Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 27.
409595 Összes oltás

Takács Félix

bizottsági vezető

Feladat, vízió:

A Szociális Bizottság felvilágosítást nyújt a megpályázható szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban, illetve előkészíti a pályázatokat a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak elbírálásra. Bizottságunk fontosnak tartja azokat a szociálliberális értékeket, melyek lehetőséget teremtenek az esélyegyenlőségre.

 

A bizottsághoz köthető dokumentumok:
Pályázati kiírás szociális pontmeghatározásra rendszeres szociális ösztöndíj céljából a 2021/2022 1. félévre
Csatolandó dokumentumok listája (TJSZ 1. melléklet)

Útmutató a szociális adatlap kitöltéséhez
GYIK
Nyilatkozatminták
Segédlet az ellenőrzéshez
– – – – – – –
Jogorvoslati kérelem formanyomtatvány
– – – – – – –
Pályázati adatlap rendkívüli szociális ösztöndíjhoz
– – – – – – –

A hallgatói juttatásokat, ezek feltételrendszerét a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. könyv Hallgatói Követelményrendszer – 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) rögzíti.

A Semmelweis Egyetemen megpályázható szociális alapú ösztöndíjak:

Rendszeres szociális ösztöndíj: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjra pályázhat aktív státuszú, állami finanszírozású, nappali munkarendben tanulmányokat folytató magyar hallgató. Továbbá az is, aki tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A szociális helyzet megállapítására szolgáló adatlapot elektronikusan, a Neptun Rendszeren keresztül kell kitölteni és leadni (Ügyintézés – Kérvények – Kitölthető kérvények). Az elektronikus adatlapra feltöltendő igazolásokat, a részpontokat és a pontozás szabályait a TJSZ 1. melléklete sorolja fel. Ez a csatolandó dokumentumok listája, amit a weboldalunk tetején megtaláltok. Az adatlapon egy-egy tényhez több igazolás feltöltése is szükséges, ezek fel vannak tüntetve (pl. munkáltatói igazolás + nyilatkozat egyéb jövedelemről). A pályázat vége után utólagos hiánypótlásra nincsen lehetőség.

A Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj pályázata a szemeszter első havában indul: szeptemberben és februárban. Általában 15 napon keresztül tart.
Szociális pontszámot egy félévre egyszer lehet meghatározni. Vagyis az elsőéveseknek, akik augusztusban jelentkeznek kollégiumba, és kitöltik a szociális adatlapot, már megvan a pontszámuk. Nekik szeptemberben csak egy nyilatkozatot kell leadniuk, hogy szociális ösztöndíjra is pályáznak. A felsőbb évesek és kollégiumba nem jelentkezett elsőévesek a szociális adatlapot szeptemberben töltik ki.
Aki a tavaszi szemeszterben februárban az ösztöndíjhoz kitölti az adatlapot, annak a nyár eleji felsőbb éves kollégiumi jelentkezéshez már nem kell, a februári pontszáma lesz figyelembe véve.

Az a pályázó jogosult az ösztöndíjra, aki:
▪ a pályázati határidő lejárta előtt leadja az adatlapot a Neptunon, és
▪ a pontszáma eléri vagy meghaladja a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által a félévre meghatározott ponthatárt.

A támogatás 5 hónapra jár, azaz 1 félévre. Az első összeg a szemeszter második havában érkezik, akkor természetesen két hónapnyi ösztöndíj, a következő három részlet pedig havonta.

Alaptámogatás: Schöpf-Merei Ágost Ösztöndíj (első évesek kiemelt ösztöndíjrésze)

Ez az ösztöndíj csak az első félévben pályázható és 5 hónapra, vagyis 1 félévre jár.

Csak az részesülhet benne, aki először létesít hallgatói jogviszonyt államilag támogatott nappali képzésen és az első aktív félévében a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázta, a végső pontszáma eléri a SZEB által meghatározott pontszámot (vagyis kap rendszeres szociális ösztöndíjat), és a pályázat során megfelelően igazolta, hogy az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

Az I. rászorultsági (20%-os) csoportba tartozik, aki
– fogyatékossággal élő, vagy
– egészségi állapota miatt rászorult, vagy
– halmozottan hátrányos helyzetű,
– családfenntartó, vagy
– nagycsaládos, vagy
– árva.

A II. rászorultsági (10%-os) csoportba tartozik, aki
– hátrányos helyzetű, vagy
– gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
– félárva.

Előfordulhat, hogy valaki mindkettőbe beletartozik, ilyenkor az I. rászorultsági csoport számít természetesen.

2020 szeptemberétől már nem kell külön pályázni az alaptámogatásra. Aki a rendszeres ösztöndíjban részesül és megfelel a fenti feltételeknek, automatikusan elnyeri ezt is.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának (pl. közvetlen családtag halála, természeti csapás) anyagi mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató kérelmére részesülhet.

Szociális juttatásokra jogosult hallgató részesülhet ebben a támogatásban, vagyis az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap-és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt. Vagy aki tanulmányait államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A rendkívüli szociális ösztöndíj iránti kérelem – aktív hallgatói jogviszony esetén – az esemény(ek) után fél éven belül bármikor benyújtható. A kérelmet a SZEB bírálja el, és dönt az ösztöndíj összegéről. Ugyanazon okra hivatkozva rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet csak egy alkalommal lehet benyújtani. A rendkívüli szociális ösztöndíj mértéke nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-os összeget.

A pályázati adatlapot megtaláljátok a weboldalunk tetején. Be lehet adni postán, személyesen vagy elektronikusan is. A leggyorsabb és legkényelmesebb mód e-mailben elküldeni a csatolmányokkal együtt az adatlapon feltüntetett címre, mi ezt javasoljuk Nektek.

