Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 15.
386351 Összes oltás

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET (GYAKORLAT) II.          

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

A gyógyászatban és az egészség-megőrzésben felhasznált gyógynövények és drogjaik megismerése, felismerése és azonosítása, valamint minőségük biztosítását szolgáló ismeretek és vizsgálati módszerek elsajátítása. Ezzel hozzájárul a gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében. A korszerű farmakognóziai ismeretek birtokában versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzéséhez járul hozzá egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött és az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővült.

 

A tantárgy rövid leírása:

Anyagismeret: drogok felismerése; makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata. Drogok ható- és tartalomanyagainak kimutatása (előkészítés, kivonás és tisztító műveletek, általános és specifikus kémiai reakciók, kromatográfiás módszerek), mennyiségi értékelések (gyógyszerkönyvi és szabvány vizsgáló módszerek) és az egyes komponensek izolálása v. szelektív meghatározása komplex kromatográfiás és spektroszkópiás eljárásokkal. Növényi drogok felhasználása vezető hatásaik alapján a prevencióban, fitoterápiában és az életminőség javításában.

 

Tematika:

 1. hét: Tűz és munkavédelmi ismeretek, a félév követelményeinek ismertetése. Keserűanyag (szekoiridoid, szeszkviterpénlakton, diterpén) és valepotriát tartalmú drogok vizsgálata. Keserűérték meghatározása (Ph.Hg.VIII.)

2-3.  hét:         Illóolaj tartalmú drogok vizsgálata. Illóolaj-tartalom meghatározása. Illóolajok összetételének vizsgálata VRK és GC módszerekkel.

4-6. hét:          Triterpén tartalmú drogok vizsgálata. Szaponin tartalmú drogok vizsgálata. Hemolitikus index meghatározása.      Szívre ható glikozidokat tartalmazó drogok vizsgálata.

 1. hét: Tropánvázas alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Alkaloidok növényi drogokból való             kivonásának módszerei. Alkaloid tartalom mérése titrimetriás módszerrel (Ph.Hg.VIII.).

8-9. hét:          Kinolin-, izokinolin- és fenantrénvázas alkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Kinaalkaloidok meghatározása spektroszkópiás módszerrel (Ph.Hg.VIII.). Morfinán alkaloidok mérése VRK-denzitometriával.

10-11. hét:      Proto- és pszeudoalkaloidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Koffein preparatív izolálása drogokból.

 1. hét: Gyógyszerészi biotechnológia
 2. hét: Készítményfejlesztés
 3. hét: Ismeretlen drogminta azonosítása és vizsgálata.

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógynövény és drogismeret I.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: a részvétel kötelező a gyakorlatok 75 %-án. További hiányzások pótlása kötelező.
 • Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek: a szorgalmi időszakban: félévenként két beszámoló írásban és/vagy szóban a gyakorlat anyagára építve. Anyagismeret ellenőrzése (ismeretlen drogkeverékek vizsgálata).
 • A félév végi aláírás követelményei: gyakorlatokon való részvétel/pótlás. Gyakorlati jegyzőkönyvek leadása és elfogadása. Az évközi számonkérések érdemjegyeinek átlaga legalább 2,0.
 • A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: kiselőadás tartása választott témában.
 • A félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
 • A félév végi számonkérés formája: kötelező teszt dolgozat megírása.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Szőke Éva – Kéry Ágnes – Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata + CD. Átdolgozott kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest. pp.1-385. 2009.
 • Szőke É. és munkatársai: Gyógynövénytől a gyógyításig. Farmakognózia-fitokémia-fitoterápia-biotechnológia.,Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2019.

 

 

KORÁBBI GYAKORLATI SEGÉDANYAGOK

Gyakorlati tematika 2020/2021 őszi félév

Gyógynövény és drogismeret követelményrendszer 2020 őszi félév

 

Gyakorlati tematika új (2019/2020 őszi félévi)

Gyógynövény- és drogismeret gyakorlatának követelményrendszere (2019/2020 őszi félévi jav.)

Keserűanyag- és valepotriát tartalmú drogok

llóolaj tartalmú drogok vizsgálata I.-II.

Triterpénszármazékokat tartalmazó drogok vizsgálata I.-II.-III.

                  Ginzenozidok vizsgálata

 

GYAKORLATI SEGÉDANYAGOK (2018. őszi félévi)
  (Az egyes előiratok, listák  a védett menübe belépve érhetők el/tölthetőek le)

Gyakorlati tematika (2018 őszi félévi)

Mikroszkópos preparátumok jegyzéke (2018 őszi félévi)

Gyógynövény és drogismeret gyakorlati követelményrendszer 2018