Demonstrátori Pályázatok

A 2021/2022. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

1/2022 sz. Dékáni Utasítás a Fogorvostudományi Karon a demonstrátori ösztöndíjakról

Tájékoztató magyar hallgatók számára
BULLETIN on Teaching Assistant (demonstrator, TA) scholarship for students participating in the Hungarian language training at the Faculty of Dentistry of Semmelweis University

Tájékoztató szervezeti egységek vezetői számára

Demonstrátori Pályázat (magyar) – Hallgatói-pályázat-és-tanszékvezető-javaslata 2023-2024
Demonstrátori Pályázat (angol) – Hallgatói-pályázat-és-tanszékvezető-javaslata_EN 2023-2024
Demonstrátori Pályázat (német) – Hallgatói-pályázat-és-tanszékvezető-javaslata_Német 2023-24

Student’s application

INFORMATION über das Demonstratoren-Stipendium für Studierende, die Zahnarztausbildung in ungarischer/englischer/deutscher Sprache an der Semmelweis Universität, Fakultät für Zahlheilkunde erhalten
Bewerbung des/der Studierenden

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2023/2024. tanévre:
Demonstrátori megbízási szerződés minta – díjas
Demonstrátori megbízási szerződés minta – díjtalan

Teljesítési igazolás – demonstrátori pályázat-magyar hallgatók
Teljesítési igazolás – demonstrátori pályázat – külföldi hallgatók

Pályázat megüresedet államilag finanszírozott helyre


A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzat 22.§ vonatkozó szakaszaiban foglaltak szerint:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/UJ_SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_Teritesi_es_Juttatasi_Szabalyzat_hatalyos_2020_03_25_tol.pdf

Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett vagy államilag támogatott hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben önköltséges vagy költségtérítéses formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet.
A következő képzési időszakban az átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján a Dékáni Hivatal minden félévet követően megállapítja, hogy hány megpályázható megüresedett államilag finanszírozott helyet tud meghirdetni.
Amennyiben az adott félévben rendelkezésre áll megüresedett államilag finanszírozott hely, úgy a Kar erre vonatkozóan pályázatot hirdet. A pályázat a Kar honlapján kerül közzétételre, valamint erről a hallgatók Neptun üzenetben is tájékoztatást kapnak.

A megüresedett államilag finanszírozott helyekre történő átsorolási kérelmet őszi félévben a vizsgaidőszak utolsó napjáig, tavaszi félévben az őszi szemeszter regisztrációs hetét megelőző hét utolsó munkanapja hivatali idejének végéig – a TKSZV időtartamára és eredményére figyelemmel – kell leadni.

Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. Nem vehető át államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas támogatási formára az a hallgató, aki már kimerítette állami ösztöndíjas támogatási idejét.
Amennyiben több jelentkező van, mint a rendelkezésre álló helyek száma, akkor az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján készült rangsor szerint kerülnek betöltésre a helyek.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges az alábbiakat:

 • Hallgató neve,
 • NEPTUN kódja,
 • Hivatalos értesítési címe,
 • Az utolsó két aktív félévének korrigált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga és ezekben a félévekben teljesített kreditek száma

A pályázat beadásának feltétele, hogy a SzMSz III. Könyv III.4. rész 22.§ (9b) pontjában és (10a) pontjának b) bekezdésében foglaltak szerint az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,50 legyen. A feltételnek nem megfelelő, hiányos vagy elkésett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

 Pályázat megüresedett államilag finanszírozott helyre – 2021.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimer

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – az előző év október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – a felsőoktatási intézmények az alábbiakra fordítanak kiemelt figyelmet:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2023. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2023/2024. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2023/2024. tanévben folyósítható az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére. Amennyiben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 16.§, 16/A-16/E. §, valamint a 16/J. §-ban foglaltak állapítják meg.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik
2023. június 9. 12.00 órától 2023. július 10. 23.59 óráig

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből áll.

A teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázathoz csatolni kell:

az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 sz. mellékletében megjelölt tevékenységek igazolását.

A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2023. július 12-ig.

A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül 2023. július 13-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2023. július 14-ig észrevételt tehetnek.

A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2023. július 14-ig.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj-Pályázati felhívás

Elbírálási pontrendszer

Szent-Györgyi Hallgatói Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZENT-GYÖRGYI HALLGATÓ ÖSZTÖNDÍJRA – Nemzeti Tudósképző Akadémia Pályázata

A Nemzeti Tudósképző Akadémia alapvető szakmai feladata a kutatói utánpótlás világszínvonalú képzése Magyarországon. Az NTA a tudomány iránt elkötelezett egyetemistákat az első évfolyamtól kezdve aktívan segíti tudományos érdeklődésük kibontakozásában és a legmagasabb szintű tudományos projektekbe való bekapcsolódást teszi számukra lehetővé. Az NTA elitképző intézmény, amely a tudomány frontvonalát tekinti referenciájának és hallgatói, valamint mentorai számára annak elérését, illetve meghaladását tűzi ki célként.

