A kérvényekhez használatos letölthető nyomtatványok a lap alján találhatóak.

A TVSz. 16. § [A hallgatói jogviszony szünetelése, megszűnése] (2020.06.10.-én érvényes állapot)
(1) A hallgatói jogviszony szünetel
a) ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be,
b) ha a hallgató a vonatkozó bejelentkezését határidőben visszavonta,
c) ha a hallgató kérelemre féléve utólagosan passzív félévvé lett nyilvánítva,
d) ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától,
e) az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül az e szabályzatban meghatározott kötelezettségek alól.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelésének csak a (3) bekezdésben meghatározott engedély alapján lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató az e szabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével.
(3) A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró bizottság a hallgató erre irányuló kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését:
a) az (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is,
b) az első félév teljesítése előtt is, vagy
c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan (utólagos passzív félév)
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.
(4) A hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában a hallgató
a) a hallgatói normatívából juttatásban nem részesülhet,
b) diákigazolványa nem érvényesíthető,
c) használhatja a NEPTUN EFTR-t.

Kérvény a tanulmányok megkezdése előtti passzív félév engedélyezéséhez letölthető innen,

kérvény passzív félév engedélyezéséhez a későbbiekben, letölthető innen,

nyomtatvány a passziválás bejelentésére.