Tájékoztató a digitális fogászati tervezés szakos tanulmányok megkezdésével kapcsolatos tudnivalókról a 2023/2024. tanévben (pdf) 

A Semmelweis Egyetem hatályos kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV III.2 RÉSZ – Továbbiakban: TVSZ) 15.§ (1) értelmében a Semmelweis Egyetemre felvételt nyert személy legkésőbb a döntést követő félévben (jelen esetben 2023/2024. tanév 1. félév) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt létesíthet. A „2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról” rendelkezése szerint a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a hallgató kinyilvánítja, hogy az Egyetem és a Kar rá vonatkozó szabályait ismeri és betartja.

 

1. OFFICE 365 ÉS EGYETEMI E-MAIL CÍM HALLGATÓKNAK

Az egyetem hallgatói számára ingyenesen elérhető a Microsoft Office 365 szolgáltatása. Az egyetem által biztosított e-mail címet a frissen felvett hallgató köteles aktiválni, és figyelemmel kísérni az ide érkező üzeneteket.

A hallgatók egyetemi e-mail címe az egyetemmel való kommunikáció hivatalos csatornája, az egyetem kizárólag erre a címre küldi az értesítéseit. Emiatt a Neptunban, illetve a SeKÁ-ban ezt kell beállítani elsődleges e-mail-címnek.

Az egyetem által biztosított email cím aktiválásának határideje 2023. augusztus 11.

Az aktiválás lépéseit leíró tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el:

Egyetemi e-mail cím tájékoztató 2023

 

2. NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben történő regisztráció (aktív, passzív státusz)

A NEPTUN rendszerben a regisztrációs időszak 2023. augusztus 28-án 12:00 órától 2023. szeptember 1-én 23:59 óráig tart.

Amennyiben az I. évfolyamra felvételt nyert hallgató 2023. szeptember 1-ig a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben beiratkozási, vagy halasztási (passziválási) szándékát nem regisztrálja, a tanulmányok megkezdésére vonatkozó jogát elveszíti.

A jelenleg hatályban lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 45.§ értelmében az abszolutórium megszerzéséig a passzív félévek száma osztatlan képzésben, alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben 4 félév lehet azzal, hogy – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetek kivételével-az egybefüggő szünetelés ideje nem lehet hosszabb, mint 2 félév.

Az első félév teljesítése előtti halasztás (passziválás) esetén, illetve egyéb különös méltánylást érdemlő, a tanulmányok megszakításával járó esetben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához kérvény benyújtása szükséges. Az ilyen jellegű kérelmet a Kar Dékáni Hivatalában írásban kell benyújtani.

A kérelem nyomtatványok a FOK Tanulmányi és Vizsgabizottság honlapján http://semmelweis.hu/fok-tvb/ érhetőek el.

Az első félév teljesítése előtti halasztás (passziválás) esetén is szükséges beiratkozni, illetve regisztrálni és passzív státuszt beállítani a NEPTUN rendszerben. A halasztási időszak elteltével a felvett személy külön felszólítás nélkül köteles beiratkozni.

Első tanítási nap: 2023. szeptember 11. (hétfő) Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum könyvtára (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. fszt.)

 

3. Beiratkozás

Tanulmányi tudnivalókkal kapcsolatos tájékoztató időpontja és helyszíne:

Időpont:         2023. augusztus 29. (kedd) 8-9 óra között,
Helyszín:        Dr. Balogh Károly-Dr. Varga István tanterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. I. em.)

Beiratkozás időpontja és helyszíne:

Időpont:         2023. augusztus 29. (kedd) 9-16 óra között,
Helyszín:         Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal (1085 Budapest, Üllői út. 26. fszt.10.)

 

A beiratkozáson kizárólag az I. évfolyamra felvételt nyert hallgatók vehetnek részt. Szülők, rokonok és más kísérő személyek részvételére nincs lehetőség.

A beiratkozásra az alább felsorolt dokumentumokat szükséges magukkal hozni:

  • érettségi bizonyítvány (tanúsítvány is) és másolata,
  • nyelvvizsga bizonyítvány és másolata,
  • olvashatóan (nyomtatott betűkkel) kitöltött beiratkozási lap (a nyomtatvány mindkét oldalát kérjük kitölteni!) Az állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formára történt felvételnek megfelelő beiratkozási lapot töltsék ki!
  • személyazonosító igazolvány és mindkét oldalának másolata,
  • lakcímkártya és mindkét oldalának másolata,
  • adóigazolvány és másolata,
  • társadalombiztosítási igazolvány és másolata
  • 1 db, más célra még nem használt igazolványkép (3,5cm x 4,5cm). A nem megfelelő méretű fényképeket nem áll módunkban elfogadni, így hiányzó dokumentumnak minősül. A fényképek hátoldalán tüntesse fel nevét és születési dátumát!,
  • Fogadalomtétel dokumentum aláírva,
  • Nyilatkozat a digitális fogászati tervezés képzés során elvárt hallgatói magatartásról dokumentum aláírva,
  • Tájékoztatás átsorolásról/elbocsátásról dokumentum aláírva
  • Korábbi felsőoktatásban történt tanulmányok esetén részletes, a felhasznált államilag finanszírozott féléveket és a jogviszony megszűnésének dátumát tartalmazó jogviszony igazolás

A beiratkozás elmulasztása, valamint a fentiekben kért dokumentumok hiánya pótbeiratkozást von maga után, melynek különeljárási díja: 6.000.-Ft.

