Abony városi Rezidens Ösztöndíj Program

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten kiírta a “Rezidens Ösztöndíj Program” pályázatot, mellyel az az önkormányzat célja, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében támogassa azokat a hallgatókat, rezidenseket, akik szándékuk szerint a háziorvosi ellátásban kívánnak dolgozni. 

A Rezidens Ösztöndíj Program pályázati kiírása innen tölthető le.

 

Pályázati felhívás 6. éves orvostanhallgatók ösztöndíj támogatására

Pályázati felhívás 6. éves orvostanhallgatók ösztöndíj támogatására

 A humánerőforrás – gazdálkodás optimalizálása, az egyetem befejezését követően az intézményben való rezidensként való elhelyezkedés ösztönzésére a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) orvosi ösztöndíjat hoz létre.

Pályázatot nyújthat be: Az az orvostanhallgató, aki legalább 10 félévet eredményesen befejezett és vállalja az ösztöndíjszerződés megkötését.

A támogatás keretében a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház által nyújtott juttatás: Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 2 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 80.000 Ft.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap (1. számú melléklet)

-hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését.

A pályázónak az ösztöndíjszerződésben vállalnia kell:

-aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja

-tanulmányai befejezését oklevéllel igazolja

-tanulmányok megszakításáról 15 napon belül értesíti a Kórházat

-a kórház által meghirdetett rezidensi képzésre beadja pályázatát

-rezidensi jelentkezést követően szolgálati jogviszonyt létesít 2 évre

-szakképzési tervének megfelelő gyakorlatokat a Kórház akkreditált osztályain tölti le

Pályázat benyújtásának módja:

-A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban kell benyújtani Dr. Horváth Zsolt Orvosigazgató Úr részére

-postai úton: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, Dr. Horváth Zsolt Orvosigazgató 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

-személyesen: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Titkárságán (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)

A borítékon kérjük feltűntetni: „Pályázat orvostanhallgatók ösztöndíj támogatására”

 Pályázat elbírálásának módja:

-az ösztöndíj évente legfeljebb 5 fő hallgató számára állapítható meg.

-a benyújtott érvényes pályázatokat a választott szakma szerinti osztály Osztályvezető Főorvosa véleményezi, és ezt követően Főigazgató Úr dönt a pályázat elfogadásáról, esetleg elutasításáról.

-a pályázatok benyújtása folyamatos

Pályázat elbírálása:

-benyújtást követően 30 nap

Egyéb információ: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Humánpolitikai Osztály,

Dr. Kőszegfalvi Edit Jogi-és Humánpolitikai Osztályvezető

E-mail: koszegfalvie@kmk.hu, Tel: 06/76/516-700/6741 mellék

 

 

 

Ujvári János diplomadíj-pályázat

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás

a 2023/24 tanév őszi félévében végzős hallgatók részére                                                                        

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

A pályázók köre

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2023-24. tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegy és formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, a pályamunka a későbbiekben ebben a kategóriában kerül elbírálásra. Mindazonáltal, ha a diplomamunka, illetve szakdolgozat tárgya olyan alkotómunka eredménye, amely több kategóriát is érint, a pályázatnak a releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések ismeretére is. Az SZTNH – indokolt esetben – jogosult a diplomamunkát a hallgató által megjelölt kategóriától eltérően is besorolni.

A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt szakértőkből álló bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 • első díj 250 000 Ft,
 • második díj 200 000 Ft,
 • harmadik díj 150 000 Ft.

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók ajándékcsomagot vehetnek át. A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek tartalma és színvonala alapján változtasson a kategóriák, illetve a kiadott díjak számán.

A pályázati díj elnyerésének feltételei
 1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban az egyetem által igazoltan elvégzett egy minimum 20 órás szellemitulajdon-védelmi képzést.
 2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások feltárása minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozat írása közben a hallgatónak legalább három alkalommal kell egyeztetni a hivatal által számára biztosított szakmai konzulenssel. Az értékelés pontos kritériumairól a hallgató a konzulensétől tud tájékozódni.
A pályázat menete
 1. A pályázati szándék jelzése a központi ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu pályázati email címen az alábbi adatokkal a regisztrációs határidőig:
  • a pályázó adatai: neve, email címe, képző intézményének neve, a kar megjelölésével,
  • a diploma/szakdolgozat címe és rövid vázlata,
  • annak megjelölése, hogy milyen szellemitulajdon-védelmi kategóriában kíván indulni és milyen szellemitulajdon-védelmi témában vizsgálja meg a dolgozatának tartalmát.
 1. A fentiekben részletezett pályázati feltételek teljesítése.
 2. A diplomamunkába/szakdolgozatba integrált pályázati dolgozat elkészítése és leadása a megjelölt határidőre. A diplomamunka/szakdolgozat tartalmát az SZTNH kizárólag abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen mélységben sikerült a hallgatónak a lehetséges szellemitulajdon-védelmi vonatkozásokat feltárni.

Az anyagokat elektronikus úton, PDF formátumban kérjük leadni a központi pályázati email címre. Minden, a pályázatot érintő kérdésben a központi pályázati email címen kérhető bővebb felvilágosítás.

A pályázatok értékelését az SZTNH munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi. Az értékelés eredményéről minden hallgató értesítést kap.

Határidők

A pályázati szándék regisztrálásának határideje:             2023. december 4.

A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje:             2024. március 22.

A 2023-24 tanév tavaszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2024. szeptember 30-ig tájékoztatást kap pályázata eredményéről.

A díjak átadása

A díjak átadására az SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek között. A pályázati díjak átutalása a nyertes pályázóknak a díjátadóval egy időben történik. A díjátadó ünnepségre minden pályázó hallgató meghívást kap.

Budapest, 2023. október 5.