Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Szakdolgozat / Diplomamunka

A 2019. őszi félévben meghirdetésre kerülő diplomadolgozat témák letölthetők/ megnyithatók ide kattintva.

A szakdolgozat/diplomamunka készítés vizsgajeggyel végződő, kötelezően választandó tantárgy.

Ezen tájékoztató a címoldal mintával letölthetö innen: Szakdolgozat/Diplomamunka készítési irányelvek

A szakdolgozat/diplomamunka célja:

A Gyógynövény- és drogismeret, Fitokémia, Fitoterápia, Gyógyszerészi biotechnológia vagy ezekkel összefüggő határterületek ismeretanyagának önálló feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató elsajátítsa a könyvtárhasználat és az irodalmazás módszereit, az adott kérdésben képes legyen ismereteinek szintetizálására, véleményalkotásra, illetve szakirodalmi szintű munka elkészítésére. Az Intézet kiemelt témákban kísérletes munka végzését is javasolja és teszi lehetővé.

Követelmények:

 • A választott téma az adott disciplina valamely aktuális problémakörét tárgyalja.
 • A téma feldolgozása során ismerni és használni kell az érintett szakterülettel kapcsolatos alapvető külföldi és hazai forrásokat, a legfontosabb nemzetközi folyóiratokat és elektronikus úton elérhető szakirodalmi közleményeket (bibliográfiai és teljes szövegű publikációkat). Az elektronikus források idézésénél fel kell tüntetni a DOI számot, valamint az URL címet is!
 • A szakdolgozat/diplomamunka terjedelme 50 000 karakternél nem lehet kevesebb és 100 000 karakternél ─szóköz nélkül─ nem lehet több, ebbe a táblázatok, ábrák és az irodalomjegyzék is beletartozik, kivéve a függeléket
 • A szakdolgozatot/diplomamunkát dossziéba befűzve vagy bekötve 2 példányban kell beadni. Fel kell tüntetni a dolgozat címét, a hallgató nevét, évfolyamát és csoportját, a beadás idejét, és a konzulens nevét és munkahelyét.
 • A hallgató a konzulens javaslatára a tanszékvezető, illetve a tárgy előadójának engedélye alapján orosz, angol, német, francia, olasz, spanyol nyelven is írhatja a dolgozatot.

Az Egyetem által biztosított feltételek

 • A téma feldolgozását az illetékes tanszékvezető, illetve a tárgy előadója által kijelölt konzulens segíti.
 • A témaválasztás megkönnyítése érdekében a tanszékek témajegyzéket készítenek, amelyeken a konzulensek nevét is megadják. A témajegyzék egyik példányát a tanszéken függesztik ki, a másik példányt a Dékáni Hivatalba juttatják el.
 • A szakdolgozati témalista kifüggesztésének határideje (IV. évfolyam részére október1-ig)
 • A szakdolgozatot/diplomamunkát készítő hallgató használhatja az Egyetem központi és tanszéki könyvtárait, informatikai laboratóriumait, és igénybe veheti azok szolgáltatásait hagyományos, valamint elektronikus irodalomkutatási célból.
 • A szakdolgozat/diplomamunka szövegszerkesztéséhez, kinyomtatásához, köttetéséhez, az ábrák elkészítéséhez az Egyetem nem nyújt segítséget, ezek költsége a hallgatót terheli.
 • Igen kivételes indok alapján a Dékán az oktatási keretből támogatást adhat.

