Másik iskolába járó gyermekemet szeretném átíratni a Bókayba:

A tanulók felvételéről az iskola igazgatója dönt. A szülő az igazgatónak címzett írásos felvételi kérelmet ad be, amelyben az alábbiakat kérjük megjelölni:

 • a szülő pontos elérhetőségét (telefon, e-mail)
 • a tanuló melyik évfolyam melyik osztályába kíván jelentkezni (kérjük, tájékozódjon a képzési formákról
 • Az óratervből az is kiderül, hogy felvétel esetén gyermekének kell-e különbözeti vizsgát tennie.)
 • röviden indokolja, miért kíván iskolát váltani
 • a kérelemhez kérjük az utóbbi három év évvégi bizonyítványmásolatát csatolni.

A kéttannyelvű osztályba csak iskolánk tanárai előtt tett nyelvi szintfelmérő vizsgán elért megfelelő eredménnyel kerülhetnek be a tanulók.

(Kérjük, figyeljen, hogy az ügyintézés napjai alatt se hiányozzon gyermeke az iskolából, mert a mulasztott órákat is „magával hozza”.)

A felvételi kérelmekre az igazgató 8 munkanapon belül válaszol.

Gyermekemet szeretném a Bókayból kiíratni:

 • tanköteles tanuló esetén a fogadó iskolától kell egy befogadó nyilatkozatot hozni
 • a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné kiíratni
 • a tanulónak rendeznie kell könyvtári tartozását
 • vissza kell adnia az ingyenesen kapott tankönyveit
 • le kell adnia a diákigazolványát
 • a tanuló elbocsátó papírt kap, amely tartalmazza eddigi osztályzatait, mulasztásait (ezt le kell adni a fogadó iskolában)
 • végül a tanuló megkapja a bizonyítványát. 

Tanulói jogviszony szüneteltetése

Tanulói jogviszony szüneteltetése esetén a jogviszony ideiglenesen megszűnik. A tanuló ezen időszak alatt nem jogosult a jogviszonyból adódó kedvezményekre (pl. diákigazolvány, egyéb támogatások).

A jogviszony szüneteltetésének kérésével a tanuló kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a képzésbe később vissza kíván kapcsolódni, és az iskola – amennyiben az aktuális képzési szerkezet ezt lehetővé teszi (tehát van olyan osztály, amelyben visszatérése után bakapcsolódhat), helyet biztosít számára a megfelelő osztályban.

A jogviszony szüneteltetését – amennyiben az egy tanévet meghaladja – évente újra kell kérelmezni. Amennyiben a tanuló nem kér hosszabbítást, egy évnyi szüneteltetés után jogviszonya automatikusan megszűnik.

A jogviszony szüneteltetésének indoka a legtöbb esetben speciális élethelyzet (külföldre utazás, egészségügyi ok, gyermekvállalás stb).

A jogviszony szüneteltetését kérelemben kell megfogalmazni az iskola igazgatója felé, amelyben meg kell jelölni a szüneteltetés kezdő, és várható befejező időpontját. A visszakapcsolódás feltételei egyéni elbírálás alá esnek (pl. töredék-évben teljesített tanulmányok esetleges beszámítása).