Tanfolyamszervezőknek

Adatszolgáltatás

Tájékoztató a tanfolyamszervezők Felnőttképzési tv. által előírt adatszolgáltatási kötelezettségéről

Tisztelt Tanfolyamszervező!

A szakmai továbbképzés a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá esik. Az Fktv. rendelkezése szerint a továbbképzés szervezőjének kötelezően fel kell töltenie a tanfolyam, valamint a résztvevők adatait a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR).

A feltöltést követően a szervező le tudja tölteni azt a Tanúsítványt, amely a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 3. sz. melléklete B szakasza 14. pontjában foglaltak szerint szükséges a részvételi díj költségként történő elszámolásához.

A Klinikai Központ határozata értelmében az Egyetem által szervezett tanfolyamokhoz kapcsolódó FAR adminisztrációt a SZTOK végzi el a tanfolyamszervezők által szolgáltatott adatokra támaszkodva.

Az ebben az évben korábban megtartott tanfolyamok esetében a FAR adatszolgáltatáshoz és –rögzítéshez a résztvevők következő személyes adataira van szükség: legmagasabb iskolai végzettsége, viselt neve, születési neve; anyja neve; születési ország; születési helye, születési ideje; E-mail címe.

Az Oftex/Gyoftex portálon keresztül a résztvevők születési helye és az anyja neve adatai nem érhetők el, ezért a mellékelt FAR adatszolgáltató excel táblában ezt a két adatot szíveskedjenek megadni, megjelölve azokat a résztvevőket, akik számára a Tanúsítványt igénylik.

Visszaküldési e-mail cím: szakestovabbkepzes@semmelweis-univ.hu

FIGYELEM!

Mindazon tanfolyamok esetében, ahol a részvételi díjról szóló számlát nem a Semmelweis Egyetem szervezeti egysége állította ki (pl. Alapítvány stb.), a Szak- és Továbbképzési Központ nem tudja a költségelszámoláshoz szükséges Tanúsítványt a FAR nyilvántartásból letölteni.

Ehhez a számlát kibocsátónak be kell jelentkeznie a felnőttképzési rendszerbe és teljesítenie kell a Fktv. szerinti adatszolgáltatást. Fontos körülmény, hogy az adatszolgáltatást csak a tárgyévben lehet megtenni!

Tájékoztatjuk, hogy az Oftex/Gyoftex portál fejlesztése folyamatban van, a felnőttképzési törvényben foglalt kötelezettségek teljesítését teljes körűen támogatni fogja, ez azonban csak az elkövetkező tanfolyamok esetében lesz elérhető, visszamenőlegesen nem. Szíves közreműködésüket előre is köszönve:

Szak- és Továbbképzési Központ

 

FAR résztvevők – sablon

Tájékoztató tanfolyamszervezőknek

Tao törvény kivonat


Jogszabályok

Tájékoztató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról a szakmai továbbképzésben

Tisztelt Tanfolyamszervező!

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2020. július elsejétől hatályos, módosított rendelkezései szerint a Fktv 1. § (1) bekezdés ab) pontja alapján a törvény kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre, ami felnőttképzési tevékenység.

A Fktv. (2) § 7. pontja szerint a kompetencia: olyan ismeretek, készségek és képességek összessége, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

Amennyiben a végzett tevékenységek (oktatás vagy képzés) megfelelnek a fenti meghatározásoknak, a tevékenységek felnőttképzésnek minősülnek, így bejelentési kötelezettség vonatkozik rájuk, amit a képzés szervezőjének kell megtennie.

Az Eütv. 115.§ (1) bekezdése, valamint a 116/B.§ (1) bekezdése szerinti folyamatos készségfejlesztésre irányuló, a 115.§ (2) bekezdés c) pontjában felsorolt egészségügyi szakmai továbbképzés keretében a 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet szerint szervezett továbbképző tanfolyamok a fentiek alapján a Fktv. hatálya alá tartoznak.