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítésének rendje

 • Szakdolgozati témát bármely kiírt témából választhat a hallgató. A témaválasztás a kiírt témától eltérő is lehet, ha ezzel a tanszék vezetője, illetve a tárgy előadója egyetért.
 • A szakdolgozat/diplomamunka témáját a IV. évfolyam 1. félévében kell kiválasztani és azt az adott tanszék vezetőjének, illetve a tárgy előadójának bejelenteni október 15-ig, aki engedélyezés esetén gondoskodik ennek nyilvántartásáról és a konzulens biztosításáról (október 20-ig). Konzulensként a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója külső (címzetes egyetemi tanár, docens, kutató beosztásban levő) szakembert is megbízhat.
 • A hallgató legalább három alkalommal köteles a konzulensnél jelentkezni. Első alkalommal (a IV. évfolyam december 15-ig) a konzulens ismerteti a szakdolgozat/diplomamunka elkészítésével kapcsolatos követelményeket és tárgyi lehetőségeket. Második alkalommal (május 15-ig) a hallgató beszámol az addig végzett munkáról. Harmadik alkalommal (november 15-ig) a konzulens értékeli a hallgató eredményeit és eligazítást ad azok végleges formába öntéséhez.
 • Az elkészült szakdolgozatot/diplomamunkát a Tanévkönyvben meghirdetett időpontig kell az Intézethez benyújtani két példányban. A tanszék a szakdolgozatot/diplomamunkát ötfokozatú [jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)] minősítéssel értékeli, emellett legfeljebb egy oldalas szöveges bírálatot készít.
 • A szakdolgozat/diplomamunka megvédése a Tanévkönyvben meghirdetett időpontig a tanszék háromtagú bizottsága előtt történik, ennek tagjai a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója vagy helyettese, a konzulens és a tanszék egyik oktatója.
 • A bizottság harmadik tagjaként a tanszék külső oktatót is igénybe vehet, pl. az Egyetem címzetes professzorai, illetve docensei közül.
 • Elégtelen minősítésű szakdolgozattal/diplomamunkával a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. Ennek tényéről a tanszék értesíti a hallgatót, ezt követően csak 2 hónap múlva nyújthat be újabb – vagy javított – szakdolgozatot/diplomamunkát.
 • A tanszékek a szakdolgozat/diplomamunka elkészítését, megvédését és értékelést igazoló jelentést, a szakdolgozatok/diplomamunkák egy-egy példányával együtt március 15-ig eljuttatják a Dékáni Hivatalba.
 • A megvédést és értékelést igazoló jelentést a tanszék a Dékáni Hivatal által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon két példányban tölti ki. A formanyomtatvány a következőket tartalmazza:
 • a hallgató nevét és személyi adatait,
 • záróvizsga szakdolgozat/diplomamunka címét,
 • a tanszék és a konzulens nevét,
 • a témabejelentés időpontját és a beadás idejét,
 • az érdemjegyet,
 • az értékelő bizottság tagjai által aláírt szöveges értékelést.

A kitöltött nyomtatványt a tanszékvezető, illetve a tárgy előadója a szakdolgozathoz/diplomamunkához csatolja és az előírt határidőre beküldi a Dékáni Hivatalba. A nyomtatvány másolata a szakdolgozat/diploma-munka második példányával együtt a tanszéken marad.

 • A Dékáni Hivatal gondoskodik arról, hogy a záróvizsga bizottság tagjai a szakdolgozatot/diplomamunkát és annak írásos kiértékelését a vizsgán kézhez kapják. A záróvizsga bizottság tagjai a záróvizsgán kérdéseket tehetnek fel a hallgatónak a diplomamunkával kapcsolatban.
 • Sikeres záróvizsga után a szakdolgozat/diplomamunka egy példányát a hallgató visszakapja. A második példányt a tanszékek könyvtáraiban 5 évig meg kell őrizni.
 • A szakdogozat/diplomamunka megírásának kötelezettsége alól a Dékán felmentést adhat azoknak, akik:

–   egy-, illetve kétszerzős rektori pályamunkát készítettek és a pályázaton első helyezést értek el. (A rektori pályamunka szakdogozatként/diplomamunkaként történő elfogadását a hallgatónak a dékánhoz írt kérvényben kérelmeznie kell). A Dékán egyedi elbírálás, illetve a szakdolgozat/diplomamunka szempontjából történő értékelés céljából, a pályamunkát az illetékes tanszéknek megküldi, ahol a hallgatónak azt meg kell védenie.

