Általános tájékoztatás az államilag támogatott felsőfokú szakirányú szakképzési (rezidens) rendszerről

Szakképzésbe lépés

Szakképzésbe lépés

A támogatott szakképzésbe a Magyarországon szerzett, honosított vagy elismert

 • általános orvosi,
 • fogorvosi,
 • gyógyszerészi,
 • MSc szintű pszichológus

szakképesítéssel rendelkezők jelentkezhetnek. Az első szakképesítés megszerzésére kerülhet sor államilag támogatott formában.

Az egyes szakképzési keretszámokat – melyek meghatározzák, hogy adott évben mely megyében hány rezidens felvétele biztosítható, és amely keretszámokra az adott megye egészségügyi intézményei (akkreditált képzőhelyei) pályázhatnak – az egészségügyért felelős miniszter határozza meg és közleményben teszi közzé. A közlemény az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának (ÁEEK-EFF) honlapján: https://enkk.hu/index.php/hun/szakkepzes-tamogatasi-foosztaly/rezidens/keretszam !

Szakorvosi szakképzés keretszámainak kategorizálása

 • háziorvostan szakképzés keretszáma,
 • általános szakorvosi keretszám (valamennyi szakorvosi alap szakképzésre, kivéve: kiemelt szakmák szakorvosi keretszáma, háziorvostan szakképzés),
 • kiemelt szakorvosi szakmák keretszáma (idegsebészet, plasztikai és égés-sebészet, honvéd-, katasztrófa és rendvédelem orvostan),
 • házi gyermekorvosi utánpótlást szolgáló keretszám (csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképzésben részt vevők részére).

I. A háziorvostan képzésre az egyes egyetemeken lehet jelentkezni, rendszerbevételi eljárás keretében. A rendszerbevételi eljárás időpontjáról és a jelentkezés feltételeiről az egyes egyetemek honlapján férhető hozzá a tájékoztatás. Az egyetem a rendszerbevételi eljáráson megfelelt szakorvos jelöltekkel együttesen szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK-hoz a támogatott szakképzésbe történő felvétel érdekében.

A fent említett, további szakorvosi keretszámok betöltésére a szakképzésre akkreditált (a képzés biztosításához rendelkeznek a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel) egészségügyi szolgáltatók pályázatot nyújthatnak be az ÁEEK részére. Az egészségügyi szolgáltatók pályázatai alapján meghatározásra kerül, hogy mely típusú keretszámból mely szolgáltató összesen hány helyet nyert el, azaz hány fő rezidens felvételét kezdeményezheti az intézményébe.

II. Az általános szakorvosi keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók tájékoztatják az ÁEEK-t, hogy az elnyert keretszámot mely szakmában kívánják betölteni. A szolgáltatók adatszolgáltatása csak tájékoztató jellegű, melyek az ÁEEK-EFF honlapján hozzáférhető. A szakképzésüket megkezdeni kívánó szakorvos jelöltek a diploma megszerzést követően az egészségügyi szolgáltatók által meghirdetett álláshelyekre jelentkezhetnek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknál.

Az álláspályázat eredményét követően az egészségügyi szolgáltató a kiválasztott jelölttel együtt szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK részére, amelyben kezdeményezik a rezidens szakképzésének támogatását.

III. A kiemelt szakorvosi szakmában pályázaton rezidensi helyet elnyert egészségügyi szolgáltatókhoz a rezidensek felvétele az ÁEEK által szervezett rendszerbevételi eljárás keretében történik. A rendszerbevételi eljáráson a keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók, az egyetemek, az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozata, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Rezidens Szövetség képviselői választják ki a felvételt nyert szakorvos jelölteket. A rendszerbevételi eljárásra évente 2 alkalommal kerül sor, első alkalommal rendszerint augusztus vége-szeptember elejei időpontban. A rendszerbevételi eljárás pályázati felhívása az ÁEEK-EFF honlapján kerül közzétételre. A rendszerbevételi eljáráson nyertes szakorvos jelöltek együttesen azon egészségügyi szolgáltatóval, ahová a rendszerbevételi eljáráson felvételt nyertek, szándéknyilatkozatot nyújtanak be az ÁEEK-hoz.