A Fktv. 1. § (2) bekezdés alapján: a más jogszabály (nem a felnőttképzésről szóló törvény) alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezésére e törvényt a (más) jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Jogszabály a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget nem zárhatja ki és a 15. §
(1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.

A 2020. szeptember 1-től bejelentés vagy engedély alapján folytatható felnőttképzési tevékenységhez szükséges kérelmek, valamint a szakértői tevékenység bejelentések benyújtására a https://far.nive.hu  elektronikus felületen van lehetőség. A far.nive.hu nyitóoldaláról elérhető tájékoztatók tartalmazzák az aktuális információkat az egyszeri igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában. A bejelentési eljárásnál csak a díj befizetésének igazolását szükséges feltölteni.

Szeptember 1-től ugyan ezen a felületen van lehetőség az ezt követően induló képzésekről a jogszabályokban előírt adatok bejelentésére. A rendszer beviteli felülete egyértelmű módon kéri a szükséges információkat.

Az egészségügyi felsőoktatási intézmények egységes eljárási rendet állapítottak meg a 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet 5.§ (4) bekezdésében az egészségügyi felsőoktatási intézményekre nevesített feladat teljesítésére nézve:

 • a szabadon választható elméleti továbbképzés keretében az Egyetemek a 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet 5.§ (1) bekezdése szerinti tanfolyamszervezőtől csak abban az esetben fogadnak be programot minősítésre, amennyiben a benyújtó szerepel a Felnőttképzési nyilvántartásban (https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa FAR);
 • az egészségügyi szakmai továbbképzés keretében új belépőként 2020.10.01-től az a gazdálkodó szervezeti egység számíthat tanfolyamszervezői jogosultságra, aki rendelkezik FAR nyilvántartási és/vagy engedély számmal;
 • az oftex/gyoftex továbbképzési portálon 2020.09.15-én tanfolyamszervezői jogosultsággal rendelkező gazdálkodó szervezeti egységek 2021.I.félévére benyújtott programjai átmeneti intézkedésként FAR nyilvántartási szám nélkül is befogadásra kerülnek;
 • a FAR nyilvántartási számo(ka)t az oftex/gyoftex portálon a tanfolyamszervezői Adatlapon fel kell tüntetni;
 • a FAR nyilvántartási és/vagy engedély számmal rendelkező tanfolyamszervezők számára az ÁFA tv. 85. § (1) bekezdés i) pontja és a 85.§ (2) bekezdése alapján az Egyetemek a tanfolyamokhoz kapcsolt díjakról áfamentes számlákat állítanak ki;
 • a FAR nyilvántartási és/vagy engedély számmal nem rendelkező tanfolyamszervezők számára az átmeneti időszakban az Egyetemek 27% Áfa tartalmú számlákat állítanak ki;
 • a konferenciák/kongresszusok nem tartoznak a Fktv. hatálya alá, ezen rendezvényekhez kapcsolódó díjak számlái 27% Áfát tartalmaznak.

A részletes jogszabályi követelményekről az alábbiak szerint lehet tájékozódni:

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR 

Kelt: 2020.09.28.

Debreceni Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem

 


Pontjóváírási díj

Pontjóváírási díj

Tisztelt Tanfolyamszervező!

