A Semmelweis Egyetemen a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik. Ezt a Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzata foglalja össze.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezetés

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatóban eleget téve az európai uniós és a hazai szabályozás rendelkezéseinek, az egyetem honlaprendszerében történő online regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  1. „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
  3. a GDPR 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai
  4. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai

III. Alapelvek és fogalmak

Az adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggő fogalmakat, valamint az adatkezelés alapelveit a GDPR által meghatározottak szerint kell érteni és alkalmazni.

IV. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Név: Semmelweis Egyetem
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Postacím: 1428 Budapest, Pf.2.
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Trócsányi Sára
Tovább a vonatkozó honlapfelületre →
E-mail: adatvedelem@semmelweis.hu

V. Az adatkezelés célja

Az adott szervezeti egységhez tartozó alhonlapon és űrlapnál meghatározott célok.

VI. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes jellegű.

VII. A kezelt adatok köre

Az adott szervezeti egységhez tartozó alhonlapon és űrlapnál meghatározott adatok.

VIII. Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, azokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. pontjában meghatározott célokra használja fel.

IX. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelési cél megvalósítása érdekében szükségszerű és ésszerű határidőig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

X. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az általa kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, továbbá kérheti az adatok helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását és az adatok törlését.

Honlapon keresztül szervezett rendezvényekhez kezelendő személyes adatok

A személyes adatok kezelésének szabályait

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

szabályozza.

Ezen felül a speciális szabályok a következő adatok kezelését írják elő:

adat cél jogalap
hírlevél
e-mail cím tájékoztatás, kapcsolattartás hozzájárulás
rendezvény
név azonosítás, számla kiállítás 2000. évi C. törvény
cím  
munkahely   (szükség esetén)
e-mai cím tájékoztatás, kapcsolattartás hozzájárulás
telefonszám
pontszerző képzés (dokumentált rendezvény)
név, szül. hely, idő azonosítás, számla kiállítás 2013. évi LXXVII. törvény;2000. évi C. törvény
anyja neve
értesítési cím
lakcím/tartózkodási hely
nem
állampolgárság
nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát
működési, ennek hiányában alapnyilvántartási szám azonosítás 63/2011. (XI. 29.) NEFMI r.
szakképesítés
szakmacsoportja
e-mail cím tájékoztatás, kapcsolattartás hozzájárulás
telefonszám
panaszbejelentés, közérdekű bejelentés
Megjegyzés: A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult.
név tájékoztatás, kapcsolattartás 2013. évi CLXV. törvény
lakcím
e-mail cím
telefonszám