A Szaknyelvi Intézetben működő kutatócsoportok

Kutatóink, kutatócsoportjaink és nemzetközi együttműködésben részt vevő partnereink az egészségügyi kommunikáció interprofesszionális, empirikus adatokon alapuló, gépi és manuális elemzésére vállalkoznak. Célunk a betegközpontú orvosi kommunikáció és az egészségtudományi terminológia vizsgálata és olyan nyelvi stratégiák kidolgozása, amelyek a szakemberekkel való szoros együttműködésben támogatják az egészségtudományi terminológia és a betegközpontú kommunikáció fejlesztését.

Kutatásokhoz használt szoftverek

Cím

Szájnyájkahártya-betegséggel kezelt páciensek fogorvosi konzultációinak vizsgálata terminológiai, pragmatikai és fogorvosszakmai szempontból

Vezető kutatók

Dr. Fogarasi Katalin PhD, habil., Dr. Németh Orsolya PhD

Társkutatók

Prof. Dr. Holló Péter

Dr. Mány Dániel PhD

Rövid leírás

STI miatt kezelés alatt álló betegek fogászati konzultációinak átfogó kvalitatív és kvantitatív elemzése. Tekintettel arra, hogy a szájnyálkahártya megbetegedéseinek hátterében az esetek nagy részében szisztémás okok állnak, komplex nyelvészeti és fogorvosszakmai vizsgálatot végzünk a beteg által elmondott anamnézis diagnosztikai szerepéről az anamnézisfelvételt megelőző betegtájékoztatás függvényében, és azokról a kommunikációs stratégiákról, amelyek az anamnézisfelvételt segítik a fogorvos részéről, különös tekintettel a tabuként kezelt témákban. A kutatás során azonosított kommunikatív stratégiákat szeretnénk visszaforgatni a betegközpontú fogorvos-beteg kommunikáció oktatásába, valamint számszerűsített adatokkal alátámasztani az anamnézisből nyert információ jelentőségét a fogorvosszakmai döntéshozatalban. 

Nyelv

magyar

 

Cím

Xerosztómia miatt ellátásra jelentkező páciensek fogorvosi konzultációinak vizsgálata terminológiai, pragmatikai és fogorvosszakmai szempontból

Vezető kutatók

Dr. Németh Orsolya PhD, Dr. Fogarasi Katalin PhD, habil.

Társkutatók

Dr. Mány Dániel PhD

Dr. Tegze Nárcisz PhD

Rövid leírás

Szubjektív szájszárazság miatt jelentkező betegek fogászati konzultációinak átfogó kvalitatív és kvantitatív elemzése. Tekintettel arra, hogy a szájszárazság hátterében az esetek nagy részében szisztémás okok (immunológiai vagy geriátriai) vagy szubjektív (pszichológiai) állnak, komplex nyelvészeti és fogorvosszakmai vizsgálatot végzünk a beteg által elmondott kórtörténet alapján. Arra keressük a választ, hogy a xerosztómia hátterében hyposzaliváció vagy pszichés ok áll-e. A kutatás során azonosított kommunikatív stratégiákat szeretnénk visszaforgatni a betegközpontú fogorvos-beteg kommunikáció oktatásába, valamint számszerűsített adatokkal alátámasztani az anamnézisből nyert információ jelentőségét a fogorvosszakmai döntéshozatalban.

Nyelv

magyar

 

Cím

A Webbeteg portál online tanácsadásának terminológiai és szociopragmatikai vizsgálata

Vezető kutatók

Dr. Varga Éva Katalin, Dr. habil. Vladár Zsuzsa (ELTE BTK)

Társkutatók

Dr. Barta Andrea,

Márton Emese (ELTE BTK),

Dr. Lengyel Ingrid (Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat)

Rövid leírás

A kutatócsoport célja az online aszinkrón orvositanácskérés és tanácsadás anyagából szövegkorpusz építése, és ennek szoftveres terminológiai és szociopragmatikai vizsgálata. A kutatás a köznyelvi és az orvosi terminológia eltéréseire és a kódváltásokra fókuszál. További célja a tanácskérés és -adás szociopragmatikai jellemzőinek feltárása, a hatékony nyelvi stratégia irányelveinek kidolgozása.

Nyelv

magyar

Publikációk

 

 

Cím

Sérülésekkel kapcsolatos orvosi dokumentáció terminológiai vizsgálata

Vezető kutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin – Dr. Patonai Zoltán (PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika)

Társkutatók

Dr. Gátos Attila (PhD hallgató)

Császár Judit (PhD hallgató)

Pálinkás Magdolna (PhD hallgató)

Sirokmány Viktória (PhD hallgató)

Rövid leírás

Az interprofesszionális kutatócsoport balesetek és bántalmazások ellátása során keletkezett orvosi, fogorvosi és gyermekorvosi dokumentáció többnyelvű, kontrasztív terminológiai vizsgálatára összpontosít.  A kutatás célja a dokumentációs hibák és azok terminológiai okainak felfedése és kategorizálása, majd a dokumentáció minőségi javításához irányelvek kidolgozása.

