a Semmelweis Egyetem
19 nap
16 óra
59 perc
26 mp

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

magyar nyelvű képzésére

történő átvételi kérelmek beadási rendjéről

 

Más hazai egyetemről – kizárólag általános orvos szakról – az Általános   Orvostudományi    Kar általános orvos szakra csak az elméleti modul vagy a preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel, kizárólag a mintatanterv 5. vagy 7. szemeszterére, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 

Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató átjelentkezést megelőző utolsó két félévének korrigált kreditindexe legalább 3,51 legyen.

Az Egyetem Fogorvostudományi Karáról is kérhető átvétel. Ennek minimális feltétele a tantervminta első négy félévében megszerezhető kreditek legalább 75 %-ának megszerzése és az ebből számított legalább 3,51-es súlyozott tanulmányi átlag.

Az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karáról átvételre nincs lehetőség.

Külföldi egyetemről szintén csak általános orvostudományi szakról vehető át hallgató, kizárólag költségtérítéses képzésre, az elméleti modul vagy a preklinikai   modul lezárása után, abban az esetben ha a kérelem beadásakor (határidő: július hó 15.) érvényesen lezárt félévvel rendelkezik és a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 

A „college” vagy más típusú (pre-medical) alapozó képzésben  résztvevő hallgató átvételére lehetőség nincs.

Az átvételi kérelem beadási határideje:

július 15.

         Az átvételre irányuló kérelmek érdemi elbírálására minden esetben kizárólag ezen határidő után kerül sor!

A Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz címzett, a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályához (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., I. emelet E15.) leadott, részletes indokolást tartalmazó átvételi kérelemhez csatolni kell az eredeti leckekönyvet vagy hivatalos igazolást a tanulmányokról. A tanulmányokra vonatkozó igazolás lehetőleg félévenként tartalmazza a hallgatott tárgyakból letett valamennyi vizsgát illetve a képzési időszak lezárására vonatkozó adatokat, különös tekintetettel a korrigált kreditindexre és a súlyozott tanulmányi átlagra. Amennyiben fentiek nem magyar, angol  vagy német nyelven íródtak, úgy ezek hiteles magyar fordítására is szükség van.

Az átvételi kérelemhez csatolni kell azt a nyomtatványt, melyen a Semmelweis Egyetem illetékes intézményeinek vezetői nyilatkoznak, az eddig teljesített tárgyak befogadhatóságáról, annak az egyetemnek a részletes tanterve alapján, ahonnan átvételét kéri a hallgató. (Az „Előzetes tanszéki javaslat átvételi kérelemhez” c. nyomtatvány a kar honlapjáról letölthető.)

 

                                                                  Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: