Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország Alaptörvénye VI. Cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez.

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg. Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”, illetve közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

E rendelkezések érvényesülése érdekében a Semmelweis Egyetem Szenátusa elfogadta „A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjéről a Semmelweis Egyetemen” című szabályzatot, amelyet megtekinthet itt.

Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a szabályzatban foglalt, az igények benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban – személyes megjelenés útján vagy telefonon – , írásban – postai úton vagy faxon – vagy elektronikus úton bárki igényt (a továbbiakban: igény) nyújthat be. Az igényt – a megismerni kívánt közérdekű adatoktól függően – a jelen tájékozató mellékletében meghatározott szervezeti egységekhez és elérhetőségeken lehet benyújtani. Az Egyetem szervezeti egységeit, valamint ezek feladatkörét a Szervezeti és Működési Szabályzat és az Egyetem egyéb szabályzatai határozzák meg, amelyek megtalálhatóak az Egyetem honlapján, a Rektori Hivatal oldalán lévő Szabályzattárban, elérhető itt.

Az igénynek a következőket szükséges tartalmaznia:

  • az igénylő neve,
  • nem természetes személy igénylő képviselőjének neve,
  • az igénylő levelezési címe,
  • az igénylő napközbeni elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),
  • az igényelt adatok pontos meghatározása,
  • nyilatkozat arra nézve, hogy az adatokat az igénylő személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy másolatok készítését igényli,
  • másolatok igénylése esetében azok átvételének módja (személyesen, postai úton vagy elektronikusan).

Az igények megfelelő módon történő benyújtásának megkönnyítése érdekében az Egyetem formanyomtatványt készített, amelyet letölthet innen.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) az igénylő bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

Melléklet a tájékoztatóhoz – Az igényt teljesítő szervezeti egységek és elérhetőségeik

1. A Dékáni Hivatal az Egyetem Karai és a Karhoz tartozó oktatási, tudományos kutatási, funkcionális és – nem egészségügyi – szolgáltató szervezeti egység e feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
telefon: +36 1 459-1500/55224 mellék
fax: +36 1 459-1500/56386 mellék
e-mail: beda@rekhiv.sote.hu

Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 15. szoba
telefon: +36 1 266-8884
fax: +36 1 459-1500/55329 mellék
e-mail: koceri@rekhiv.sote.hu

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1088 Budapest, Vas utca 17.
telefon: +36 1 486-5910
fax: +36 1 486-5913
e-mail: kakuk.m@se-etk.hu

Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
telefon: +36 1 488-7600 vagy +36 1 488-7624
fax: +36 1 488-7610
e-mail: hullan@emk.sote.hu

Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 10.
telefon: +36 1 266-0453
fax: +36 1 266-1967
e-mail: kovacs.katalin@semmelweis-univ.hu

Testnevelési és Sporttudományi Kar Dékáni Hivatal
postai cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 44.
telefon: +36 1 487-9215
fax: +36 1 356-6337
e-mail: vegh@tf.hu

2. A Klinikai Központ az Egyetem egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységének e feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

Orvosszakmai, Minőségbiztosítási és Finanszírozási Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
telefon: +36 1 459-1560 és +36 20 8250351
fax: +36 1 459-1561
e-mail: jako.kinga@semmelweis-univ.hu

3. A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság a Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság szervezeti egységeinek feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

Pénzügyi Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
telefon: +36 1 459-1500/55018 mellék
fax: +36 1 266-0119
e-mail: suti.katalin.iren@gmf.usn.hu

Kontrolling Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
telefon: +36 20 825-9615
fax: +36 1 459-1500/55042 mellék
e-mail: golicza.matild@gmf.usn.hu

Beruházási és Vagyonkezelési Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13.
telefon: +36 1 267-0671
fax: +36 1 267-0669
e-mail: lugossy.agnes@gmf.usn.hu

Üzemeltetési és Szolgáltatási Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 13.
telefon: +36 1 210-0338
fax: +36 1 210-0338/57724 mellék
e-mail: bukosza.gabor@gmf.usn.hu

Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság
postai cím: 1083 Budapest, Illés utca 15.
telefon: +36 20 825-9957
fax: +36 1 210-2825
e-mail: lykovcans@kkt.sote.hu

4. A Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóság a Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóság szervezeti egységeinek feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

Orvosszakmai, Minőségbiztosítási és Finanszírozási Igazgatóság
postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
telefon: +36 1 459-1560 és +36 20 8250351
fax: +36 1 459-1561
e-mail: jako.kinga@semmelweis-univ.hu

5. A Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 2.
telefon: +36 1 266-0448
fax: +36 1 317-3224
e-mail: thurmer.andrea@semmelweis-univ.hu

6. A Rektori Hivatal a Rektori Hivatal szervezeti egységeinek, valamint az Egyetem egyéb – a fentiekben fel nem sorolt szervezeti egységeinek – feladatkörét érintő igény tekintetében az alábbiak szerint:

postai cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. II. em. 213. szoba
telefon: +36 1 459-1500/55239 mellék
fax: +36 1 266-0450
e-mail: rektori.hivatal@semmelweis-univ.hu