Nyelv

magyar, német, angol

Publikációk

 

 

Cím

A diagnózisközlés és szóbeli betegtájékoztatás vizsgálata háziorvosi konzultációkban a terminológia és a nyelvészeti beszélgetéselemzés szempontjai alapján

Vezető kutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin – Prof. Dr. Torzsa Péter (SE AOK Családorvosi Tanszék)

Társkutatók

Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó (PTE AOK Eü. Nyelvi és Komm. Int.)

Halász Renáta (PTE AOK Eü. Nyelvi és Komm. Int.)

Dr. Kránicz Rita (PTE AOK Eü. Nyelvi és Komm. Int.)

Dr. Mány Dániel

Keresztélyné Dr. Barta Andrea

Földesi Enikő (SE AOK Magatartástudományi Intézet)

Rövid leírás

Az interprofesszionális kutatócsoport célja a betegközpontú diagnózisközléshez szükséges kódváltás terminológiai és kommunikációs stratégáinak vizsgálata háziorvosi konzultációkban, valamint az eredmények közvetlen visszaforgatása az oktatásba A betegközpontú diagnózisközlés szaknyelvi vonatkozásai c. interprofesszionális gyakorlati kurzuson. A beszélgetéselemzés alapja a hangzó szövegek gépi és manuális elemzése, valamint a szövegekből készült és manuálisan ellenőrzött transzkripció vizsgálata a metaadatok figyelembevételével.

Nyelv

magyar

Publikációk

 

 

Cím

Interkulturális kommunikáció az egészségügyben

Vezető kutató

Bakó Alexandra (PhD hallgató)

Társkutatók

Dr. Marshall Barbara

Rövid leírás

A kutatócsoport célja nyelvpedagógiai módszertan fejlesztése, amely felkészíti a hallgatókat az egészségügyi interkulturális kommunikációra, az angol mint lingua franca használatára. Az elméleti alapokra és oktatási gyakorlatra támaszkodó kutatás során validált oktatási és mérési anyagokat dolgozunk ki.

Nyelv

angol

Publikációk

 

 

Cím

Betegközpontú kommunikáció

Vezető kutató

Dr. Marshall Barbara 

Társkutatók

Bakó Alexandra (PhD hallgató)

Rövid leírás

A személyközpontú kommunikáció elméletének, háttértudományainak, alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése a betegközpontú kommunikáció gyakorlatában, továbbá oktatásmódszertani stratégiák kidolgozása tantermi kutatásra támaszkodva.

Nyelv

angol

Publikációk

 

 

Cím

A beszédkészség és beszédértés fejlesztésének lehetőségei a magyar orvosi és fogorvosi szaknyelvet tanuló hallgatók körében

Vezető kutató

Dr. Schmidtné Dr. Putz Mónika

Társkutatók

Halász Hortenzia (PhD hallgató)

Rövid leírás

Vizsgaszituációban rögzített és gépi eszközökkel leiratozott hangfelvételek alapján történő hibaelemzés. A magyar szókincs, nyelvtan és kiejtés szerepének vizsgálata az érthetőség szempontjából nem magyar anyanyelvű hallgatók beszéd-produktumában. Az érthetőség és a beszédértés mérése háromfokozatú skála alapján, összefüggések feltárása. Cél a szaknyelv hatékony, empirikus adatokon alapuló  oktatása, a tananyagfejlesztés, a hallgatók sikeres klinikai kommunikációja. A kezdő szinttől történő szaknyelvoktatás létjogosultságának, szükségességének alátámasztása.

Nyelv

magyar

 

Cím

Írott és szóbeli betegtájékoztató szövegek terminológiai és szociopragmatikai vizsgálata

Vezető kutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin, Dr. Mány Dániel

Társkutatók

Dr. Varga Éva Katalin

Rövid leírás

A kutatás magyar nyelven írt vagy magyar nyelven elhangzott szövegek rögzítésére, szövegkorpusz építésére és empirikus, kvalitatív és kvantitatív elemzésére vállalkozik. A kutatás során a MemoQ, a Sketch Engine, az Alrite szoftverek segítségével fókuszba kerül a betegelégedettség és a betegközpontú orvos-beteg kommunikáció jellemzőinek feltárása és leírása, integrálása az oktatásba. A kutatás célja a betegközpontú orvos-beteg kommunikáció nyelvi stratégiáinak kidolgozása, a terápiaterv segítése, terminológiai adatbázis építése.