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi felsőoktatási intézmények (Egyetemek) új együttműködési megállapodást kötöttek a tanfolyamok/munkahelyi továbbképzések pontjóváírási díjának beszedésére vonatkozóan. Ennek alapján minden esetben az adott tanfolyam minden résztvevője után az az Egyetem számlázza ki a pontjóváírási díjat, amelyik minősítésre befogadta a tanfolyamot.
A pontjóváírási díjat az Egyetemek saját hatáskörben állapítják meg.
Az Egyetemek garantálják, hogy az általuk működtetett adatbázisok (OFTEX/GYOFTEX) adatainak figyelembe vételével ugyanazon tanfolyamszervező által szervezett ugyanazon tanfolyamon „hallgató” vagy „vizsga” jelleggel résztvevő ugyanazon továbbképzésre kötelezett személy után csak egy, a befogadó Egyetem fog pontjóváírási díjat beszedni. Az előadók pontjainak jóváírása díjtalan.
Az Egyetemek Együttműködési megállapodása biztosítja, hogy a tanfolyamszervezők számára csak egy Egyetem állít ki pontjóváírási számlát abban az esetben is, ha a résztvevők szakmai továbbképzésre különböző Egyetemekhez regisztráltak.
A pontjóváírási díj fentiekben részletezett számlázási módját az Egyetemek 2017. szeptember elsején vezetik be.
A kongresszusi akkreditációban befogadott rendezvényeknél változatlanul nem számolnak fel résztvevői pontjóváírási díjat az Egyetemek.

Budapest, 2017. aug. 18.

Debreceni Egyetem ÁOK (III/201/2017)
Pécsi Tudományegyetem ÁOK (2017/8/1948)
Semmelweis Egyetem (48558-7/KSTOK/2017)
Szegedi Tudományegyetem ÁOK

 


Tájékoztató egyetemi szervezőknek

Tájékoztató a 2024. I. félévi továbbképző programok minősítésre történő benyújtásáról  

 

Tisztelt Tanfolyamszervezők!                                                                         

Ikt: 56772/SZTOK/2023

 

A Semmelweis Egyetem Szak-és Továbbképzési Központja megnyitotta az oftex portált a 2024. január 1-e és 2024. június 30-a közötti időszakra tervezett tanfolyamok befogadására.

A tanfolyam minősítésre történő benyújtására vonatkozóan az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (2011.XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5.§-ában, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak az irányadók. Ez utóbbival kapcsolatos tájékoztató a következő linken olvasható: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/tovabbkepzes/tanfolyamszervezoknek/

2024. I. félévére csak azon tanfolyamszervezők tudnak programokat minősítésre rögzíteni az oftex/gyoftex portálon, akik a felnőttképzési rendszerben regisztrálva vannak.

A Felnőttképzési törvény 15.§ (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget, amennyiben a tanfolyam szervezője az SE szervezeti egysége, központilag a Szak-és Továbbképzési Központ teljesíti. Ebben az esetben a részvételi díjat az egyetemi szervezeti egységnek kell számláznia!

A szakmai továbbképzésre vonatkozó rendelet szövege az alábbi linken érhető el:

https://oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?Xmnclk=308&pg=./oftex/BOOK_Jogszabaly.php

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján néhány szempontra külön felhívjuk figyelmüket:

 1. A tanfolyamok adatlapján a „Szakképesítések” rovatban kell megjelölni azokat a szakképesítéseket, melyekhez a tanfolyam pontszáma „szakma szerinti” pontszámként kerüljön jóváírásra. Ezzel egy időben a portál automatikusan hozzárendeli a szakképesítéshez azt a szakmai kollégiumi tagozatot, amely jogosult a szakma szerinti besorolás alapján a tanfolyam minősítésére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy több, különböző Szakmai Kollégiumi Tagozathoz tartozó szakképesítés megjelölése esetén az egyetemi pontszámjavaslat a tanfolyam tematikájához legkevésbé kapcsolódó szakképesítés szerint kerül megállapításra.

