Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

A  Farmakognóziai Intézet (korábban Gyógynövény- és Drogismereti Intézet) az Egyetem és a Gyógyszerésztudományi Kar egyik legrégibb intézete. 1914-ben a Gyógyszertani Intézetből leválasztva mai helyén kezdte meg működését Gyógyszerismereti és Méregtani Intézet néven Vámossy Zoltán professzor vezetésével. Utódai az intézet élén Jakabházy Zsigmond, Issekutz Béla, Lipták Pál, Halmai János, Petri Gizella, Szőke Éva és Blázovics Anna professzorok voltak. Az intézet neve 2000-ben változott Farmakognóziai Intézetre, visszatérve a szakterület hagyományos megjelöléséhez és igazodva az Európában általánosan elfogadott, egységesen értelmezett elnevezéshez.

Az intézet feladata a Gyógynövény- és drogismeret (farmakognózia) tárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven (két szemeszter). A tárgy tananyaga felöleli a gyógynövények, valamint a belőlük előállított drogok botanikai és kémiai ismeretét, a természetes anyagok képződésének, felhalmozódási sajátságainak elemzését, a korszerű elválasztástechnikai módszerek növénykémiai alkalmazását, a fitokémiai analitikát és a gyógynövények hatásának ismeretét, különös tekintettel a gyógyszeripar kiemelt növényi nyersanyagaira és a fitoterápiában, valamint a prevencióban jelentős gyógynövényekre.

Az intézet oktatja kötelezően választható tárgyként a Fitokémia, Gyógyszerészi biotechnológia és Fitoterápia tárgyakat IV. és V. éves gyógyszerész-, illetve orvostanhallgatóknak (egy-egy szemeszter); speciálkollégiumként a mérgező növények és a kozmetikában alkalmazásra kerülő gyógynövények ismeretét, PhD-kurzusként a felsoroltakon túl a fitoterápiát érintő hatás, mellékhatás, együtthatás kérdéskört.

A gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében jelentős szerepet tölt be a szakdolgozatok készítése. Évente 15–20 hallgató készíti el és védi meg eredményesen az intézetben a nem ritkán kísérletes munkával is kiegészített dolgozatát.

A gyógynövények iránt érdeklődő legjobb hallgatók (átlagosan évente 5–6) tudományos diákköri munkát végeznek, és eredményesen vesznek részt a helyi és országos TDK-konferenciákon. Minden évben jelentős a rektori pályázatot készítők száma is.

Az előadások és gyakorlatok áttekintő, naprakész ismereteket nyújtanak a természetes eredetű gyógyszeranyagok ismeretéhez. Az oktatásban jelentős teret nyitunk a hallgatók önállóságának. Interaktív bevonásuk mellett CD-vel kiegészített, új gyakorlati könyv és számítógépes programok is segítik tudásuk elmélyítését. A megszerzett ismeretek birtokában a gyógyszerészhallgatók versenyképes tudással kerülnek ki egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött, és az európai harmonizáció, valamint a megújult hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővül.

A posztgraduális képzésben – ideértve a PhD-, szakgyógyszerész- és gyógyszerész-továbbképzést – a gyógynövényekkel, természetes eredetű gyógyszerekkel és biotechnológiával kapcsolatos területeken az intézet szintén meghatározó szerepet játszik.

A Gyógyszertudományi Doktori Iskola keretein belül az intézet oktatói három témakörben irányítják évente kb. 6–8 hallgató PhD-munkáját.

SZAKMAI PROFILOK · Farmakognózia · Fitokémia · Fitotechnológia · Fitoanalitika · Fitoterápia · Mérgező növények és toxikus anyagaik ismerete · Gyógyszerészi biotechnológia.

Az intézet tudományos tevékenysége felöleli a farmakognózia, fitokémia és gyógyszerészi biotechnológia minden területét. A kutatómunkát hazai és európai uniós pályázati támogatások  segítik.

KUTATÁSI TERÜLETEK · A gyógynövények értékelését korszerű in vitro és in vivo, valamint fitoanalitikai eljárások komplex alkalmazásával valósítjuk meg. Néhány, a tradicionális gyógyászatban széleskörűen alkalmazott gyógynövény terápiás alkalmazhatóságának megalapozására in vitro vizsgálati rendszereket, pl. az antioxidáns hatást ellenőrző rendszert dolgoztunk ki. A hatás–szerkezet összefüggések tanulmányozásában bio-assay irányított elválasztástechnikai módszerek alkalmazásával összefüggéseket tárunk fel egyes növényi hatóanyagcsoportok vonatkozásában. Tanulmányozzuk a gyógynövények korszerű, bizonyítékokon alapuló fitoterápiás alkalmazásának lehetőségeit. 2010-ben kialakított fitoterápiás kutatólaboratóriumokban fluorimetriás, luminometriás és ELISA technikák kerültek bevezetésre. Kutatjuk az illóolajok összetételét befolyásoló különböző extrakciós és egyéb tényezők hatását. Összehasonlító vizsgálatok alapján elvi megállapításokat fogalmazunk meg a hagyományos és szuperkritikus fázisú extrakció alkalmazhatóságáról, különös tekintettel a gyógyszer- és élelmiszeripari felhasználhatóságra. Biotechnológiai laboratóriumainkban a génműködést befolyásoló hormonális regulációval és prekurzorok alkalmazásával optimalizáljuk a különböző organizálódási szintű in vitro gyógynövénykultúrák hatóanyag-képzését. Géntranszformációs módszer alkalmazásával, szelekciós munkát végezve tudjuk kiválasztani a legmagasabb hatóanyag-produkcióval rendelkező klónokat.

Kutatásainkat hazai és nemzetközi együttműködések keretében, valamint hazai és külföldi/EU kutatási támogatásokkal végezzük (OTKA, ETT, MKM, FKFP, OMFB, TéT, PHARE, DAAD, GVOP-NKFP). Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és a szakterület legrangosabb folyóirataiban, szakkönyveiben publikáljuk.

Az oktatási feladatokra szorosan épülő kutatási aktivitás biztosítja, hogy a természetes eredetű anyagok iránt megnyilvánuló fokozott elvárásokhoz igazodva oktassuk a jövő gyógyszerészeit, és neveljük őket a növényi eredetű gyógyszerek elsőrendű szakértőivé.