Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2023. október 15-ei állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben,  osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásáról szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki, figyelemmel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre, valamint ezen ösztöndíj hagyományaira. A pályázati felhívást a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának szempontjaival együtt -, az intézményben szokásos módon kell közzétenni. 

A pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

a) az ösztöndíj egy tanév 10 hónapjára szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – 2024. augusztus 1-jéig kell javaslatot tennie a felsőoktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, lehetőség szerint az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatókra elkülönítetten; 

d) a 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott – alapképzésben,  mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő  – hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2024/2025. tanévben a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szüneteltetésének időszakában);

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a felsőoktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – a felsőoktatási intézmény saját szabályzatában határozza meg. Ennek keretében az intézmény jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik: 

Az Általános Orvostudományi Kar Térítési és Juttatási Rendje (az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi)

A pályázati felhívás kattintásra megnyílik.

 A pályázat mellékletei, a pályázat elbírálásának szempontjai és az ütemterv a névre kattintva megnyílik. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,

2024. június 07. 12.00 órától 2024. július 05. 23.59 óráig.

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll. A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.