Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS DROGISMERET I.

 

A tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célja és feladata a képzés céljának megvalósításában:

A gyógyászatban és az egészség-megőrzésben felhasznált gyógynövények és drogjaik megismerése, felismerése és azonosítása, valamint minőségük biztosítását szolgáló ismeretek és vizsgálati módszerek elsajátítása. Ezzel hozzájárul a gyógyszerészhallgatóknak a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé való nevelésében. A korszerű farmakognóziai ismeretek birtokában versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzéséhez járul hozzá egy olyan időszakban, amikor az előtérbe került természetes anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag felértékelődött és az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében is új szempontokkal bővült.

 

A tantárgy rövid leírása:

Elmélet: A tematika a növényi anyagok biogenetikai rendszerét követi. Olyan arányeltolódást és részben szelekciót jelent a tananyagban, amely kellően hangsúlyozza a terápiás gyakorlatban jelentős növényi drogok és hatóanyagaik ismeretének fontosságát. Ugyanakkor kellő ismeretanyagot nyújt hatás-kémiai szerkezet összefüggésben az újonnan előtérbe kerülő, esetleg külföldi származású növényi drogok feldolgozásához kémiai anyag-csoportjaik alapján. Szem előtt tartja az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eur)/VIII. Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg. VIII.) elvárásait. Biztosítja ezáltal mindazon növényi drogok és hatóanyagok ismeretét, amelyek a fitogyógyszerek (ideértve a közeljövőben tradicionális OTC gyógyszerekké váló készítményeket) és prevenciós célú termékek (étrendkiegészítők) alapanyagául szolgálnak.

 

Gyakorlat: Anyagismeret: drogok felismerése; makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata. Drogok ható- és tartalomanyagainak kimutatása (előkészítés, kivonás és tisztító műveletek, általános és specifikus kémiai reakciók, kromatográfiás módszerek), mennyiségi értékelések (gyógyszerkönyvi és szabvány vizsgáló módszerek) és az egyes komponensek izolálása v. szelektív meghatározása komplex kromatográfiás és spektroszkópiás eljárásokkal. Növényi drogok felhasználása vezető hatásaik alapján a prevencióban, fitoterápiában és az életminőség javításában

 

Tematika:

Elméleti órák tematikája:

 1. hét: A Gyógynövény- és drogismeret tárgy helye a curriculumban. A gyógynövények szerepe a terápiában. Gyógyszerkönyvek, FoNo, gyógynövény szabványok előírásai. A növényi drogok nevezéktana, csoportosítása . Gyógynövénytől a növényi drogok, gyógynövény készítmények / fito-gyógyszerek előállításáig. A gyógynövények és fitogyógyszerek szerepe a terápiában és prevencióban. A fitoterápia fogalma; hazai helyzet és európai harmonizáció (ESCOP).
 2. hét: A farmakognózia története. A gyógynövények termesztése, gyűjtése és értékesítése. A gyógynövények minőségét befolyásoló tényezők. Gyógynövények nemesítése, feldolgozása, minőségellenőrzése.
 3. hét: Az univerzális és speciális (primer és szekunder) anyagcsere fogalma és összefüggése. Szénhidrát drogok. Monoszacharidok. Oligoszacharidok. Homo-poliszacharidok és drogjaik. Heteropoliszacharidok és drogjaik. Poliuronidok, pektinek, alginsavak. Nyálkaanyagok és drogjaik.
 4. hét: Növényi savanyagcsere, savdrogok. A C-vitamin jelentősége. Poliketidek bioszintézise. Zsiros olajok és egyéb lipidek.
 5. hét: Fenoloidok bioszintézise és csoportosítása. Egyszerű fenolglikozidok, fahéjsavszármazékok, szalicilglikozidok és drogjaik. Fenolos karbonsavak és gyógyászati jelentőségük. Benzoe- és fahéjsavésztereket tartalmazó drogok
 6. hét: Kumarinok képződése, csoportjai és drogjai.
 7. hét: Diarilheptán származékok, stirilpironok, stilbenoid származékok, arilalkanonok,  lignánok, flavonolignánok és drogjaik
 8. hét: Flavonoidok képződése és biológiai tulajdonságai és drogjaik.
 9. hét: Izoflavonoidok, rotenoidok, antocianinok és drogjaik.
 10. hét: Cserzőanyagok biológiája, kémiája. Cserzőanyag tartalmú drogok. Proantocianidinek gyógyászati jelentősége.
 11. hét: Naftokinonok. Antraglikozidokat és származékaikat tartalmazó drogok. Farmakológiai hatásuk és gyógyászati felhasználásuk kérdései.
 12. hét: Naftodiantronok. floroglucin származékok, kannabinoidok
 13. hét: Évfolyam zárthelyi 
 14. hét: Gombák gyógyászati jelentősége