 1. A hatályos rendelet értelmében az előzetesen minősített tanfolyamok esetében óránként 2 pont adható, függetlenül attól, hogy a tanfolyam vizsgával zárul-e. Ha vizsgával szeretnék zárni a tanfolyamot, úgy kérjük, hogy a megjegyzés rovatba a vizsga lebonyolításáért felelős személy neve és munkahelye kerüljön feltüntetésre. Elvárás, hogy olyan személy kerüljön megjelölésre, aki tudományos fokozattal és/vagy a graduális oktatásban több éves tapasztalattal rendelkezik. Az online megtartott tanfolyamok esetében a Rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint vizsga szervezése kötelező!
 2. A kapcsolattartó személy rovat kitöltése feltétlenül szükséges!
 3. Az óraszám rovat kitöltéséhez: 45 perces előadás számít egy órának (tanóra), tehát annyi órás a tanfolyam, ahányszor 45 percnyi előadást tartalmaz. Napi maximális óraszám: 8 tanóra. A regisztráció, a megnyitó, a konzultáció és a vizsga időtartama nem számítható be a tanfolyam óraszámába.
 4. A Felnőttképzési törvény 13.§ rendelkezése alapján a tanfolyamszervezőnek a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötnie. Az oftex portálon ez a szerződés automatikusan létrejön, amennyiben a jelentkezés a oftex portálon keresztül megengedett. Minden más esetben a szerződés megkötéséről a tanfolyamszervezőnek külön kell gondoskodnia.
 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanfolyam résztvevői megelégedettségi kérdőívet tölthetnek ki. A kumulatív eredmények a tanfolyamok adatlapján a tanfolyamszervezők neve mellett feltüntetésre kerülnek.
 6. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a tanfolyam megtartását követő 30 napon belül szíveskedjenek az oftex portálon a jelenléti ívet kitölteni és továbbítani a részvételi pontszámjelentést. Azt a tanfolyamszervezőt, akinek pontszámjelentés elmaradása van, automatikusan kizárjuk a 2024. I. féléves tanfolyamszervezői körből. A tanfolyamon minden résztvevő után 500 Ft/fő pontjóváírási díjat számítunk fel.
 7. Kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek ellenőrizni és javítani a portálon a számlázási nevükben és címükben történt esetleges változásokat.
 8. A tanfolyam bírálati díja 40 000 Ft, amit minden minősített tanfolyam után be kell fizetni, még abban az esetben is, ha a tanfolyam elmarad. Amennyiben a bírálati díjat nem Önök fizetik, tájékoztassák a szponzort a bírálati és pontjóváírási díj összegéről.
 9. Az előzetes minősítésre benyújtott tanfolyamoknál a programváltoztatás kizárólag a Semmelweis Egyetem hozzájárulásával lehetséges.

 

A 2024. I. féléves tanfolyamok benyújtási határideje: 2023. szeptember 1.

Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ

 


Tájékoztató külső szervezőknek

Tájékoztató a 2024. I. félévi továbbképző programok minősítésre történő benyújtásáról

 

Tisztelt Tanfolyamszervezők!

Ikt: 56774/SZTOK/2023  

 

A Semmelweis Egyetem Szak-és Továbbképzési Központja megnyitotta az oftex portált a 2024. január 1-e és 2024. június 30-a közötti időszakra tervezett tanfolyamok befogadására.

A tanfolyam minősítésre történő benyújtására vonatkozóan az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (2011.XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5.§-ában, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak az irányadók. Ez utóbbival kapcsolatos tájékoztató a következő linken olvasható: https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/tovabbkepzes/tanfolyamszervezoknek/

2024. I. félévére csak azon tanfolyamszervezők tudnak programokat minősítésre rögzíteni az oftex/gyoftex portálon, akik a felnőttképzési rendszerben regisztrálva vannak.

A szakmai továbbképzésre vonatkozó rendelet szövege az alábbi linken érhető el: https://oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?Xmnclk=308&pg=./oftex/BOOK_Jogszabaly.php

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján néhány szempontra külön felhívjuk figyelmüket:

 1. A tanfolyamok adatlapján a „Szakképesítések” rovatban kell megjelölni azokat a szakképesítéseket, melyekhez a tanfolyam pontszáma „szakma szerinti” pontszámként kerül jóváírásra. A portál automatikusan hozzárendeli a szakképesítéshez azt a szakmai kollégiumi tagozatot, amely jogosult a szakma szerinti besorolás alapján a tanfolyam minősítésére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy több, különböző Szakmai Kollégiumi Tagozathoz tartozó szakképesítés megjelölése esetén az egyetemi pontszámjavaslat a tanfolyam tematikájához legkevésbé kapcsolódó szakképesítés szerint kerül megállapításra.

