KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:
1. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

A tárgy neve:        Patológia Elektív.
Angol nyelven1:    Pathology Elective.
Német nyelven1:    –               
Kreditértéke:        6             
Teljes óraszám: 200 óra    előadás: 5       gyakorlat:  180 óra           szeminárium: 15
Tantárgy típusa:     kötelező     kötelezően választható       szabadon választható

Tanév: 2020/21. tanév

Tantárgy kódja2: AOKPTK023_1ME /  AOPTKPAT11ME

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Matolcsy András
Munkahelye, telefonos elérhetősége:  u.a.    tel: 06 1 3171074
Beosztása:   egyetemi tanár, igazgató
Habilitációjának kelte és száma:  118-6/1997

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A patológia elektív tantárgy oktatásának célja a patológiai alapelváltozások és a betegségek patomechanizmusának, klinkopatológiai szemléletének erősítése a hallgatókban. A képzés során a hallgatók részt vesznek, használják a patológia vizsgálómódszereit, diagnosztikus eljárásait és mélyebb betekintést nyernek a klinikopatológiai gondolkodásba. A képzés tantermi előadások, szövettani szemináriumok, bonctermi és speciális laborgyakorlatok formájában zajlik.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Isz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
Betegségek kialakulásának és lefolyásának ismerete, betegségek nevezéktanának ismerete, alapvető szövettani és makroszkópos elváltozások felismerése és ismerete, patológiai diagnosztikai vizsgálómódszerek ismeret, klinikopatológiai összefüggések ismerete.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
patológia szigorlat

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximun), a hallgatók  kiválasztásának módja:
minimum nincs, maximum 6 hetente 10 fő

A kurzusra történő jelentkezés módja:
Neptun

A tárgy részletes tematikája3:

 Követelményrendszer

1.Kórboncoláson való részvétel

 1. helye: az intézet boncterme  
 2. ideje: oktatási időszakban a medikus gyakorlati beosztás szerint, oktatási időszakon kívül a napi rezidensi kórboncolásokhoz csatlakozva.
 3. követelmény: 20 alkalom
 4. felelős: bonctermi részlegvezető (dr. Rácz Gergely)

2.Kórszövettani indításon való részvétel

 1. helye: az intézet szövettani laborja  
 2. ideje: a napi rutin indításhoz csatlakozva.
 3. követelmény: 20 alkalom
 4. felelős: szövettani részlegvezető (dr. Nagy Péter

3.Intézet diagnosztikai labormunkájában való részvétel

 1. helye: az intézet speciális diagnosztikai laborja  
 2. ideje: a napi rutin diagnosztikai munkához csatlakozva
 3. követelmény: 3 választható laboratórium munkájában való részvétel, összesen 20 óra/labor
 4. felelős: a választott laborok vezetője

4.Szövettani konzultáción való részvétel

 1. helye: az intézet konzultációs szobája  
 2. ideje: a napi rezidensképzéshez csatlakozva
 3. követelmény: 20 alkalom
 4. felelős: postgraduális képzés vezetője (dr. Sápi Zoltán)

5.Aspirációs citológiai szakrendelésen való részvétel

 1. helye: az intézet aspirációs citológiai rendelője  
 2. ideje: a heti rendeléshez csatlakozva
 3. követelmény: 5 alkalom
 4. felelős: aspirációs citológia vezetője (dr. Pápay Judit)

6.Intézet tudományos referálóin való részvétel

 1. helye: az intézet tanterme/könyvtára  
 2. ideje: a heti tudományos programhoz csatlakozva
 3. követelmény: 5 alkalom
 4. felelős: a referáló ülések vezetője (dr. Sebestyén Anna)

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései:
klinikai tárgyak

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4:  –

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
TVSZ alapján

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5: –

A félév aláírásának követelményei:
követelményrendszer teljesítése, a modulok felelőseinek teljesítés igazolása, aláírása

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy

Vizsga követelmények:
Egy bonctermi eset komplex klinikopatológiai feldolgozása boncjegyzőkönyv megírásával együtt. A felkészülés során az eset klinikai és patológiai hátterét kell a hallgatónak összefoglalnia és az eredményeket max. 10 perces előadás formájában prezentálnia.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:  
Az eset feldolgozás alapossága és klinikopatológiai koherenciája figyelembevételével alakul ki az érdemjegy. A prezentáció során a gyakorlat alatt készített és felhasznált fotók, ábrák és irodalmi hivatkozások nagyobb súllyal számítanak bele az érdemjegybe.

A vizsgára történő jelentkezés módja:
Neptun

A vizsga megismétlésének lehetőségei:
TVSZ szerint

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):
Robbins: A patológia alapjai. Medicina, 2019.
Dr. Matolcsy András: A patológia alapjai – szókratészi modorban. Medicina, 2011.
Az előadások ppt. formátuma az intézet honlapján érhetőek el.

A tárgyat meghirdető habilitált oktató (tantárgyfelelős) aláírása:

A gesztorintézet igazgatójának aláírása:

Beadás dátuma: 2019. december 2.

OKB véleménye:

Dékáni hivatal megjegyzése:

Dékán aláírása:

 

1 Csak abban az esetben kell megadni, ha a tárgy az adott nyelven is meghírdetésre kerül.
2   Dékáni Hivatal tölti ki, jóváhagyást követően.
3 Az elméleti és gyakorlati oktatást órákra (hetekre) lebontva, sorszámozva külön-külön kell megadni, az előadók és a gyakorlati oktatók nevének feltüntetésével.  Mellékletben nem csatolható!
4   Pl. terepgyakorlat, kórlapelemzés, felmérés készítése, stb.
5   Pl. házi feladat, beszámoló, zárthelyi stb. témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége.
6  Elméleti vizsga esetén kérjük a tételsor megadását, gyakorlati vizsga esetén a vizsgáztatás témakörét és módját .
7 Az elméleti és gyakorlati vizsga beszámításának módja. Az évközi számonkérések eredményeink beszámítási módja.