 

Gyakorlati órák tematikája:

 1. hét: Bevezető gyakorlat (Tűz és munkavédelmi ismeretek, szakirodalmazás, könyvtárhasználat és számítógépes adatbázisok). Növényi drogok mikromorfológiai vizsgálata különös tekintettel a porpreparátumokra (Ph.Hg.VIII.).
 2. hét: Növényi drogok általános vizsgáló módszerei. Azonossági- és tisztasági vizsgálatok, követelmények.
 3. hét: Szénhidrát tartalmú drogok vizsgálata. Duzzadási érték meghatározása.
 4. hét: Zsírosolajok vizsgálata. Zsírsav tartalom, összetétel, el nem szappanosítható rész vizsgálata.
 5. hét: Szerves és szervetlen növényi savakat és származékaikat tartalmazó drogok vizsgálata. C-vitamin tartalom meghatározása.

6-7. hét:          Fenolglikozidokat, és flavonoidokat tartalmazó drogok vizsgálata. Összes polifenol és flavonoid tartalom          meghatározása.

 1. hét: Lignánok, kumarinok és diarilheptánok vizsgálata.
 2. hét: Cserzőanyag tartalmú drogok vizsgálata. Cserzőanyagok preparatív előállítása. Cserzőanyag tartalom meghatározása.

10-11. hét:      Antraglikozid és antrakinon származékokat tartalmazó drogok vizsgálata. Antraglikozid tartalom meghatározása gyógyszerkönyvben hivatalos drogokban

 1. hét: Terpenofenoloidok vizsgálata.
 2. hét: Készítményfejlesztés
 3. hét: Ismeretlen drogminta azonosítása és vizsgálata.

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Gyógyszerészi növénytan
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: a részvétel kötelező a gyakorlatok 75 %-án. További hiányzások pótlása kötelező.
 • Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek: a szorgalmi időszakban: félévenként két beszámoló írásban és/vagy szóban a gyakorlat anyagára építve. Anyagismeret ellenőrzése (ismeretlen drogkeverékek vizsgálata).
 • A félév végi aláírás követelményei: Gyakorlatokon való részvétel/pótlás. Gyakorlati jegyzőkönyvek leadása és elfogadása. Az évközi számonkérések érdemjegyeinek átlaga legalább 2,0.
 • A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje: kiselőadás tartása választott témában.
 • A félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
 • A félév végi számonkérés formája: kötelező teszt dolgozat megírása.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Az előadások diasora (megtalálható a korzus Moodle oldalán)
 • Szőke Éva – Kéry Ágnes – Lemberkovics Éva: Farmakognózia. Növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata + CD. Átdolgozott kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest. pp.1-385. 2009.
 • Szőke É. és munkatársai: Gyógynövénytől a gyógyításig. Farmakognózia-fitokémia-fitoterápia-biotechnológia.,Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2019.

 

 

Távoktatásos tantermi előadások letölthető tematikája
Az előadások audio-video változatai az e-learning
 rendszerben érhetők el.

Távoktatással módosított gyakorlatok letölthető beosztása
  A  szemléltető és szemináriumi előadások audio-video változatai
 az e-learning rendszerben  érhetők el.
(A  távoktatásban az eredeti órarend szerinti időpontok vannak érvényben .)

Gyakorlatok beosztása (2020)

Kollokviumi tételsor 2020

 

Tavaszi félévi tantermi előadások (2019)

Gyakorlati tematika (2019 tavaszi félév)

Kollokviumi tételek 2019

Kollokviumi drogfelismerési feladat minta

Gyógynövény és drogismeret gyakorlati követelményrendszer (2019)

 

LABORGYAKORLATOK 2019. tavaszi félév

  1. hét       Bevezetés, makroszkópos, mikroszkópos áttekintés
  2. hét       Előkészítő műveletek
  3. hét       Szénhidrátok
  4. hét       Zsíros olajok 
  5. hét       Növényi savak
  6. -7.hét  Flavonoidok, fenolglikozidok
      8. hét      Lignánok, diarilheptánok, kumarinok
      9. hét      Cserzőanyagok
    10.-12. hét Antraglikozidok
    13. hét      Terpenofenoloidok
    14. hét      Készítményfejlesztés
    15. hét      Egyéni feladat, évfolyam zh
 1.  

 

Tavaszi félévi tantermi előadások (2018.)

Előadások tematikája (2018. tavaszi félév )

Gyakorlati tematika (2018. tavaszi félévi)

Gyakorlati segédanyagok (2018)

Droglista (2018. tavaszi félévi)

Képletlista (2018. tavaszi félévi)