajánlattevők és a 10 % feletti alvállalkozó, alkalmas:
I. rész tekintetében:
1.) Ha egyik cégkivonatában szereplő bankszámláján sem volt az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszaszámított két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás.
2.) Ha a számviteli törvény szerint megállapított adózás előtti eredménye az előző 1 évben (2010) nem negatív.
3.) Ha rendelkezik legalább 5 000 000 HUF/káresemény illetve 10 000 000 HUF/év kárösszegre szóló érvényes, építés-szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvénnyel.
4.) Ha az előző 3 év (2008-2009-2010) során a beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó nettó árbevétele eléri évente, átlagosan a nettó 20 000 000 HUF-ot.
II. rész tekintetében:
1.) Ha egyik cégkivonatában szereplő bankszámláján sem volt az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszaszámított két éven belül 30 napot meghaladó sorban állás.
2.) Ha a számviteli törvény szerint megállapított adózás előtti eredménye az előző 3 év (2008-2009-2010) egyikében sem negatív.
3.) Ha rendelkezik legalább 50 000 000 HUF/káresemény illetve 70 000 000 HUF/év kárösszegre szóló érvényes, építés-szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással.
4.) Ha az előző 3 év (2008-2009-2010) során a beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó nettó árbevétele eléri évente, átlagosan a nettó 100 000 000 HUF-ot.
A 3. és 4. pont szerinti (mindkét részre vonatkozóan) alkalmasság igazolható a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint is.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban csatolni kell ajánlattevő, közös ajánlattevő valamint a 10 % feletti alvállalkozója alábbi dokumentumait:
I. rész tekintetében:
— Az előző 5 év (2006-2010) legjelentősebb beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó referenciáinak ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon,
— Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük-végzettségük igazolásának másolatát, szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
— Az átlagos statisztikai létszámról készült jelentését az előző 3 év (2008-2010) vonatkozásában,
— A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltségük részletes leírását, amely a gépjármű esetében a forgalmi engedélyének másolatát jelenti. Saját tulajdonú eszközök és berendezések esetében, csatolandó a nyertességre vonatkozó, szándéknyilatkozata a bemutatott eszköz/berendezés a keretmegállapodás keretében történő alkalmazására vonatkozóan. Nem saját tulajdonú eszköz/berendezés esetében, csatolandó a tulajdonostól származó nyilatkozat, hogy nyertesség esetére azok rendelkezésre állását biztosítja ajánlattevő részére. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont).
II. rész tekintetében:
— Az előző 5 év (2006-2010) legjelentősebb beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó referenciáinak ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon,
— Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük-végzettségük igazolásának másolatát, szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
— Az átlagos statisztikai létszámról készült jelentését az előző 3 év (2008-2010) vonatkozásában,
— A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltségük részletes leírását, amely a gépjármű esetében a forgalmi engedélyének másolatát jelenti. Saját tulajdonú eszközök és berendezések esetében, csatolandó a nyertességre vonatkozó, szándéknyilatkozata a bemutatott eszköz/berendezés a keretmegállapodás keretében történő alkalmazására vonatkozóan. Nem saját tulajdonú eszköz/berendezés esetében, csatolandó a tulajdonostól származó nyilatkozat, hogy nyertesség esetére azok rendelkezésre állását biztosítja ajánlattevő részére. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont).
A fenti alkalmassági követelményeknek megfelelhet a Kbt. 65. § (3) bekezdése, illetve a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők és a 10 % feletti alvállalkozó:
I. rész tekintetében:
— Ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évben (2006-2010) összesen legalább 10 db beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó pozitív (szerződésszerűen teljesített) tartalmú referenciával,
— Ha nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább: 1 fő szakirányú (építész-, építő-, gépész- vagy villamos mérnök) műszaki felsőfokú végzettséggel, 1 fő legalább MV/Ép/C jogosultsággal- és 4 fő különböző szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberrel (festő, villanyszerelő, kőműves, gépész), akik szakterületükön minimum 5 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
— Ha nem rendelkezik 2008-2010 évek statisztikai jelentése szerint átlagosan évente 3 fő fizikai állományú munkaerővel,
— Ha nem rendelkezik min. egy személyszállításra alkalmas gépjárművel.
II. rész tekintetében:
— Ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évben (2006-2010) összesen legalább 10 db beruházási és felújítási munkák kivitelezéséből származó, és évente legalább nettó 50 millió Forint értékű pozitív (szerződésszerűen teljesített) tartalmú referenciával,
— Ha nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább 1 fő „MV/Ép/A” besorolású építész/építőmérnök felelős műszaki vezető szakemberrel, legalább 1 fő „MV-Ép/ÉV” besorolású villamosmérnök felelős műszaki vezető szakemberrel, legalább 1 fő „MVÉp/ÉG” besorolású gépészmérnök felelős műszaki vezető szakemberrel akik (egyenként) minimum 5 év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkeznek, és szerepelnek az adott szakág vonatkozásában a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, továbbá ha nem rendelkezik a szakterületükön legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező 2 fő ács-állványozó, 2 fő kőműves, 2 fő tetőfedő, 2 fő burkoló, 2 fő asztalos 2 fő lakatos, 2 fő festő, 2 fő szigetelő, 2 fő épületgépész (gáz-,víz-, fűtésszerelő), 2 fő villanyszerelő szakmunkással,
— Ha nem rendelkezik 2008-2010 évek statisztikai jelentése szerint átlagosan évente 20 fő fizikai állományú munkaerővel,
— Ha nem rendelkezik min. egy db 3,5 tonnát elérő tehergépjármű.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a Kbt. 71. § (1) b) szerinti alvállalkozója fenti műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája

Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Az eljárás első részében kerül értékelésre: A mintaköltségvetésben nem szereplő tételekben alkalmazandó összes építőmesteri szakági munkákra érvényes maximált rezsióradíj (nettó HUF) (előny az alacsonyabb). Súlyszám 20

2. Az eljárás első részében kerül értékelésre: A mintaköltségvetésben nem szereplő tételekben alkalmazandó összes épületgépész szakági munkákra érvényes maximált rezsióradíj (nettó HUF) (előny az alacsonyabb). Súlyszám 10

3. Az eljárás első részében kerül értékelésre: A mintaköltségvetésben nem szereplő tételekben alkalmazandó összes villamos szakági munkákra érvényes maximált rezsióradíj (nettó HUF) (előny az alacsonyabb). Súlyszám 10

4. Az eljárás első részében kerül értékelésre: Árazott mintaköltségvetés szerinti nettó vállalási ár (előny az alacsonyabb). Súlyszám 80

5. Az eljárás első részében kerül értékelésre: a Kbt. 305. § (4); (5) bekezdésére vonatkozó fizetési határidő (előny a nagyobb). Súlyszám 5

6. Az eljárás második részében kerül értékelésre: Az eseti eljárás tárgyának megfelelő költségvetés szerinti nettó vállalási ár (előny az alacsonyabb). Súlyszám 80

7. Az eljárás második részében kerül értékelésre: Teljesítéstől számított jótállási idő (hónap) (előny a több). Súlyszám 10

8. Az eljárás második részében kerül értékelésre: Szerződéskötéstől számított teljesítési idő (naptári nap) (előny az alacsonyabb). Súlyszám 10

9. Az eljárás második részében kerül értékelésre: Halasztott fizetési arányszám (előny a nagyobb). Súlyszám 10

 

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.2.2012 – 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 200 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az összeg nettó, mindkét rész megvásárlása esetén az Áfával növelt értékben teljesítendő. Csak egy rész tekintetében: az 1. rész dokumentációjának ára: nettó 50 000 HUF + ÁFA; a 2. rész dokumentációjának ára: bruttó 150 000 HUF + ÁFA. Az átutalási megbízás közlemény rovatába írandó szöveg: „SE részére Kivitelezési keretmegállapodás (1. rész vagy 2. rész vagy mindkét rész)” A befizetés, átutalással történhet, a Semmelweis Beszerzési Kft. MKB: 10300002-10403734-49020016 számú bankszámlájára kell befizetni. A dokumentáció, az átutalás teljesítéséről szóló banki igazolás másolatának bemutatása után vehető át személyesen (előzetes telefonon történő egyeztetés alapján), vagy tölthető le a www.sbkft.huhonlapról az átvételkor általunk megadott jelszóval. Ajánlatkérő a dokumentációt/jelszót, munkanapokon 9:00-13:00 óráig, pénteken 9:00-12:00 óráig adja át/küldi meg. Az ajánlati határidő lejártának napján a dokumentáció 8:00-11:00 óráig vehető át/tölthető le.
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő

17.2.2012 – 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 17.2.2012 – 11:00
Hely:Semmelweis Beszerzési Kft. hivatalos helyisége. (1091 Budapest, Üllői u. 55. I. em.).Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk

Jelen eljárásban és az eseti felhívások során ajánlatot adni a műszaki dokumentációban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell (a hatályos jogszabályok az OTÉK, a nemzetközi és magyar szabványok és hatósági előírások, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó jogszabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló hatósági és közmű engedélyek beszerzését is – a jogerős építési engedély kivételével.
A jelen- és az eseti ajánlatokat az ajánlatkérő által kiadott, műszaki dokumentáció szerint melynek részét képezhetik tervek, írásos anyagok és költségvetési kiírásában szereplő műszaki tartalom, illetve valamennyi az ajánlat beadásáig keletkezett összes irat alapján kell elkészíteni úgy, hogy az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatás fedezetet nyújtson a beszerzés tárgyát képező munka megfelelően kivitelezett- rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – hiány és hibamentes átadására, I. osztályú minőségben.
Ajánlatkérő, mennyiségi kifogást, többlet-, illetve pótköltség igényt a dokumentáció esetleges ellentmondásaira hivatkozva csak az eseti ajánlattételi határidő lejártáig fogad el. Az eljárás során az ilyen ellentmondásokra pontosító kérdés tehető fel a Kbt. előírásainak betartásával.
1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: maximum az ajánlatok bontásától számított 60. nap 11 óra.
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetéstől számított 11. nap
3) Az Ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezet – valamint a Kbt. 69. (8) bekezdése alkalmazása esetén a 10 % alatti alvállalkozója – ajánlat részeként csatolnia kell a közhiteles, ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebben kiállított cégkivonatának másolatát, ajánlatot aláíró személy cégaláírási nyilatkozatának egyszerű másolatát, illetve abban az esetben, ha az ajánlatot aláíró nem a cégjegyzékben feltüntetett személy, az aláírásra szóló szabályos meghatalmazást.
4) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a cégkivonatában szereplő, nyilatkozatot adó, nevesített pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet(nek).
5) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Konzorciumi ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi tagok teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt együttműködési megállapodását, amelynek része az egyértelmű, egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatuk, a konzorciumi tagok közötti hatáskörök, feladatok megoszlásának, az általuk vállalt teljesítések arányának meghatározására, valamint szükség esetén valamely tagot a jelen közbeszerzési eljárásban való képviseletre feljogosító meghatalmazás.
6) Ajánlattevő ugyan abban az eljárásban nem szerepelhet a Kbt.70.§ (4) bekezdése szerinti formában.
7) Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 83. § -nak megfelelően.
8) Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel, rész ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. Az Ajánlati dokumentációba előzetes betekintést, telefonon történő egyeztetést követően biztosít Ajánlatkérő.
9.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- d) pontjai tekintetében, valamint a Kbt. 70. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt. 65-69. § alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
11.) Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (4) bekezdése tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt 4. §. 2.; 3/D pontjaira, továbbá a 70. § (3); (5)-(7) pontjaira. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
13.) Ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikusan bocsátja rendelkezésre. Ajánlattevő a dokumentáció ellenértéke átutalásának igazolását e-mailben is elküldheti a következő e-mail címre: toth.agnes@sbkft.hu. Igény esetén a dokumentáció nyomtatott formában is átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a felhívásban megjelölt kapcsolattartási ponton, előzetes telefonon történő egyeztetés alapján, illetőleg a Kbt. 54.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő, előre egyeztetett időpontban betekintést biztosít az ajánlati dokumentációba.14.) Az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb Ajánlattevők kerülnek kiválasztásra. Az értékelés módszere: a bírálat a részszempontok esetében 1-től 10-ig történő pontozásával és az egyes szempontok melletti súlyszám, mint szorzó alkalmazásával történik. Részszempontonként a legelőnyösebb ajánlat kaphatja a maximális 10-es pontszámot. A részszempontok értékelése és pontozása az arányosítás módszerével történik az ajánlati dokumentációban részletezett képletek alkalmazásával. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Így az összességében legelőnyösebb ajánlat kaphatja az összességében legnagyobb pontszámot és az összegzett pontszámok kerülnek összevetésre, rangsorolásra.