A pótbeiratkozás időpontja: 2023. szeptember 4-5.

 

Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

 

4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, kötelező alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálata végzi. 

Helyszín: Semmelweis Egyetem, Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. II. emelet 2. sz. rendelő)
Időszak: 2023. augusztus 21 – szeptember 8. között

Az alkalmasság megállapításához szükséges előzetes vizsgálatokat a lakóhely szerinti illetékes egészségügyi intézményekben, vagy magánúton szükséges elvégeztetni, amelyről a dokumentumokat a Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálatnál kell bemutatni.

Egészségügyi tevékenységet csak munkaköri alkalmas minősítés esetén végezhet.

Felhívom figyelmét, hogy az alkalmassági vizsgálatra az APTITUDE időpontfoglaló rendszeren keresztül kell jelentkezni. Tájékoztatjuk, hogy az új időpontfoglaló rendszer működéséről és elérhetőségéről felvilágosítást ezen a felületen az alábbi “APTITUDE felülettel kapcsolatos tájékoztatás“, illetve a “FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ AZ APTITUDE IDŐPONTFOGLALÓ FELÜLETHEZ” c. dokumentumok tartalmaznak. 

Kérjük, hogy a Semmelweis Egyetem Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat tájékoztatóját figyelmesen olvassa el és az abban foglaltaknak megfelelően szíveskedjék eljárni.

 

 

A vizsgálatot követően, az érvényes hallgatói alkalmasság minősítésének dátuma a Neptun rendszerben rögzítésre kerül, ami egy évig lesz érvényes. Az érvényesség lejárta után a hallgatói alkalmassági minősítést minden évben kötelezően meg kell újítani, melynek ügyintézése, külön felszólítás nélkül a hallgató felelőssége.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmassági vizsgálat megléte feltétele a Semmelweis Egyetemen teljesítendő tanulmányoknak.

 

5. Kötelező tanévnyitó ünnepély és fogadalomtétel

 

A Semmelweis Egyetem 2023/2024. tanév ünnepélyes megnyitójának időpontja és helyszíne:

MVM Dome – Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok
(1098 Budapest, Üllői út 131.)
2023. szeptember 2. (szombat) 10 óra

  Tanévnyitó meghívó (pdf)

 

FOGADALOM

A Tanévnyitó Ünnepségen a részvétel kötelező, az ünnepély keretében a felvételt nyert hallgatók fogadalmat tesznek, mely fogadalom a kurrikulum részét képezi.

Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt mégsem tud megjelenni a tanévnyitón, kérjük, jelezze a Dékáni Hivatal felé. Az ünnepélyről történő távolmaradás esetén pót-fogadalomtételt szükséges tenni, amelynek időpontjáról a tanévnyitót követően fogjuk tájékoztatni.

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Digitális fogászati tervezés szak I. évfolyamára beiratkozó hallgatók fogadalma

„Én …………………………………………………………………, a Semmelweis Egyetem hallgatója ünnepélyesen fogadom, hogy hazámhoz, Magyarországhoz, annak népéhez és Alaptörvényéhez mindenkor hű leszek. Az Egyetem és az általam választott Kar hagyományait, erkölcsi és szakmai tekintélyét elismerem, azokat tiszteletben tartom. Fogadom, hogy jövendő hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok, a reám vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok rendelkezéseit megtartom, az egyetemi közéletben mindezekre figyelemmel, felelősségemet átérezve veszek részt. Embertársaim titkait, amelyek tanulmányaim folyamán tudomásomra jutnak, megőrzöm. Oktatóimmal, hallgatótársaimmal és mindazokkal, akikkel az Egyetemen kapcsolatba kerülök, a kölcsönös megbecsülés alapján együttműködöm, irántuk megértéssel és tisztelettel viseltetem. Hivatásomra kitartó szorgalommal, és embertársaim iránt érzett felelősséggel készülök.

Lelkiismeretemre és becsületemre fogadom, hogy mindezeket megtartom.”

 

 

6. NEPTUN rendszer, diákigazolvány, Egyéb tudnivalók

 

NEPTUN RENDSZER

A Semmelweis Egyetemen az oktatás kreditrendszerben folyik. A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézést a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül végezzük. A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerről szóló tájékoztató, mely az annak használatával kapcsolatos minden lényeges információt tartalmaz, az alábbi linken érhető el:

A hallgatói felület a NEPTUN rendszerben 2023. augusztus 28-án 12:00 órakor nyílik meg, a regisztráció és a tantárgyak felvétele csak ettől az időponttól lehetséges.

A NEPTUN rendszerben történő regisztrációval egy időben személyazonosító adatait (TAJ- és adószám), valamint folyószámlaszámát rögzíteni szükséges!