IV. A házi gyermekorvosi képzés keretszámára az egészségügyi szolgáltatók szintén pályázatot nyújtanak be. A keretszám betöltése az általános keretszámnak megfelelően történik. Eltérés abban a tekintetben mutatkozik, hogy ezen keretszámra azon rezidensek jelentkezését várják, akik a szakvizsga megszerzését követően házi gyermekorvosi körzetben kívánnak egészségügyi tevékenységet végezni. Ezen keretszámra felvett rezidensek esetében – más keretszámokkal ellentétben – nincsen az elsődleges képzőhelynek a szakvizsga utáni foglalkoztatási, illetve állás ajánlati kötelezettsége.

Szakfogorvosi, szakgyógyszerészi szakképzés keretszámainak kategorizálása

 • egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló keretszám terhére,
 • támogatott szakfogorvosi/kórházi-klinikai szakgyógyszerészi képzés keretszáma terhére.

I. Az egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló keretszám terhére az egyetemek választják ki a felvenni kívánt rezidenseket, ezt követően a szakfogorvos, szakgyógyszerész jelöltekkel együttesen az egyetem szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK-hoz a támogatott szakképzésbe történő felvétel érdekében.

II. A támogatott szakfogorvos képzési keretszámra a szakfogorvosi képzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatók pályázatot nyújthatnak be. A támogatott szakgyógyszerészi keretszámra kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatók nyújthatnak be pályázatot.

A szakfogorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltek a diploma megszerzést követően a pályázaton keretszámot elnyert egészségügyi szolgáltatók által meghirdetett álláshelyekre jelentkezhetnek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatóknál.

Támogatott szakgyógyszerészi képzés csak a kórházi-klinikai szakgyógyszerészeti szak egyes szakirányain megkezdett képzések tekintetében végezhető. A támogatott szakfogorvos keretszám terhére csak olyan rezidens vehető fel, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a szakvizsga megszerzése után legalább három évig teljes munkaidőben vagy legalább hat évig – legalább heti 18 óra időtartamú – részmunkaidős foglalkoztatás keretében végez közfinanszírozott fogorvosi alapellátási vagy szakellátási tevékenységet.

Az álláspályázat eredményét követően az egészségügyi szolgáltató a kiválasztott jelölttel együtt szándéknyilatkozatot nyújt be az ÁEEK részére.

Támogatott szakpszichológus szakképzési keretszám

Az államilag támogatott szakpszichológus szakképzésre kizárólag az egyes egyetemek oktatói utánpótlásának biztosítására szolgáló keretszám terhére jelentkezhetnek pszichológus végzettséggel rendelkezők. A szakképzésre történő felvételre a szakfogorvosi, illetve szakgyógyszerészi oktatói utánpótlásra szolgáló keretszámmal azonos módon kerül sor.

Döntés a szakképzésbe lépésről

A szolgáltatók és a rezidensek által együttesen tett szándéknyilatkozatokat az ÁEEK megvizsgálja, hogy a jelölt és az egészségügyi szolgáltató megfelel-e a jogszabályban foglalt, a támogatott szakképzés szempontjából meghatározott feltételeknek. A négy fő feltétel, hogy

 • a jelölt első szakképesítésének támogatására irányuljon a szándéknyilatkozat,
 • a rezidens első szakképzését 2015. július 1-je után kezdte meg,
 • az egészségügyi szolgáltató az adott szakképzés vonatkozásában rendelkezzen képzőhelyi akkreditációval,
 • az egészségügyi szolgáltató rendelkezzen az adott szakképzés megkezdésére megfelelő pályázaton elnyert keretszámmal.