Nyelv

magyar, angol, német, francia

Publikációk

 

 

Cím

Tabu és eufemizmus az egészségügyi szakfordításban, tolmácsolásban és szaknyelvekben

Vezető kutató

Dr. Mány Dániel

Társkutatók

Dr. Andrea Pizarro Pedraza (Université Saint Louis Bruxelles)

Rövid leírás

A kutatás az orvos-beteg kommunikáció során megvalósuló információátadás stratégiának és jellemzőinek leírására vállalkozik, különös figyelmet fordítva a laikus betegek érzelmi dimenziójára, az eufemizmus és a tabu jelentőségére. A kutatás interkulturális és interdiszciplináris keretben zajlik autentikus és fordított, magyar, angol, francia és spanyol nyelvű szóbeli és írott szövegek korpuszépítésével, kvalitatív és kvantitatív elemzésével.

Nyelv

magyar, angol, francia, spanyol

Publikációk

 

 

Cím

Betegbiztonság és kommunikáció multikulturális és többnyelvű egészségügyi környezetben

Vezető kutató

Dr. Horváth Ágnes

Társkutatók

Dr. Pörzse Gábor, Molnár Péter, Dr. Csorvási Ágnes, Szákács Anna Júlia

Rövid leírás

A kutatás azt vizsgálja, hogy különböző országok hogyan vonják be a tolmácsokat és fordítókat az egészségügyi ellátásba, hogy egyenlő esélyeket, biztonságos környezetet és minőségi szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a helyi nyelvet nem beszélő betegeik számára. Az egyes országokban alkalmazott stratégiák feltérképezéséhez előre meghatározott szempontrendszert, személyes interjúkat és kérdőíveket alkalmazunk. A kutatás célja az egészségtudományi szakfordító- tolmácsképzés elméleti és gyakorlati tananyagának fejlesztése, nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése magyarországi adaptálásra.

Nyelv

angol, magyar, német, francia

Publikációk

 

 

Cím

Nyelvi segítségnyújtás a magyarországi egészségügyi ellátásban: idegen nyelvű fordításokkal a hatékony kommunikációért (NYESME)

Vezető kutató

Dr. Horváth Ágnes (SE)

Társkutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin (SE), Zimonyi-Bakó Alexandra Vivien (SE – PhD hallgató), Dr. Mány Dániel (SE), Dr. Juhász-Koch Márta, Dr. Keresztes Csilla (SZTE), Stötzer Andrea (SZTE), Csenki-Bozsó Réka (SZTE), Szűcs Zsuzsanna (SZTE), Dr. Sinkovics Balázs (SZTE), Dr. Warta Vilmos (PTE), Dr. Hegedűs Anita (PTE), Nagy Gabriella (PTE), Dr. Németh Tímea (PTE), Dr. Csongor Alexandra (PTE), Rozman Katalin (DE), Jóna Anna (DE), Gergely Szilvia (DE), Gerő Ildikó (DE), Kovács Judit (DE), Krasznai Mónika (DE), Mezei Zsuzsa (DE), Répás László (DE) 

Rövid leírás

A kutatócsoport célja, hogy idegen nyelvű fordítások formájában nyelvi segítségnyújtást kínáljon mind a kórházak, mind a magyarul nem beszélő betegek számára, annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a nyelvi akadályokból származó nemkívánatos események, valamint hogy a betegek információhoz való joga és az egészségügyi szolgáltatás minősége ne csorbuljon. A nyelvi segítségnyújtást mintafordítások, kétnyelvű szószedetek és fordítási útmutatók formájában tervezzük megvalósítani. A kutatócsoportban részt vesz Magyarország összes orvosképző intézményének orvosi szaknyelv oktatásával foglalkozó szervezeti egysége.

Nyelv

magyar, angol, német, latin

 

Cím

Archív kórboncolási jegyzőkönyvek vizsgálata

Vezető kutatók

Dr. Ittzés Dániel, Dr. habil. Fogarasi Katalin

Társkutatók

Dr. Szabó Mária, Dr. Zalatnai Attila (Általános Orvostudományi Kar, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)

Rövid leírás

A kutatás XIX–XX. századi kórboncolási jegyzőkönyvek terminológiáját vizsgálja korpusznyelvészeti módszerekkel. A magyar nyelvű leírások és a latin nyelvű diagnózisok mai orvosi dokumentumokkal is összevetésre kerülnek. Cél az archív jegyzőkönyvek magyar és latin nyelvhasználatának leírása, a diakrón vizsgálatok alapján terminológiai adatbázis összeállítása és a kéziratos jegyzőkönyvek publikálása.

Nyelv

magyar, latin

Publikációk

 

 

Cím

Terminológiai szakmódszertan kutatócsoport

Vezető kutató

Dr. Barta Andrea

Társkutatók

Dr. Varga Éva Katalin, Dr. habil. Fogarasi Katalin

Rövid leírás

A kutatócsoport célja innovatív, legfrissebb kutatási eredményeken alapuló orvosi terminológia tananyag kialakítása, különös tekintettel a magyar, angol és német orvosi nyelv jellegzetességeire, eltéréseire. A betegágy mellett azonnal hasznosítható tudás átadására irányulnak a tananyagfejlesztést megelőző tudományos kutatásaink a latin nyelvű anatómiai nómenklatúra, az autentikus klinikai dokumentáció és a gyógyszerészeti terminológia területén.

Nyelv

magyar, angol, német

Publikációk

 

 

Cím

Anatómiai nevek kutatócsoport

Vezető kutató

Dr. Varga Éva Katalin

Társkutatók

Dr. Barta Andrea, Bíró Alexandra (demonstrátor)

Rövid leírás

A kutatócsoport célja a magyar anatómiai nevek terminológiai adatbázisba gyűjtése, a leíró anatómia és a klinikai ágak anatómiai neveinek egységesítése, a hiányzó anatómiai nevek szaknyelvi szövegek (tankönyvek, folyóiratcikkek, betegtájékoztatók) és orvosi dokumentumok elemzésén alapuló megalkotása a latin nemzetközi anatómiai nómenklatúra változásainak figyelembe vételével, majd az eredmények közvetlen visszaforgatása az oktatásba és a szakemberek számára ajánlások megfogalmazása az akadálymentes orvos-beteg kommunikáció érdekében.

Nyelv

magyar, latin

Publikációk

 

 

Cím

Kórházi dokumentáció kutatócsoport

Vezető kutató

Dr. Varga Éva Katalin

Társkutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin, Dr. Patonai Zoltán (PTE KK), Dr. Vágási Tünde

Rövid leírás

A kutatócsoport célja a kórházi dokumentáció szövegtípusainak stilisztikai és terminológiai elemzése, konvencionalizálódott terminológiai frazémáinak vizsgálata és adatbázisba gyűjtése, majd az eredmények visszaforgatása az orvosi és szakorvosi terminológia és az orvosi dokumentáció vezetésének, írásának oktatásába, valamint a modern nyelvek szaknyelvoktatásába.

Nyelv

magyar, latin

Publikációk

 

 

Cím

Szaknyelvi terminológia a köznyelvben kutatócsoport/ Determinologizáció kutatócsoport

Vezető kutató

Dr. Varga Éva Katalin

Társkutatók

Márton Emese, Dr. Indig Balázs (ELTE DH), Dr. Palkó Gábor (ELTE DH), Sárközi-Lindner Zsófia (ELTE DH)

Rövid leírás

Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékével (ELTE DH) tudományos együttműködés keretében indított kutatócsoport célja az új terminusok keletkezésének és beilleszkedésének megfigyelése és leírása, a szaknyelvi terminológia a Covid-19 világjárvány kapcsán tapasztalható felgyorsult determinologizációjának, valamint határon túli magyar nyelvváltozatok orvosi terminológiájában zajló folyamatok korpuszalapú vizsgálata az ELTE DH által számunkra létrehozott, internetes hírportálok anyagait tartalmazó szövegkorpuszok (Covid corpus és Transylvanian news corpus) alapján.

Nyelv

magyar

Publikációk

 

 

Cím

Tartalomalapú tananyagfejlesztés (CLIL) kutatócsoport

Vezető kutatók

Sirokmány Viktória (PhD hallgató) és Dr. Varga Éva Katalin

Társkutatók

Dr. habil. Fogarasi Katalin

Rövid leírás

A kutatócsoport a tartalomalapú nyelvoktatás módszertanát és az ezen alapuló tananyagfejlesztést vizsgálja. A TANY (angolul: CLIL) a módszer felsőoktatási környezetben való alkalmazását helyezi fókuszba. A szaknyelvi kurzusokra fejlesztett tananyagok és vizsgafeladatok felépítését elemezve, a módszertan elveit alkalmazva a Semmelweis Egyetem és a nemzetközi partneregyetemek élőnyelvi szaknyelvoktatásának támogatására dolgoz ki irányelveket.

Nyelv

angol, magyar, német, orosz

Publikációk

 

 

Cím

Egészségügyi szakember-kommunikáció fejlesztése

Vezető kutató

Dr. Takács Tímea

Társkutatók

Jay Miller, Dr. habil. Fogarasi Katalin, Sirokmány Viktória (PhD hallgató)

Rövid leírás

A kutatás a egészségügyi szakember-páciens kommunikáció fejlesztési lehetőségeire és az anyanyelvi szimulált beteg bevonására irányul az angol egészségtudományi szaknyelvi órán, melynek eredményeképpen tananyagrész és szituációk készülnek, szimulált beteggel való együttműködés, szükségletelemzés, esettanulmány, hibaelemzés, (ön)értékelés, diskurzuselemzés segítségével.

Nyelv

angol

Publikációk