Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

A FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA ÉS ANALITIKAI ALKALMAZÁSAI

 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A folyadékkromatográfia és analitikai alkalmazásai kurzus feladata, hogy a jelenleg legszélesebb körben alkalmazott analitikai technika graduális kurzusban oktatott alapjain túl, annak gyakorlati gyógyszeripari alkalmazását bemutassa és átfogó képet adjon a folyadékkromatográfia modern alkalmazásairól, döntően harmad- és negyedéves hallgatóknak.

 

A tantárgy rövid leírása:

A folyadékkromatográfia és analitikai alkalmazásai kurzus célja, hogy gyakorlati példákon keresztül bemutassa a folyadékkromatográfia alkalmazási területeit és a bemutatott példákon keresztül megalapozott elméleti ismereteket nyújtson ahhoz, hogy a folyadékkromatográfiában jártas, annak modern vívmányait (gyors folyadékkromatográfia), legújabb innovációit (centrifugális megoszlási kromatográfia) és rutin alkalmazásait (módszerfejlesztések) ismerő szakemberek kerüljenek ki a Gyógyszerésztudományi Karról. A gyakorlatorientáltság záloga, hogy a gyógyszeripar vezető, fokozattal rendelkező kromatográfusai tartják az órák túlnyomó többségét, közülük többen hasonló kurzusokat tartanak vegyészeknek, vegyészmérnököknek, akikkel a végzős gyógyszerészhallgatóknak fel kell venniük a versenyt a munkaerőpiacon. A kurzus során tárgyaljuk a terápiás fehérjék kromatográfiáját és mindazon új, feltörekvő technikákat (HILIC, szuperkritikus fluid- és ionkromatográfia), amelyeket jelenleg az gyógyszeriparban alkalmaznak.

 

Tematika:

 1. hét: Az elválasztástechnika alapjai, tudománytörténet, a kromatográfiás módszerek csoportosítása. Kromatográfiás alapfogalmak, alapösszefüggések.
 2. hét: A folyadékkromatográfia alapjai (retenciós modellek, izokratikus vs. gradiens elúció)
 3. hét: A folyadékkromatográfia műszerezettsége (mozgófázis szállító rendszerek, mintabevitel, detektorok fajtái)
 4. hét: Folyadékkromatográfiás állófázisok
 5. hét: Folyadékkromatográfiás technikák – I. (normál fázis, fordított fázis)
 6. hét: Módszeroptimalizálás fordított fázison.
 7. hét: Folyadékkromatográfiás technikák – II. HILIC
 8. hét: Gyors folyadékkromatográfia (UHPLC, héjszerű töltetek, monolitok)
 9. hét: Királis folyadékkromatográfia
 10. hét: Terápiás fehérjék folyadékkromatográfiás vizsgálata
 11. hét: Preparatív folyadékkromatográfia
 12. hét: A centrifugális megoszlási kromatográfia
 13. hét: Speciális kromatográfiás módszerek (ionkromatográfia, szuperkritikus fázisú kromatográfia)
 14. hét: Folyadékkromatográfiás módszerek a fitoanalitikában

 

Kurzus követelményrendszere:

 • A kurzus felvételének előzetes követelményei: Analitikai Kémia II., Szerves Kémia I.
 • A foglalkozásokon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás igazolásának módja, pótlás lehetősége: az érvényes Szabályzat szerint.
 • A félév végi aláírás követelményei: az előadások látogatása a szabályzat szerint.
 • A félév végi számonkérés formája: szóbeli kollokvium

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

–           Modern folyadékkromatográfia (szerk.: Dr. Fekete Jenő, Dr. Kormány Róbert, Dr. Fekete Szabolcs) 2017, kiadja a KromKorm Kft.

–           Elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata (szerk.: Dr. Kremmer Tibor, Dr. Torkos Kornél) 2010, kiadja az Akadémiai Kiadó

–           A gyógyszerkutatás műszeres módszerei (szerk.: Dr. Sohár Pál) 2015, kiadja a Magyar Kémikusok Egyesülete