Nagyalásony Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nagyalásonyi Orvosi Rendelő háziorvosi szolgálat/háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8484 Nagyalásony, Béke tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nagyalásonyi vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása területi (Nagyalásony, Dabrony, Vid, Kisszőlős települések) ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű közalkalmazotti vagy vállalkozói formában.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem,
• B kategóriás jogosítvány,
• Egyetem, 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti szakképesítés, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Háziorvosi munkakörben legalább 1-3 év tapasztalat, üzemorvosi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Orvosi diploma, valamint szakképzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, jogosítvány másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás, vállalkozási formában történő ellátás esetén a
vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat nyilv. vagy zárt ülés keretében való elbírálásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csöngei Gábor polgármester
nyújt, a 0630/259-0226 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyalásony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Na/141-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvosi
szolgálat/háziorvos.
• Elektronikus úton Csöngei Gábor polgármester részére a onknagyalasony@vnet.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Csöngei Gábor polgármester, Veszprém megye, 8484 Nagyalásony, Kossuth utca 29. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A háziorvosi feladatok a szakképesítés nélkül is elláthatja az a szakorvos aki a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések valamelyikével rendelkezik. A praxis térítésmentesen megszerezhető. A praxisjogról az önkormányzat
megállapodást köt a pályázat nyertesével. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tuskevarikozoshivatal.hu – 2019. május 2.
• www.nagyalasony.hu – 2019. május 2.
• www.oali.hu – 2019. május 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A leendő háziorvos egy korszerű, felújított rendelőben végezheti tevékenységét. Szükség esetén szolgálati lakás igényelhető.