Tudományos Ösztöndíj

Pályázati Hirdetmény az Általános Orvostudományi Kar hallgatói részére, tudományos ösztöndíj elnyerésére

Tudományos ösztöndíj azoknak az államilag támogatott, egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak adományozható, akik a 2023/2024. tanévben meghirdetésre kerülő tudományos pályázati témák valamelyikére kiemelkedő pályamunkát nyújtottak be.

A 2023/2024-es tanévben kiírt tudományos pályázat témái:

Alapkutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a betegségek kialakulásával illetve az azokra ható terápiás eljárásokkal kapcsolatos innovatív molekuláris, celluláris és szöveti mechanizmusokra fókuszálnak. 

Transzlációs kutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a “cutting-edge” alapkutatási eredményeknek a gyakorlatba való átültetésére fókuszálnak.

Klinikai kutatási témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a betegségek gyógyítására, megelőzésre, diagnózisra használt gyógyszerek, eszközök, diagnosztikai termékek és kezelési protokollok biztonságosságára és hatékonyságára fókuszálnak.

Népegészségtani, epidemiológiai témák: Olyan témák különösen relevánsak, melyek a népbetegségek kialakulása szempontjából fontos trendekre, kockázatokra és egyéb tényezőkre (pl. biológiai faktorok, az életmód, társadalmi és környezeti faktorok interakciója) fókuszálnak. Az egészségfejlesztés releváns kérdései szintén kiemelt fontosságúak.

A pályázat egyik fontos célja, hogy a hallgatók tudományos publikációs képességeit fejlessze. Emiatt a pályázat preferált nyelve az angol és a benyújtandó pályázat javasolt formátuma a Physiology International című tudományos újság szerzői instrukciói szerint (https://akjournals.com/view/journals/2060/2060-overview.xml) közölhető review, minireview illetve eredeti közlemény formátuma. Ennek megfelelően mind irodalmi összefoglalóval, mind saját kutatáson alapuló tudományos dolgozattal lehet pályázni, a lényeg az, hogy a benyújtandó dolgozat a szakma szabályait követő tudományos publikáció potenciálisan közölhető kézirata legyen. 

 A pályázat elbírálásánál az alábbi szempontok jelentenek előnyt:

  • a téma fontossága és időszerűsége a tudományterület számára
  • a dolgozat fókuszának jól megválasztott volta
  • a téma irodalmi áttekintésének kidolgozottsága; a választott referenciák minősége, azok kritikai elemzése; a választott téma releváns előzményeinek tudománytörténeti kontextusban való bemutatása 
  • a témához kapcsolódó hipotézis megfogalmazása, a hipotézis újszerűsége és annak érvényességét támogató illetve azt elvető adatok kritikus bemutatása
  • a témához kapcsolódó, irodalomból vett ábrák releváns volta, az ábra forrás citációjának helyes volta
  • saját ábrák minősége (pl. releváns összefoglaló ábrák, modellek)
  • szakértő társszerzők bevonása. Követelmény, hogy a pályázó a dolgozaton mint első szerző legyen feltüntetve, de a multidiszciplinaritás és a ‘team science’ szellemében üdvözlendő, ha a pályázó egy vagy több tudományterület szakértőjét bevonja a dolgozat megírásába, segítve ezáltal a téma különböző aspektusainak kibontását.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a beadott dolgozat a saját munkája, nem mesterséges intelligencia szoftver (pl. ChatGPT) segítségével íródott, plagiarizáció nem áll fenn és a kézirat még nem került közlésre semmilyen más formában.

A Tudományos Bizottság a benyújtott pályázatok minőségétől függően javaslatot tehet a dolgozatok potenciális közlésére a Physiology International című tudományos szakfolyóiratban.  

 

A beadás határideje: 2024. február 28.

A beadás helye: Tanulmányi Osztály

(1089 Budapest Nagyvárad tér 4. I. em. E/15. szoba.), valamint

elektronikusan: tanulmanyi.aokdekani@semmelweis.hu

A beérkezett pályázatokat a kar dékánja által létrehozott – elnökből és két tagból álló, amelyből legalább 1 fő hallgató – bizottság bírálja el és ugyanezen bizottság tesz javaslatot a díj odaítélésére is.

Tudományos ösztöndíjban – egyszeri juttatásként – évente 12 hallgató részesíthető.

A tudományos ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft.

A tudományos ösztöndíj pályázat díjainak átadására a 2023/2024. tanév utolsó Kari Tanácsülésén kerül sor.