Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 26.
62831 Összes oltás
10503 Beoltott Semmelweis Polgár

Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
I sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Tantárgy neve: Patológia
Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő  aláhúzandó)

                 kódja: FOKOPTK127_1M
                 kreditértéke: 5. szemeszter: 5

Tantárgy előadójának neve:
Dr. Zalatnai Attila, egyetemi docens (zalatnai.attila@med.semmelweis-univ.hu)

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:
Olyan patológiai alapok elsajátítása, melyekre a klinikai ismeretek ráépíthetők és ezáltal megteremtődjön a gyakorló orvosok képzésének feltétele. A képzés során a hallgatók megismerik a patológia vizsgálómódszereit, és képet kapnak arról, hogy a patológia miképpen illeszkedik a diagnosztikus tevékenységbe. A fenti célok elérése érdekében rendszerezett tantermi előadásokat tartunk, míg a szükséges gyakorlati készségeket bonctermi, szövettani és preparátum gyakorlatokon sajátítják el.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):
A tárgy oktatása a III. évfolyamon (5. szemeszter) történik, így alapkövetelmény a II. év valamennyi szigorlatának sikeres letétele, és feltételezzük az addig megszerzett tudásanyag aktív felhasználását.

  1. Bonctermi gyakorlatok: 6 x 2 óra/szemeszter
    A hallgatók részt vesznek a napi, válogatás nélküli felnőtt és újszülött boncolásokon, elvégzik a szervek/szervkomplexumok vizsgálatát, morfológiai jelek alapján meghatározzák a fennálló betegségeket, azok egymáshoz viszonyított lefolyását, elemzik a halálhoz vezető kóros folyamatok sorozatát, és klinikopatológiai jellegű összefoglalását adják az adott esetnek.
  2. Szövettani gyakorlatok: 4 x 2 óra/szemeszter
    Az év során számos szövettani metszet tanulmányozását végzik el, melyek a patológiás folyamatok és elváltozások típuspéldáit mutatják be. A gyakorlatokon digitális formában ismerkednek meg a hallgatók a kóros elváltozásokkal, eközben lehetőségük van az interaktív metszettanulmányozásra is. Ugyancsak a isztopatológiai gyakorlatok keretében ismerkednek meg az elektronmikroszkópia, az immunhisztokémia, a flow cytometria és a molekuláris patológia vizsgáló-módszereivel és azok alkalmazási körével.
  3. Szervdemonstrációs gyakorlatok: 4 x 2 óra/szemeszter
    A tantermi előadásokon és a szövettani gyakorlatokon elhangzott patológiás elváltozások makroszkópos megfelelőivel nem minden esetben találkozunk a boncteremben a tanév során. A szervdemonstrációs gyakorlatokon a hallgatóknak lehetőségük van a fontosabb patológiai elváltozások makroszkópos megjelenésének tanulmányozására, felismerésére és jellemzésére konzervált készítményeken.

A tantárgy oktatásának időterve:
Heti 2 x 1,5 órás előadás és 1 x 2 órás gyakorlat.
Összes óraszám: 70 óra (42 óra elmélet, 28 óra gyakorlat)

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Az előadások legalább 75%-án való részvétel kötelező (Tvsz. 17, paragr. 7.pont), az ott elhangzottak a vizsgákon számonkérhető anyag részét képezik. Az előadásokon véletlenszerűen jelenléti ívet vezetünk. A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a gyakorlatvezetők minden gyakorlat elején jelenléti ívet töltenek ki. Egy félév során a 3 (három) gyakorlatot meghaladó mulasztást a szemeszterben pótolni kell. (Szövettani és szervdemonstrációs gyakorlat csak ugyanazon gyakorlattal pótolható. Bonctermi gyakorlat bármely alkalommal, bármely csoportnál pótolható).

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Egy félév során a 3 (három) bonctermi gyakorlatról igazolás nélkül lehet hiányozni. A többi gyakorlatot be kell pótolni, erről a pótolt gyakorlat vezetője ad igazolást. (Szövettani és szervdemonstrációs gyakorlat csak ugyanazon gyakorlattal pótolható. Bonctermi gyakorlat bármely alkalommal, bármely csoportnál pótolható).

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Félévközi ellenőrzést a gyakorlatvezetők saját ütemtervük szerint tartanak, így folyamatosan tájékozódnak a hallgatók felkészültségéről. Az ellenőrzés módját a gyakorlatvezetők határozzák meg.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is): 
Félévenként nem több mint 3 gyakorlati mulasztás, ill. ezen felüli mulasztások pótlásának igazolása. Az előadások legalább 75%-án való részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja:
A szigorlati vizsga gyakorlati és szóbeli részből áll. Gyakorlati résszel kezdődik, amely egy digitális szövettani metszet, egy konzervált készítmény és egy bonctermi szerv demonstrációját jelenti. A hallgató mindegyik gyakorlati vizsgarészletre külön jegyet kap. Két elégtelen gyakorlati vizsga-részjegy buktató hatályú. A gyakorlati vizsgát a szóbeli rész követi. A szóbeli rész bizottságoknál zajlik, a tantárgyi előadó vezetésével. A bizottság másik tagját, általában egy rezidens orvost, a tanulmányi felelős jelöli ki. A szóbeli vizsga a tanév elején meghirdetett vizsgatételek, illetve a bonctermi gyakorlatokon vezetett jegyzőkönyvek alapján zajlik. A hallgató két elméleti tételt húz. Felkészülési idő után kezdődik a szóbeli vizsga. A hallgató mindegyik elméleti vizsgarészletre külön jegyet kap. Elégtelen elméleti vizsga-részjegy buktató hatályú, azonban a vizsgabizottság elnöke jogosult ettől másképpen is dönteni. A szóbeli rész befejeztével vizsgabizottság elnöke a gyakorlati és szóbeli vizsga-részjegyek alapján megállapítja a végső érdemjegyet, amely általában a gyakorlati és elméleti vizsga-részletjegyek súlyozott átlaga.

A vizsga típusa: Szigorlat.

Vizsgakövetelmények:  A félév aláírásának megfelelése és a vizsgán való megjelenés.

A vizsgajelentkezés módja: A NEPTUN-rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  NEPTUN rendszeren keresztül. Ennek sikertelensége esetén a tanszék tanulmányi felelősén keresztül.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:  A SE Vizsgaszabályzatnak megfelelően. 3 napon belül hiteles igazolás felmutatásával a „nem megjelent” törlendő a NEPTUN-ból.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:  Zalatnai A.: Gyakorlati patológia. Semmelweis Kiadó, 2014.