–    valamely lektorált tudományos folyóiratban (egy vagy két hallgató által írt) dolgozatot közöltek. A tudományos dolgozattal kapcsolatos eljárás megegyezik a rektori pályamunkáéval.

A felmentés iránti kérelmet a hallgatónak a IV. évfolyam 2. félévében, március 10-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba.

A diplomamunka készítésének formai szempontjai

(A címlap, az irodalomjegyzék összeállítása és a hivatkozások módjai)

 

A szövegben a szerző vezetéknevére és a publikáció megjelenésének évére kell hivatkozni.

Kétszerzős közlemény esetén: (Kovács és Kiss, 1975).

Kettőnél több nevet nem citálunk, ilyenkor az első szerzőt tüntetjük fel, a munkatársakat “mtsai” rövidítéssel jelezzük: (Szabó és mtsai, 1982). )

Valamennyi közleményt, melyre a dolgozatban hivatkoznak, szerepeltetni kell az irodalomjegyzékben.

Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének alfabetikus sorrendjében kell összeállítani az alábbiak szerint:

 1. Folyóiratban megjelent cikk idézése esetén:

a szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdbetűje, a folyóirat megjelenésének évszáma zárójelben, a közlemény címe, a folyóirat teljes, vagy hivatalos rövidített neve, a folyóirat kötetszáma, utána kettőspont, az idézett közlemény oldalszáma (tól-ig).

Pl.: Kursinszki L., Troilina J., Szőke É. (2000) Quantitative TLC of Visnagin in Genetically Transformed Root Cultures of Ammi visnaga. Journal of Planar Chromatography 13: 463-467.

 1. Könyv idézése esetén:

a szerző(k) vezetékneve és keresztnevének első betűje, a könyv megjelenésének éve zárójelben, a könyv címe, a kiadó neve, székhelye, oldalszám, p. vagy pp. (tól-ig).

Pl.: Mabry T., Markham K.R., Thomas M.B. (1970) The Systematic Identification of Flavonoids. Springer Verlag, New York, pp. 62-68.

 1. Szerkesztett könyv idézése esetén:

az idézett fejezet szerzőjének/szerzőinek vezetékneve és kereszt-nevének első betűje, az idézett fejezet címe, utána “In:”, majd a szerkesztő(k) vezetékneve, keresztnevének első betűje és zárójelben (Ed.) vagy (Eds.), a könyv címe (a kötet száma), a kiadó neve és székhelye, az idézett fejezet oldalszáma, p. vagy pp. (tól-ig).

Pl.: Harborne J.B. (1999) Plant Chemical Ecology. In: Barton D., Nakanishi K., Meth-Cohn O., (Eds.), Comprehensive Natural Products Chemistry, Vol. 8. Pergamon, Oxford, pp. 137-196.

A növények faj- és genus latin neveit dőlt betűvel kell írni.

Az ábrákat és a táblázatokat magyarázó szöveggel kell ellátni, amely önmagában is érthető legyen. Ezt a táblázat fölött, illetve az ábra alatt kell elhelyezni. Az ábrákat és táblázatokat külön-külön folyamatosan kell számozni, és rájuk a szövegben hivatkozni kell (pl.: 1. ábra, 1. táblázat).

Folyóiratból, könyvből átvett ábra/táblázat esetén a forrásra hivatkozni kell az idézésnél leírtak szerint.

Javasolt formai előírások:

 • Terjedelem: 50 000 karakternél nem lehet kevesebb és 100 000 karakternél   ─szóköz nélkül─ nem lehet több, ebbe a táblázatok, ábrák és az irodalomjegyzék         is beletartozik, kivéve a függeléket
 • (minden oldal számozva)
 • Sortávolság: 1,5
 • Margó: minden irányban 3 cm
 • Karakter/betűtípus: Times New Roman, 12-es
 • Oldalszámozás: lap alján, középen
 • Címlap: mellékelt minta szerint

A diplomamunkát 2 példányban és CD-n is kérjük beadni.