15.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőknek tájékozódniuk kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint.
16.) Üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, aki a vonatkozó előírásoknak megfelel, és a MKIK kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékébe felvette, illetve onnan törlésre nem került (1997. évi LXXVIII. Tv., 191/2009. Korm.rend.). Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő, vagy építési tevékenység végzésére meg-jelölt 10 % feletti alvállalkozója, aki nem szerepel az MKIK előzőek szerinti nyilvántartásában. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatában a saját és építési tevékenység végzésére megjelölt 10 % feletti alvállalkozója nyilvántartási számáról.
17.) A közbeszerzési eljárásban megfelelően alkalmazni kell a 215/2010. (VII.9.)
Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásait is.
18.) Ajánlatkérő a Kbt. 136/A. §-nak megfelelően több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján, az eljárás második részét a Kbt. 136/B. § (3) bek. b) pontja szerint a verseny újraindításával – közvetlen írásbeli, eseti ajánlattételi felhívással – folytatja le.
19.) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell azon nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőként, a jelen felhívás III.2.2) I rész. 3.) vagy II. rész 3.)- attól függően, hogy az eljárás mely részében nyertes – pontjában meghatározott követelménynek megfelelő érvényes felelősségbiztosítását, változatlan tartalommal (de legalább a hivatkozott minimumkövetelménynek megfelelő tartalommal) fenntartja a keretmegállapodás teljes futamideje alatt.
20.)Ajánlatkérő az összehasonlíthatóság érdekében árazatlan mintaköltségvetést készített, mely a dokumentáció részét képezi. Ajánlattevőnek a költségvetés minden tételét gondosan be kell áraznia. A figyelmetlenségből be nem árazott tételenkénti anyagköltségek és/vagy munkadíjak az ajánlat érvénytelenségét vonják maguk után, tekintettel arra, hogy az így kidolgozott és benyújtott ajánlat eltér az ajánlati dokumentációban megfogalmazott előírásoktól és műszaki tartalomtól, így nem megfelelő tartalmú ajánlatnak minősül, utólag nem korrigálható függetlenül a teljességi nyilatkozat meglététől. A szakmai előírásoknak, szabályoknak és árazási gyakorlatnak megfelelően természetesen ahol anyagköltség vagy munkadíj nem merül fel, ott értelemszerűen „0 Ft” szerepeltetése elfogadott. Amennyiben valamely tétel esetében vagy anyagköltség, vagy munkadíj, vagy mindkettő vonatkozásában Ajánlattevő „0 Ft”-ot kíván szerepeltetni, az ajánlatához csatolandó Ajánlattevő szöveges indoklása annak szükségszerűségéről. Az Ajánlattevők saját árazási módszerével kalkulált egységáraikat, kötelezően a mintaköltségvetésbe beírva adhatják meg és nyújthatják be, mind az ajánlatukhoz fűzve papír alapon, mind CD-n elektronikusan. A mintaköltségvetés beárazásakor a tételszöveg műszaki tartalmát kell Ajánlattevőnek beárazni, a tételszám csak tájékoztató jelleggel szerepel, a tétel szövege érvényesen nem módosítható.
21.) Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsájtja és azt milyen módon kívánja teljesíteni.
22.) Ajánlattevő, a jelen eljárás II. részre történő ajánlattétel esetén, csatolja bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer, vagy azzal egyenértékű működő rendszer meglétét igazoló tanúsítvány másolatát vagy a rendszer működésének részletes bemutatását.
23.) Ajánlatkérő a nem elektronikusan beadott ajánlatok tekintetében a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés szerinti formai követelményekhez képest egyszerűbb formai követelményt ír elő. A felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatokat zárt borítékban, bekötve vagy fűzve, borítólappal és lapszámozott tartalomjegyzékkel ellátva, a lapok sorszámozásával, 3 példányban (1 eredeti + 2 másolat+ az árazott költségvetést CD-n is) kell benyújtani. Az ajánlatba becsatolt dokumentumokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e)-f) pontjaiban meghatározott módon kell aláírással ellátni. Ajánlattevőnek minden ajánlati példány címoldalán az „eredeti ajánlat” illetve „ajánlat másolat” megjelölést kell szerepeltetni. A borítékot Ajánlattevő úgy köteles lezárni, hogy az illetéktelen beavatkozás vagy annak kísérlete felfedezhető legyen, és általában megnehezítse a borítékok felnyitását. A borítékon fel kell tüntetni: „Semmelweis Egyetem Intézményei részére építési beruházások kivitelezése és felújítási munkák elvégzése tárgyban, keretmegállapodás megkötése”, valamint a ” Ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos” feliratokat, továbbá Ajánlattevő nevét, címét.
24.) Ajánlatkérő a 125. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakat adott esetben alkalmazhatja.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:

28.12.2011
Összesen: 1 cikk