Az ÁEEK a szándéknyilatkozat vizsgálatát követően annak elfogadhatóságáról haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatót és a jelöltet. Pozitív elbírálás esetén az egészségügyi szolgáltató és a jelölt az ÁEEK honlapján elérhető formanyomtatvány és mellékleteinek megküldésével kezdeményezheti a jelölt közalkalmazotti kinevezését. A támogatott szakképzés idejére a rezidens és az ÁEEK közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

Szakképzésbe történő bejelentkezés a szakképzést koordináló egyetemen

A kinevezés kézhezvételét követően a jelöltnek haladéktalanul fel kell venni az általa választott orvostudományi egyetem szakképzési központjával a kapcsolatot a szakképzési megállapodás megkötése céljából, mivel ez szükséges a szakképzésének koordinálásához és támogatásához.

Az állami támogatásért a rezidensnek vállalni kell a választott szakképzés teljesítését, valamint a szakvizsga megszerezését. A szakvizsga megszerzésére a szakképzés megkezdésétől számítva a szakképzésre jogszabály alapján előírt határidő + 3 év áll rendelkezésre, amely a gyermekvállalás, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka vagy tartós betegség idejével meghosszabbodik. Amennyiben ezen idő alatt a rezidens a szakképzését nem szerzi meg, a szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások visszafizetésére köteles. A visszafizetési kötelezettség a képzéshez kapcsolódó támogatásokra (képzési költség, tutori díj, dologi költségtérítés) vonatkozik, a kifizetett illetményt nem érinti.


Szakképzés teljesítése

Szakképzés teljesítése

A szakképzést a szakképzési tervnek megfelelően kell teljesíteni. A havi teljesítések igazolását a szakképzést koordináló egyetemnek be kell nyújtani. A szakképzés szakképzési tervnek megfelelő teljesítését az egyetem havonta igazolja az ÁEEK felé.

A szakképzés teljesítéséhez fűződő támogatást – évente 100 000 forint költségtérítés – az ÁEEK akkor tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatón keresztül a jelölt részére, ha az ehhez szükséges szakképzés teljesítésére vonatkozó igazolásokat az egészségügyi szolgáltató, a tutor és a szakképzést koordináló egyetem az ÁEEK irányába lejelenti. A támogatások folyósításának elsődleges feltétele, hogy a jelölt a szakképzéséhez fűződő kötelezettségeket teljesítse.

A jelöltnek lehetősége lesz egészségügyi szolgáltatót és szakirányt is váltani, azonban ez esetben a fent leírt, szakképzésbe lépésre vonatkozó eljárást kell ismételten lefolytatni. A szakirány-váltás esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy az első szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó állami támogatás

 • az elsőként választott szak képzési idejéig vagy
 • amennyiben a szakváltás következtében az újonnan választott szak hosszabb képzési idejű, akkor a másodikként választott szak képzési idejéig jár.

Amennyiben a szakváltás következtében a rezidens szakképzése hosszabb, mint a támogatott szakképzése ideje, akkor az ezen felüli időszakot költségtérítéses képzésben kell teljesíteni.


Szakképzés szüneteltetése

Szakképzés szüneteltetése

A szakképzés teljesítése az alábbi esetekben szüneteltethető:

 • a doktori iskola, illetve más, állami, vagy külföldi ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
 • a szülési szabadság, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj,
 • baleset, tartós betegség miatt 30 napot meghaladó keresőképtelenség
 • 10 éven aluli beteg gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
 • rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése esetén.

A felsorolt okokon kívül a szakképzés csak indokolt esetben, a rezidens egészségi állapotában vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szüneteltethető, ha valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról támogatott szakképzés esetén az ÁEEK főigazgatója, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt.

Hosszabb idejű külföldi tartózkodás a szakképzés és az ahhoz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony megszűnésével jár együtt. Ebben az esetben a rezidensnek az ÁEEK felé nyilatkoznia kell, hogy a jogszabály alapján rendelkezésre álló határidőig a szakképzését be kívánja-e fejezni. Amennyibe a rezidens nyilatkozik arról, hogy a szakképzést nem kívánja befejezni, vagy nyilatkozik ugyan a szakképzés befejezéséről, de ennek a megadott határidőig nem tesz eleget, a szakképzésre tekintettel folyósított támogatások összegének visszafizetésére köteles.

Kapcsolódó oldalak