 1. A hatályos rendelet értelmében az előzetesen minősített tanfolyamok esetében óránként 2 pont adható, függetlenül attól, hogy a tanfolyam vizsgával zárul-e. Ha vizsgával szeretnék zárni a tanfolyamot, úgy kérjük, hogy a megjegyzés rovatba a vizsga lebonyolításáért felelős személy neve és munkahelye kerüljön feltüntetésre. Elvárás, hogy olyan személy kerüljön megjelölésre, aki tudományos fokozattal és/vagy a graduális oktatásban több éves tapasztalattal rendelkezik. Az online megtartott tanfolyamok esetében a Rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint vizsga szervezése kötelező!
 2. A kapcsolattartó személy rovat kitöltése feltétlenül szükséges!
 3. Az óraszám rovat kitöltéséhez: 45 perces előadás számít egy órának (tanóra), tehát annyi órás a tanfolyam, ahányszor 45 percnyi előadást tartalmaz. Napi maximális óraszám: 8 tanóra. A regisztráció, a megnyitó, a konzultáció és a vizsga időtartama nem számítható be a tanfolyam óraszámába.
 4. A Felnőttképzési törvény 13.§ rendelkezése alapján a tanfolyamszervezőnek a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötnie. Az oftex portálon ez a szerződés automatikusan létrejön, amennyiben a jelentkezés az oftex portálon megengedett. Minden más esetben a szerződés megkötéséről a tanfolyamszervezőnek külön kell gondoskodnia.
 5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanfolyam résztvevői megelégedettségi kérdőívet tölthetnek ki, a kumulatív eredmények a tanfolyamok adatlapján a tanfolyamszervezők neve mellett feltüntetésre kerülnek.
 6. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a tanfolyam megtartását követő 30 napon belül szíveskedjenek az oftex portálon a jelenléti ívet kitölteni és továbbítani a részvételi pontszámjelentést. Azt a tanfolyamszervezőt, akinek pontszámjelentés elmaradása van, automatikusan kizárjuk a 2024. I. féléves tanfolyamszervezői körből.
 7. A tanfolyam minden résztvevője után 500 Ft/fő pontjóváírási díjat számítunk fel.
 8. Kérjük Önöket, hogy legyenek szívesek ellenőrizni és javítani a portálon a számlázási nevükben és címükben történt esetleges változásokat.
 9. A tanfolyam bírálati díja 40 000 Ft, amit minden minősített tanfolyam után be kell fizetni, még abban az esetben is, ha a tanfolyam elmarad. Amennyiben a bírálati díjat nem Önök fizetik, tájékoztassák a szponzort a bírálati és pontjóváírási díj összegéről.
 10. Az előzetes minősítésre benyújtott tanfolyamoknál a programváltoztatás kizárólag a Semmelweis Egyetem hozzájárulásával lehetséges.

 

A 2024. I. féléves tanfolyamok benyújtási határideje: 2023. szeptember 1.

Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ


Részvételi jelentések

Részvételi jelentések

Tisztelt Tanfolyamszervezők!

A Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatósága felhívja szíves figyelmüket, hogy 2016.04.01-től eltekint a papír alapú részvételi jelentés megküldésétől.

Elegendő, ha a tanfolyam szervezője a továbbképzés lebonyolítást követő 30 napon belül elektronikus úton továbbítja Egyetemünknek a részvételi jelentést, ami alapján a résztvevők számára a kreditpont jóváírásra kerül és a pontjóváírási díjat kiszámlázzuk Önöknek.

 


Kiemelt témák