Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

Szil Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi tevékenységre a Szil és Zsebeháza településeket magában foglaló háziorvosi körzetben.

Ellátandó feladat:

Szil és Zsebeháza község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel a Szil Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Szil, Hunyadi tér 30., és a Zsebeháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Zsebeháza, Béke u. 4. szám alatti – orvosi eszközökkel felszerelt – rendelőkben.

 • A háziorvosi körzethez iskolaorvosi feladatok ellátása is kapcsolódik.
 • A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.

Pályázati feltételek:

 • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (X11.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VI1.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Saját személygépjármű használata,
 • vállalkozói formában történő működtetés.

Egyéb információk:

 • a praxisjog felett az önkormányzat 2023. július 1-től rendelkezik,
 • a háziorvosi feladat az Országos Kórházi Főigazgatóság által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
 • ellátandó körzet lakosságszáma: 1 582 fő (Szil + Zsebeháza együtt)
 • az alapellátáshoz szükséges rendelő mindkét településen felszerelve rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják,

– szolgálati lakás Szil községben biztosított,

– az egészségügyi körzet központja Szil község,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,

– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata

 • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának helye és módja:

– A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Szil Község Önkormányzata címére: 9326 Szil, Hunyadi tér 3. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

– A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: Németh Péter polgármester: 06/70 3387340

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően. Az önkormányzat a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, e szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

2023. június 30.

Szil Község Önkormányzata