Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIAI ALAPSZÁMÍTÁSOK

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A tárgy feladata, hogy a különböző előképzettségű kémiai alapismeretekkel rendelkező elsőéves hallgatók elsajátíthassák az alapvető laboratóriumi számításokat. Ezen készségek elsajátításával segítséget kapnak az Általános és Szervetlen Kémiai Gyakorlatok tantárgy sikeres teljesítéséhez.

 

A tantárgy rövid leírása:

Az Általános és Szervetlen Kémiai Alapszámítások tantárgy során a gyógyszerészek számára fontos laboratóriumi számítások közül a koncentrációszámítások (tömegszázalék, vegyes-százalék, tömegtört, móltört, mólszázalék, molaritás, molalitás) kerülnek elsőként tárgyalásra. Az átkristályosítási és a sztöchiometriai problémák megoldásán keresztül sav-bázis és redox egyenletírási képességüket fejlesztjük és összetett sztöchiometriai és gáztörvényekkel kapcsolatos példákon keresztül sajátítják el a limitáló reaktáns fogalmát, sóképződéssel és gázképződéssel járó reakciók általános szabályait. Az elektrokémia tárgykörébe tartozó számolások közül megismerkednek a galvánelem, a koncentrációs-elem és az elektrolízissel kapcsolatos számolási problémákkal. Az egyensúlyi reakciókon alapuló számolási feladatok közül részletesen tárgyalt pH-számítás (savak, bázisok, puffer rendszerek, hidrolízis) és oldhatósági számítások továbbá a komplex vegyületek egyensúlyi viszonyai az analitikai kémiai problémák megoldására készítik fel a hallgatókat. Termokémiai problémák közül a reakcióhő és a képződéshő fogalmán túl a fajhő, hőkapacitás, közömbösítési hő stb. fogalmakat példákon keresztül ismerhetik meg a hallgatók. A reakciókinetikai számítások során nullad- első- és másodrendű reakciók reakciósebessége, felezési ideje és az aktiválási energia számítása kerül részletes tárgyalásra. Híg oldatok törvényeivel kapcsolatos számítások során a gőznyomáscsökkenés, fagyáspontcsökkenés, forráspontemelkedés és ozmózisnyomás számolási feladatai kerülnek részletes tárgyalásra.

Tematika:

 1. hét: Mértékegységek, oldatkészítés, hígítás, a koncentrációk típusai
 2. hét: Kémiai nevezéktan, egyenletírás, sztöchiometriai alapszámítások
 3. hét: Sav-bázis reakciókon alapuló számolási feladatok, átkristályosítási példák
 4. hét: Redoxireakciók
 5. hét: Sztöchioometriai számolások redoxireakciókkal
 6. hét: Elektrokémiai számítások (galvánelemek és elektrolízis)
 7. hét: Gáztörvények
 8. hét: A kémiai egyensúlyok, egyszerű (sav-bázis) egyensúlyokkal kapcsolatos számolások
 9. hét: pH számolások gyakorlása I.
 10. hét: pH számolások gyakorlása II.
 11. hét: Számolási problémák a heterogén kémiai egyensúlyok körében, oldhatósági példák
 12. hét: Termokémiai és reakciókinetikai számítások
 13. hét: Híg oldatok törvényeivel kapcsolatos számítások
 14. hét: Írásbeli vizsga

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: –
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: legfeljebb 3 óráról való hiányzás elfogadható. Pótlás konzultációval lehetséges.
 • A félév végi aláírás követelményei: a megengedettnél nem több hiányzás esetén az aláírás megadható.
 • A félév végi számonkérés módja: kollokvium
 • A félév végi számonkérés formája: írásbeli vizsga