Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

A Szociális Bizottság 

 

Aktuális bizottsági vezető:

Takács Félix

 

A Bizottság elérhetősége: E-mail

A bizottsághoz köthető dokumentumok:
Pályázati kiírás szociális pontmeghatározásra rendszeres szociális ösztöndíj céljából a 2020/2021 2. félévre
Csatolandó dokumentumok listája (TJSZ 1. melléklet)
Nyilatkozat mintadokumentumok
Útmutató a szociális adatlap kitöltéséhez

Jogorvoslati kérelem formanyomtatvány

Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíj megítéléséhez

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság felvilágosítást nyújt a megpályázható szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban, illetve előkészíti a pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak elbírálásra. Bizottságunk fontosnak tartja azokat a szociálliberális értékeket, melyek lehetőséget teremtenek az esélyegyenlőségre.

A hallgatói juttatásokat, ezek feltételrendszerét a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. könyv Hallgatói Követelményrendszer – 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) rögzíti.

A Semmelweis Egyetemen megpályázható szociális alapú ösztöndíjak:

Rendszeres szociális ösztöndíj: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhat aktív státuszú, állami finanszírozású, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar hallgató, vagy azzal egy tekintet alá eső miniszteri ösztöndíjas formában finanszírozott, nappali munkarendben aktív tanulmányokat folytató hallgató. Továbbá az is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun Rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények). Az elektronikus adatlapra feltöltendő igazolásokat, a részpontokat és a pontozás szabályait a TJSZ 1. melléklete sorolja fel. Ez a csatolandó dokumentumok listája, amit a weboldalunk tetején megtaláltok. Az adatlapon egy-egy tényhez több igazolás feltöltése is szükséges, ezek fel vannak tüntetve (pl. munkáltatói igazolás + nyilatkozat egyéb jövedelemről). A pályázat vége után utólagos hiánypótlásra nincsen lehetőség.

A Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj pályázata a szemeszter első havában indul: szeptemberben és februárban. Általában 15 napon keresztül tart.
Szociális pontszámot egy félévre egyszer lehet meghatározni. Vagyis az elsőéveseknek, akik augusztusban jelentkeznek kollégiumba, és kitöltik a szociális adatlapot, már megvan a pontszámuk. Nekik szeptemberben csak egy nyilatkozatot kell leadniuk, hogy szociális ösztöndíjra is pályáznak. A felsőbb évesek és kollégiumba nem jelentkezett elsőévesek a szociális adatlapot szeptemberben töltik ki.
Aki a tavaszi szemeszterben februárban az ösztöndíjhoz kitölti az adatlapot, annak a nyár eleji felsőbb éves kollégiumi jelentkezéshez már nem kell, a februári pontszáma lesz figyelembe véve.

Az a pályázó jogosult az ösztöndíjra, aki:
▪ a pályázati határidő lejárta előtt leadja az adatlapot a Neptunon, és
▪ a pontszáma eléri vagy meghaladja a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által a félévre meghatározott ponthatárt.

A támogatás 5 hónapra jár, azaz 1 félévre. Az első összeg a szemeszter második havában érkezik, akkor természetesen két hónapnyi ösztöndíj, a következő három részlet pedig havonta.

Alaptámogatás: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj (első évesek kiemelt ösztöndíjrésze)

Ez az ösztöndíj csak az első félévben pályázható és 5 hónapra, vagyis 1 félévre jár.

Csak az részesülhet benne, aki először létesít hallgatói jogviszonyt államilag támogatott nappali képzésen és az első aktív félévében a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázta, a végső pontszáma eléri a SZEB által meghatározott pontszámot (vagyis kap rendszeres szociális ösztöndíjat), és a pályázat során megfelelően igazolta, hogy az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

Az I. rászorultsági (20%-os) csoportba tartozik, aki
– fogyatékossággal élő, vagy
– egészségi állapota miatt rászorult, vagy
– halmozottan hátrányos helyzetű,
– családfenntartó, vagy
– nagycsaládos, vagy
– árva.

A II. rászorultsági (10%-os) csoportba tartozik, aki
– hátrányos helyzetű, vagy
– gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
– félárva.

Előfordulhat, hogy valaki mindkettőbe beletartozik, ilyenkor az I. rászorultsági csoport számít természetesen.

2020 szeptemberétől már nem kell külön pályázni az alaptámogatásra. Aki a rendszeres ösztöndíjban részesül és megfelel a fenti feltételeknek, automatikusan elnyeri ezt is.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának (pl. közvetlen családtag halála, természeti csapás) anyagi mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató kérelmére részesülhet.

Szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet ebben a támogatásban, vagyis az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap-és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt. Vagy aki tanulmányait államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem – aktív hallgatói jogviszony esetén – az esemény(ek) után fél éven belül bármikor benyújtható. A kérelmet a SZEB bírálja el, és dönt az ösztöndíj összegéről. Ugyanazon okra hivatkozva rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. A rendkívüli szociális ösztöndíj mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-os összeget.

A pályázati adatlapot megtaláljátok a weboldalunk tetején. Be lehet adni postán, személyesen vagy elektronikusan is. A leggyorsabb és legkényelmesebb mód e-mailben elküldeni a csatolmányokkal együtt az adatlapon feltüntetett címre, mi ezt javasoljuk Nektek.

A csatolmányok is fel vannak sorolva az adatlapon: lakcímigazolás, igazolás a háztartás tagjainak jövedelméről (nyilatkozatok se maradjanak le!) az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, és igazolás a rendkívüli eseményről (pl. halotti anyakönyvi kivonat).

Egyéb ösztöndíjak

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a Kormányrendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (az intézményi ösztöndíjrészből) áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű (vagyis nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj települési önkormányzati részére a hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint jogosultak.

További részleteket az EMMI alá tartozó Emberi Erőforrások Támogatáskezelő weboldalán találtok, illetve a településetek önkormányzatánál tudtok érdeklődni.

 

Amennyiben bármilyen kérdésetek felmerül a pályázatokkal, az adatlap kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban, forduljatok hozzánk bizalommal a hok.szocialis@semmelweis-univ.hu címen keresztül.

Ha felkeltette az érdeklődésedet és szívesen bekapcsolódnál a bizottság munkájába, örömmel várunk.

Sikeres pályázást kívánva,
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottság

 

A Bizottság tagjai:

Bagó Zsófia

Balogh Bence Bálint

Bánhidi Panna

Báti Róza

Csuk Borbála

Erki Csenge

Greksza Zorka

Gyenes Gábor

Harkai Blanka

Hornyák Balázs Lajos

Kelemen Fanni

Kovács Dániel Tibor

Kovács Gábor

Molnár Zsófia

Miskovic Barbara

Nagy Imre Richárd

Nagy Petra

Német Dorottya

Németh Richárd

Nyariki Noel Oneil

Pál Kinga Ágnes

Sommer Noémi

Szakál Imre Balázs

Szűcs Attila

Uri Anna

Vajda Edina

Varga Eszter

Varga Loretta