Kötelezően és szabadon válaszható kurzusok 

A kábítószer abúzus problémái

A természetben előforduló szedatív, stimuláns, euforizáló vagy hallucinogén hatású anyagokat évezredekkel ezelőtt is ismerték már. Az ilyen szerek nem-orvosi célú használata, illetve ezekkel a szerekkel való visszaélés – abúzus – egyidős a civilizációval. A határ, amely elválasztja az abúzust a gyógyszerek orvosi használatától, sokszor igen keskeny. Az előadássorozat a tudományos megfigyelésekre, adatokra és eredményekre támaszkodva elősegíti a jövő orvosainak informáltságát, a probléma nyílt, széleskörűen megalapozott, kreatív orvosi szemléletét. Ezidáig ez az egyetlen ilyen, komplex témájú kurzus az orvosképzési kurrikulumban.

A kurzus minden tanév 2. szemeszterében kerül megtartásra.

Követelményrendszer

Bizonyíték alapú gyógyszeres terápia

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:

Az egész világon a társadalom részéről az elmúlt években meghatározó igényként jelentkezett a felsőoktatási intézmények felé, hogy az oktatási programban fokozott mértékben jelentkezzen az ismeretek gyakorlati alkalmazásának oktatása. Ezt az irányt nemzetközileg competence teaching kifejezés alatt foglalják össze.
Az orvostudományi egyetemek számára ez azt jelenti, hogy a részletes elméleti képzés mellett fokozott figyelmet kell forditani az ismeretek gyakorlati alkalmazására, a gyakorlati oktatásnak. Az orvosegyetemek oktatásnak egyébként is alapkérdése, az elméleti és a gyakorlati képzés kellő egyensúlyának megteremtése. A kurrikulum reform célja is épp a gyakorlati képzés súlyának növelése.

A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben már a 90-es évek második felétől folyamatos cél  az alapfarmakológiai, elméleti  oktatást kibőviteni klinikaifarmakológiai, farmakoterápiás ismeretek tananyagba történő beépítésével.  
A kurrikulum reform kapcsán  2021-ben a IV. év első félévében bevezetésre kerül a Klinikai farmakológia tárgy.  A Bizonyítékon alapuló gyógyszeres terápia kötelezően választható kurzust  több mint 10  éve indítottuk, a mely lehetőséget nyújt arra, hogy a  bizonyíték alapuló gyógyszeres terápia további területeit, részleteit az oktatásunkba involváljuk és az érdeklődő hallgatók ezirányú képzésben, interaktiv formában  részesülhessenek vezető klinikusok részvételével.  A kurzus szervesen kapcsolódik a Klinikai farmakológia  tárgy oktatásához, mivel a Klinikai farmakológia keretében a tárgy nagy volumene miatt egy-egy kórkép  részletes elemzésére nincs kellő idő, míg a  Bizonyítékon alapuló gyógyszeres terápia kurzus célja  épp egy-egy kiemelt fontosságú  kórkép farmakólógiai kezelésének részletes elemzésése. A kurzus a  farmakológiai szigorlatra törénő felkészülést is segíti, ui. a kurzuson fokozott hangsúlyt fektetünk a farmakológiai szemlélet átadására, a  gyógyszerek farmakodinámiai és farmakokinetikai hatásainak alapján történő  választására.

Az oktatási módszer főbb jellegzetességei a következők:  

  • Probléma, betegség centrikus oktatás. A farmakológia ui. a gyógyszerek sajátságaira teszi a hangsúlyt,  és a gyógyszerhez rendeli hozzá a terápiás indikációt. A  Bizonyítékon alapuló gyógyszeres terápia a betegségből indul  ki (anélkül, hogy magát a betegséget részletesen elemezné), és ehhez  választja ki a megfelelő gyógyszert/gyógyszereket azok farmakodinámiai és farmakokinetikai hatásának alapján.
  • Az oktatást a résztvevő klinikákon/kórházakban  kezelt esetek ismertetésére építjük. Az oktatásban az egyes  témában kiemelkedő jártasságú vezető klinikusok mellett  a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet több évtizedes  tapasztattal rendelkező oktatója/oktatói vesznek részt  az elméleti és klinikai farmakológiai szemlélet  alapján történő gyógyszerválasztás elemzése, összevetése céljából.
  • A klinikusok többsége a kezdettől fogva, mintegy 10 éve vesz részt a kurzus programjában.