A Semmelweis Egyetem (NTA-SE szakmai vezetője Dr. Mócsai Attila) és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (NTA-KOKI szakmai vezetője Dr. Dénes Ádám), elkötelezett az orvosbiológiai tudományokat magas szinten művelni kívánó, kiemelkedő képességű hallgatók támogatásában, ezért 2021 novemberében az intézmény csatlakozott az NTA programjához és várja a hallgatók jelentkezését 2023-ban is az alábbi pályázatokra:

 1. Szent-Györgyi hallgató ösztöndíjra a Semmelweis Egyetem ÁOK/FOK/GyTK I. és II. éves hallgatói részére
  Elektronikus jelentkezési lap beküldésének határideje: 2023. szeptember 22.
  Jelentkezési lapot kitölteni az alábbi oldalon lehet:
  https://www.formpl.us/form/4999119544909824
 2. Szent-Györgyi hallgató ösztöndíjra a Semmelweis Egyetem és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kiemelkedően eredményes TDK hallgatói részére
  Elektronikus jelentkezési lap beküldésének határideje: 2023. szeptember 20.
  Jelentkezési lapot kitölteni az alábbi oldalon lehet:
  https://www.formpl.us/form/4645193410805760

Az NTA képzési programjáról, valamint a jelentkezés részleteiről, illetve a jelentkezés lehetőségéről további információt a http://www.edu-sci.org/ oldalon olvashatnak.
NTA_ SE-KOKI_Osztondij Palyazati Felhivas
NTA_SE-KOKI_Osztondij Palyazati Felhivas I-II. eves_

 

Máthé Gyula Emlékpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dr. Máthé Gyula díjra

A Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszéke mellett működő Molekula Alapítvány
Dr. Máthé Gyula emlékére pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 202-ban végző hallgatók számára.
Az Alapítvány által kiadott díjak összege egyenként: 500.000,- Ft.
A pályázat feltételei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató egyetemi tanulmányai során elért valamennyi vizsgaeredményét (index-másolat), egy féloldalas összefoglalót jövőbeni terveiről, valamint a pályázót korábban, vagy jelenleg oktató egyetemi munkatársaktól származó személyi ajánlásokat (legalább kettőt). A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik jó tanulmányi eredményeik mellett rektori pályázatokon, tanulmányi versenyeken eredményeket értek el, TDK-konferencián előadásokat tartottak, illetve díjakat kaptak, valamint más tanulmányi, kutató, klinikai tevékenységet is folytattak (az oklevelek, igazolások, közlemények másolatait kérjük csatolni).
A pályázatokat 2023. május 26-ig a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének postacímére (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.) vagy elektronikusan (lehetőleg pdf-formátumban) a titkarsag.ovi@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címre kérjük benyújtani.
A díj odaítéléséről kuratóriumi ülés dönt. A díj átadására a fogorvos-avatási ünnepség keretében kerül sor.
Máthé Gyula Emlékpályázat-2023

Balogh Károly Díj


Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának feltétele:
a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatói jogviszonyával rendelkezik, és
b.) oklevelének minősítése: „Summa cum laude” és
c.) a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvonalú pályamunka készítésében részt vett, mint
– a rektori pályázatok, vagy
–  a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadások írásbeli formában pályamunka, vagy
– a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett pályázatra készített, önálló (önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó) alkotómunkák.
Az Emlékérem és Jutalomdíj benyújtásának helye és határideje:
A pályamunkák beérkezésének határideje: évente június 15.
A pályamunkák benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal
Balogh Károly Díj – Szabályzat (pdf)

Mihálkovics Alapítvány


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Mihálkovics-alapítvány Alapító Okirata alapján

Mihálkovics Tivadar és felesége Schmidt Marianne, Dr. Mihálkovics Géza anatómus professzor, valamint fiuk Dr. Mihálkovics Árpád, a 26 éves korában tragikus körülmények között elhunyt fogszakorvos emlékére alapítványt létesített. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 4717. sorszámon 1994. április hó 21-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány kuratóriumának elnöke az Alapító Okirat szerint az alábbi pályázatot teszi közzé.
Az alapítvány fő célja: Az anatómiai, illetve más elméleti Fogorvostudományi tárgy oktatásának és kutatásának fejlesztése oly módon, mely szerint a fiatal egyetemi oktatók és hallgatók az alapítvány kamatából részesednek, amennyiben fenti valamely tárgykörből eredményes dolgozatot készítenek, illetőleg az Anatómiai Múzeumot minőségi készítménnyel gyarapítják.
Pályázhatnak: a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános és Fogorvoskari hallgatói és oktatói 28 éves korig, az elmúlt naptári évben az Anatómia, illetve a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből készített dolgozattal, illetőleg az Anatómiai Múzeum részére készített demonstrációs anyaggal.
Amennyiben a pályamű dolgozat, úgy ez kifejezetten a Mihálkovics-alapítvány pályázati felhívására készített pályamunka (első közlés) lehet. A korhatár a tárgyévben betöltött korra vonatkozik.
Társszerzők pályázata esetén a pályázati kiírás követelményének valamennyi szerző meg kell feleljen.
Az alapítvány céljának megfelelő produktumot, illetve annak elkészítését és letétbe helyezését igazoló dokumentumot az alapítvány kuratóriumához (1094 Tűzoltó utca 58) kell beküldeni minden év március 1-ig A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el. Maximálisan három díj adható ki.  A kuratórium fenntartja jogát arra, hogy a pályadíjat, vagy annak egy részét visszatartsa.
A pályadíjak átadására minden évben a Szenátus nyilvános ülésén, a március 15-i ünnepség programja keretében kerül sor.
Mihálkovics Alapítvány  (pdf)

UNKP pályázat

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM (ÚNKP_21) PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI A 2023/2024-as TANÉVRE

A 2023/2024 tanévre szóló Új Nemzeti Kiválósági Program pályázati kiírása az alábbi linken érhető el:

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj:

https://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij

Az Egyetemi tájékoztató oldal itt érhető el.

Az Év Fogorvoshallgatója

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Az év Fogorvoshallgatója

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság idén másodszor pályázatot ír ki az „Év fogorvostanhallgatója” címmel.

Az 500.000 forintos pénzjutalommal járó díj célja elismerni a sikeres egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő közéleti teljesítményt nyújtó fogorvostanhallgatókat, akik legtöbbet tesznek az emberekért, a közösségért, és a jövő egészségügyi szakemberei lehetnek

Krompecher Ödön Pályázat