A csatolmányok is fel vannak sorolva az adatlapon: lakcímigazolás, igazolás a háztartás tagjainak jövedelméről (nyilatkozatok se maradjanak le!) az egy főre jutó jövedelem kiszámításához, és igazolás a rendkívüli eseményről (pl. halotti anyakönyvi kivonat).

Egyéb ösztöndíjak

Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a Kormányrendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (az intézményi ösztöndíjrészből) áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű (vagyis nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú, vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj települési önkormányzati részére a hallgatók a vonatkozó jogszabály szerint jogosultak.

További részleteket az EMMI alá tartozó Emberi Erőforrások Támogatáskezelő weboldalán találtok, illetve a településetek önkormányzatánál tudtok érdeklődni.

 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen nyilatkozatot kell feltölteni az egyéb jövedelemről, vagy bármi másról? Hogy néz ki egy nyilatkozat?

A nyilatkozat egy hivatalos okmány, így minden, amit a nyilatkozatban állít, azt büntetőjogi felelőssége tudatában teszi annak aláírója. A nyilatkozatot lehet teljesen egésézében is kézzel írni, dátumozni és aláírni, ebben az esetben nem szükségesek tanúk.
A nyomatott nyilatkozatokon szükséges két tanú aláírása. Néhány mintát találhattok a Szociális Bizottság oldalán.

Az elmúlt 3 hónapban a kereső személy státusza megváltozott, így nem tud 3 havi igazolással szolgálni munkahelyéről, vagy pozícióváltás miatt megváltozott a munkabére.

Az elmúlt 3 hónap átlagával számolunk ebben az esetben is.
Ha a státusza változott meg (pl. az elmúlt 3 hónapból csak 1-ben volt keresete), akkor azt az egy havit osszátok el hárommal.

Milyen igazolás szükséges a családi pótlékról?

2021 májusa óta kifejezetten bankszámlakivonatot ír elő a szabályzat.

Leadás után lehet pótolni, hibát javítani?

A leadott kérvényen semmilyen formában sem tudsz változtatni magadtól, csak abban az esetben, ha a Szociális Bizottság visszaküldi számodra javításra a kérvényt. Ennek feltételeiről, határidőkről a pályázati kiírásban olvashattok. A visszaküldési igényt e-mailben tudjátok jelezni: hok.szocialis@semmelweis-univ.hu

Nem a bejelentett állandó lakcímemen élek, miről kell az igazolás?

Akár albérletben, akár szociális otthonban, akár máshol élsz, az önkormányzati papírt a háztartásban élőkről mindig az állandó lakcímedre szólón szükséges beszerezni.

Nem mindenki lakik az adott háztartásban, aki be van jelentve, mi a teendő?

Egy nyilatkozatot szükséges írnia arról, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem él az adott háztartásban. (Nyilatkozattétel egyéb szabályait lásd az első kérdésnél.)

Nekem, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező testvéreimnek kell-e nyilatkoznunk jövedelmünkről?

Hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyektől nem szükséges jövedelemigazolás. (Ez alatt értendő az alap- és középfokú oktatás, a felsőoktatás és a PhD-képzés is.)

Idegen nyelvű papírokkal rendelkezem, mi a teendő?

Az eredeti nyelvű papírok csatolása mellett szükséges egy magyarra fordított változat is, amit elég, ha saját magad fordítasz le, nem kell hivatalos fordító cégekhez fordulnod.

A nyári munka/diákmunka beleszámít-e a jövedelembe?

A nyári munkák és a diákmunkák időszaki bevételek, így ha dolgoztatok a nyár során, nem kell feltüntetnetek.

Nem jelenik meg a Neptunban a kérvény, mi a teendőm?

Ha jogosultak lennétek az ösztöndíjra, ám a kérvény mégsem jelenik meg a Neptunban, e-mailben tudjátok jelezni a hok.szocialis@semmelweis-univ.hu címen. A pályázat kezdetekor ellenőrizzétek le, hogy elérhető-e számotokra a kérvény, az első pályázati héten tudjátok jelezni, ha nem.

Leadáskor hibaüzenet jelenik meg: „A(z) ‘…’ formátuma nem megfelelő!

Valószínűleg rosszul lett beírva egy számérték. Az adatlapon a rubrikákban a számoknak nem szabad szóközt, tizedesvesszőt tartalmazniuk. És mértékegységet, pénznemet sem kell beírni.

Leadáskor nem enged továbblépni a Neptun, a távolság rubrikáját pirosra színezi.

A gondot az okozhatja, hogy egy jegyű távolságot nem tud kezelni az adatlap. Nyugodtan írjatok be helyette 10-et a km-hez, arra is ugyanannyi pont jár.

 

 

Amennyiben bármilyen kérdésetek felmerül a pályázatokkal, az adatlap kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban, forduljatok hozzánk bizalommal a hok.szocialis@semmelweis-univ.hu címen keresztül.

Ha felkeltette az érdeklődésedet és szívesen bekapcsolódnál a bizottság munkájába, örömmel várunk.

Sikeres pályázást kívánva,
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottság

 

A Bizottság tagjai:

Bagó Zsófia

Balogh Bence Bálint

Bánhidi Panna

Báti Róza

Csuk Borbála

Erki Csenge

Greksza Zorka

Gyenes Gábor

Harkai Blanka

Hornyák Balázs Lajos

Kelemen Fanni

Kovács Dániel Tibor

Kovács Gábor

Molnár Zsófia

Miskovic Barbara

Nagy Imre Richárd

Nagy Petra

Német Dorottya

Németh Richárd

Pál Kinga Ágnes

Sommer Noémi

Szakál Imre Balázs

Szűcs Attila

Uri Anna

Vajda Edina

Varga Eszter

Varga Loretta