Követelményrendszer

Klinikai farmakológia a fogorvosi gyakorlatban

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye a fogorvosképzés kurrikulumában:

A kurzust a Klinikai modul hallgatói számára, a 9. szemeszterben kívánjuk elérhetővé tenni. Az általunk oktatott Farmakológia tárgy a Klinikai modul részét képezi, mindazonáltal sokrétű kapcsolatban áll a korábbi szemeszterekben oktatott elméleti és preklinikai tárgyakkal (pl. Biokémia, molekuláris és sejtbiológia; Orvosi és fogorvosi élettan; Orális patológia). Lényeges összekötő szerepet tölt be az elméleti és a klinikai tárgyak között: azok szintéziseként magán viseli egy elméleti tárgy jellegzetességeit, azonban tartalmilag szervesen kapcsolódik a klinikai tárgyakhoz is, és ezáltal átvezeti a hallgatót az elméleti ismeretektől a gyakorló fogorvosi tevékenységhez. A kurzus segítségével éppen ezt a híd szerepet kívánjuk hangsúlyozni és felerősíteni. Emellett a fogorvosképzés során időben közelíteni szeretnénk egymáshoz a gyakorló orvos gyógyító munkájához elengedhetetlen ismeretek bemutatását az azokat megalapozó tárgyak oktatásához. A kurzus továbbá lehetővé teszi, hogy V. éves hallgatók betekintést nyerjenek az intézetünk kutatómunkájába. Véleményünk szerint fenti törekvésünk szervesen illeszkedik a Fogorvostudományi Kar korszerű képzési szemléletéhez, amely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy közel vigye a klinikumot a hallgatókhoz.

 Féléves őszi kurzus

Követelményrendszer

Science Club - Bevezetés a farmakológiai kutatásokba

A kurzus célja, hogy felkeltse a hallgatókban a legfrissebb szakirodalom követése iránti igényt, tudatosítsa annak fontosságát, ismertesse a szakirodalomból nyerhető információ megszerzési módozatait, valamint segítsen az információ kritikus értelmezésében és elősegítse a lényeges mondanivaló kiszűrésének, alkalmazásának és átadásának képességét is.

A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek aktuális tudományos közleményekkel a farmakológiai kutatások területéről, fejlesztik irodalmi jártasságukat, egyénileg dolgozzák fel és prezentálják az angol nyelven publikált legfrissebb eredményeket. Megismerkednek a farmakológiai kutatások során leggyakrabban használt in vitro, ex vivo és in vivo módszerekkel is. Mindezt a tanszéken dolgozó diplomások felügyelete mellett.

A kurzust az Elméleti, a Preklinikai és a Klinikai modul hallgatói számára, a 3. szemesztertől minden félévben elérhetővé kívánjuk tenni mind a magyar, mind az idegen nyelvű hallgatók számára. A kurzus nyelve angol.

Véleményünk szerint fenti törekvésünk szervesen illeszkedik az Általános Orvosi-és Gyógyszerész Kar új, korszerű képzési szemléletéhez, amely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a szakirodalom követésében, helyes értelmezésében és megfelelő előadói és vitakészségeket sajátítsanak el graduális képzésük alatt.

követelményrendszer

 

Jelentkezni a Neptun rendszerén keresztül lehetséges

A tananyagok a regisztrált hallgatók számára a Semmelweis Egyetem Moodle felületén keresztül érhetők el

 

Külsős kurzusok

BME Biomérnőki MSC szakos hallgatók Farmakológia kurzusa

2022/23 – 2 Tematika

Farmakológiai kurzus

A farmakológia szintetizáló tantárgy, mely magában foglalja: az általános farmakológiát, a részletes farmakológiát, a klinikai farmakológiát, és a toxikológiát. Az általános farmakológia (farmakodinámia, farmakokinetika) a farmakológiai gondolkodáshoz szükséges alapfogalmak és ismeretek elsajátítását célozza, a részletes farmakológia során pedig a hallgató megtanulja a gyógyszerek hatásmechanizmusának, fő hatásinak, mellékhatásainak, fontosabb interakcióinak, és részben a dozírozásának fő elveit. A klinikai farmakológia oktatása során az adott betegséghez rendeljük hozzá a gyógyszereket és oktatjuk a kiemelt, népegészségügyi szempontból is fontos betegségek terápiás stratégiáját. A toxikológia a legfontosabb mérgezések tünettanát és terápiáját ismerteti.

PPKE Molekuláris Bionika BSC szakos hallgatók Farmakológia kurzusa

Farmakológiai kurzus – P-ITMED-0014

The course covers the following topics: 1. Basic pharmacology: Pharmacodynamics, pharmacokinetics 2. Pharmacology of autonomic nervous system  (sympathetic, parasympathetic) 3. Pharmacology of central nervous system (sedatohypnotics, anxiolytics, antidepressive, antipsychotic agents, local, general anesthetics) 4. Cardiovascular pharmacology (pharmacology of ischemic heart disease, hypertension, cardiac failure, diuretics) 5. Pharmacology of endocrinology (adrenals,  anticoncipients)  6. Pharmacology of pain and inflammation (opioid, non-opioid analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs.  7. Pharmacology of gastrointestinal tract (pharmacology of gastric ulcer and inflammatory bowel diseases).