Az adatok feltöltésének elmulasztása esetén 6.000.-Ft különeljárási díj kerül kiírásra.

A hallgatók részére az esetleges pénzbeli támogatás folyószámlára utalással történik, ezért kérjük, hogy szíveskedjék előzetesen lakossági folyószámlát nyitni és adóazonosító számot igényelni, amennyiben nem rendelkezik még ezekkel. A folyószámlaszámát és a számlavezető pénzintézet nevét az iratkozási lap megfelelő rovatában fel kell tüntetni.

 

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

A Fogorvostudományi Kar honlapján lévő tájékoztató szerint, amennyiben diákigazolványt szeretne, egy NEK lapot kell igényelnie a Kormányablakban. A NEK lap jobb felső sarkában lévő azonosítóval tudja megigényelni a Neptunban a diákigazolványt az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés / Új felvétel menüpont alatt.

A diákigazolvány igénylés csoportosan kerül elküldésre az Oktatási Hivatal felé, ezért kérem, hogy az igénylését 2023.09.17. (vasárnap) éjfélig adja le. Amennyiben bármely ok miatt nem tudta megigényelni ezen időpontig a diákigazolványát, utólagosan is bármikor igényelhet. Ebben az esetben kérem, hogy az igénylésről küldjön a Dékáni Hivatalba egy értesítést a guzmicsne.eva@semmelweis.hu e-mail címre.

A megigényelt diákigazolványok legyártása körülbelül 30 napot vesz igénybe, elkészültéig a gimnáziumi diákigazolvány érvényes. Amennyiben nem rendelkezik előző tanulmányaiból diákigazolvánnyal, a Dékáni Hivatal kiállít Önnek egy ideiglenes diákigazolványt, amit ügyfélfogadási időben vehet át személyesen.

A legyártásra került diákigazolványt a Dékáni Hivatalban veheti át, melynek időpontjáról a Neptunon keresztül kap majd értesítést.

Diákigazolvány igénylésének menete

 

KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

Amennyiben a Kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához szeretnének kérvényt benyújtani, az erre használatos formanyomtatványok az alábbi linken, a Tanulmányi ügyek menüpont alatt találhatók: http://semmelweis.hu/fok-tvb/

Tanulmányi és Vizsgabizottságához önköltséggel kapcsolatosan benyújtandó kérelmek Dékáni Hivatalban történő leadásának határideje: 2023. augusztus 25.

Tanulmányi és Vizsgabizottságához tanulmányokkal kapcsolatosan benyújtandó kérelmek Dékáni Hivatalban történő leadásának határideje: 2023. szeptember 8.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyetem honlapján a mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Térítési és Juttatási Szabályzat, továbbá az egyéb egyetemi és kari szabályzatok az alábbi linken érhetők el:

https://semmelweis.hu/fok/hallgatoinknak/szabalyzatok/

 

KOLLÉGIUM

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos tudnivalókról (pályázati kiírás, pályázati adatlap, csatolandó dokumentumok, határidők stb.) a Hallgatói Önkormányzat oldalán tájékozódhat.

 

OKTATÁS KEZDETE

Az órarend szerinti oktatás kezdete: 2023. szeptember 11. (hétfő) 8 óra Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Oktatási Centrum könyvtára (1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. fszt.).

A Fogorvostudományi Kar tanévbeosztásáról a Kar honlapján tájékozódhat.

 

 

A Fogorvostudományi Karra történt felvételéhez gratulálunk és egyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2023. július 26.

 

 

Dr. Gerber Gábor s.k.

dékán

 

 

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK

 

Gólyahír, Gólyatábor

Semmelweis Gólyatábor a frissen felvett hallgatók életének egyik legmeghatározóbb eseménye. Minden évben augusztus közepén kerül megrendezésre évtizedek óta Tatán.

A Semmelweis Egyetem Gólyatábora – Magyarországon a leghosszabb – 6 napos, mindezen idő alatt a gólyáknak lehetősége nyílik megismerni a évfolyamtársaikat, a felsőbbéveseket, az egyetemet. 

A frissen felvett hallgatók az egyetem által küldött első tájékoztató levéllel kézhez kapják a gólyatábori meghívójukat. Ez tartalmazza a tábor fontos részleteit, a táborszervezők és a kari vezetők elérhetőségét, akikkel bármikor felvehetik a kapcsolatot amennyiben táborral, vagy egyetemmel kapcsolatos kérdésük van. Gólyatáborral kapcsolatos információk →

Hallgatóktól hallgatóknak. Az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és  leghasznosabb információkat tartalmazza. GÓLYAHÍR, GÓLYAWEB → 

 

Állami ösztöndíj

Állami ösztöndíj
Tájékoztató a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeiről

 

Pénzügyek

Általános pénzügyi tájékoztató

FEKTESS A TUDÁSBA, FEKTESS A JÖVŐBE!

www.diakhitel.hu

OTP Junior felvételizőknek

OTP Junior igénylőlap

 

 

Adatvédelem

Hallgatóknak adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató:

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/adatvedelmi-szabalyzat/

 

 

Egyetemi szolgáltatók: Ajándékbolt, Ingatlanközvetítés