Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet a Semmelweis Egyetem részeként, aktívan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Az oktatás elsőrendű célja a klinikopatológiai szemlélet megalapozása és a patológia diagnosztikai lehetőségeinek bemutatása.

A graduális képzés keretében, a Patológia tantárgyat oktatjuk az Általános Orvosi Kar és a Fogorvostudományi Kar hallgatói számára, két-két szemeszterben, az ÁOK-n évente 196 óra, FOK-on 112 óra időtartamban. A magyar nyelvű képzés mellett, az ÁOK-n angol, a FOK-on angol és német nyelven is oktatunk a fentieknek megfelelő óraszámban, valamint az Egészségügyi Főiskolai Karon is tartunk kurzusokat. Intézetünkben szakvizsgára készülők gyakorlati képzése, és egyetemi doktori (PhD) képzés is zajlik. Szervezőként és oktatóként részt veszünk szakvizsga-előkészítő és egyéb akkreditált, posztgraduális továbbképző tanfolyamokon. Mi szervezzük az Onkológia Kurzust (VI. éves hallgatóknak és doktoranduszoknak) és a Klinikopatológia Kurzust (III-V. éves hallgatóknak).

A patológiai tanulmányok alapját képezik a klinikai tárgyaknak, ezek megértése patológiai tudás nélkül lehetetlen. Didaktikai szempontból e hatalmas területet két egymással összefüggő részben tárgyaljuk. Az első – az általános patológia – a patológiai alapjelenségekkel, a második – a részletes patológia – az egyes szervrendszerek, szervek betegségeivel foglalkozik. A tantermi előadásokat bonctermi, szövettani és konzervált készítmény-gyakorlatok egészítik ki, így hallgatóink az alapos elméleti képzés mellett, a gyakorlatban is fejleszthetik tudásukat, diagnosztikai készségeiket.

Hallgatók véleménye a Patológia tantárgy oktatásáról

Az oktatás színvonalának szinten tartása és folyamatos fejlesztése érdekében folyamatosan értékeljük az oktatómunka hatékonyságát, és a tanulságokat fokozottan figyelembe vesszük munkánk során. 2008-ban átfogó kutatást végeztünk a patológia tantárgy oktatásával kapcsolatos hallgatói véleményekről, melynek során az előadók, gyakorlatvezetők részletes értékelésére is sor került. Az összesített eredményekről az érdeklődők hamarosan tájékozódhatnak honlapunkon.

Korszerű infrastrukturális és diagnosztikai háttér

A képzést korszerű infrastrukturális, diagnosztikai és oktatástechnikai háttér segíti.

Az oktatási infrastruktúra részei:

 • konzultációs mikroszkóp-/monitor- és a tele-patológiai rendszer
 • digitális szövettani labor
 • boncterem
 • múzeumi preparátumok

Diagnosztikai módszertani lehetőségek:

 • szövettani diagnosztika
 • aspirációs és exfoliatív citológia
 • fény- és elektronmikroszkópia
 • immunhisztokémia
 • áramlási citometria
 • citogenetika, FISH
 • molekuláris patológiai diagnosztika

Az  e-learning tananyagok (magyar, angol, német) elérhetősége: http://itc.semmelweis-univ.hu

A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.

Hallgatói feedback az intézet oktatói tevékenységéről