Graduális

Graduális oktatás

A klinika képzési célja a legfontosabb fül-orr-gégészeti kórképek tünettanának, diagnosztikájának és kezelési lehetőségeinek ismertetése. A fül-orr-gégészeten belüli specialitások megismerése (otoneurológia, audiológia, foniátria, allergológia, onkológia, gyermek fül-orr-gégészet) valamint más szakterületekkel közös határterületeket érintő (fogászat, szájsebészet, neurológia, szemészet) kórképek, differenciál diagnosztikai problémák ismertetése.

A fül-orr-gégészethez kapcsolódó diagnosztikai eljárások (endoscopos módszerek, képalkotó radiológiai eljárások) képanyagának prezentációja. Lehetőség szerint a műtőben vagy közvetítés segítségével műtétek megtekintése.

Klinikánkon az általános orvosi kar IV. éves és a fogorvosi kar V. éves hallgatói vesznek részt a képzésben, egy szemeszterben magyar, angol és német nyelven. Az oktatás tantermi előadásokból és rendszeres heti gyakorlatokból áll.

A graduális elméleti, ill. gyakorlati képzésre a magyar, az angol és a német hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek. A Neptun rendszerben a jelentkezést megelőzően meghirdetjük az elméleti kurzust, ill. a gyakorlati csoportokat.
A hallgatók írásbeli kérvényben kérelmezhetik, ha az aktuális szemeszterben a gyakorlatukat, külföldön kívánják teljesíteni. Ezzel együtt kérelmezhetik a külföldön történő vizsgakötelezettség teljesítést is. A kérvényt a tanszékvezetőnek kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell az adott intézmény fül-orr-gégészetre vonatkozó elméleti és gyakorlati óraszámát valamint a vizsgáztatás követelményeit. A kérvény támogatása esetén a tanszék a Dékáni Hivatalba küldi jóváhagyásra.

Előadások

Az előadások tematikáját a klinikaigazgató és a tanulmányi felelősök dolgozzák ki.
Az előadások tematikája minden szemeszter előtt revízióra kerül, a rendelkezésre álló előadásszám, a korábban szerzett tapasztalatok (hallgatók visszajelzései, tudása, tudásbeli hiányosságai) és a fül-orr-gégészeti kutatásban-gyógyításban megismert újdonságok alapján kerül meghatározásra. Az előadások látogatása kötelező, katalógus formájában ellenőrizzük a jelenlétet. Az előadások 70%-n kötelező a részvétel.

Gyakorlatok

A gyakorlatok célja az orvos-beteg kommunikáció tanítása, a kórelőzmény felvételének, a fül-orr-gégészet fizikális és műszeres vizsgáló módszereinek megismerése.
A gyakorlat tematikájának részét képezi tananyag megbeszélése, valamint betegvizsgálat az aktuálisan bemutatható betegek összetétele alapján. A laboratóriumi és a radiológiai leletek értékelése. Különös fontossággal bír az ún. krízis helyzetekben való orvosi tevékenység megismerése (vérzés, fulladás, allergiás reakciók). Célunk a hallgatók aktív bevonása a gyakorlat menetébe.

A gyakorlatokon történő részvétel kötelező, minden gyakorlaton katalógust vezetünk. A jelenléti íven a gyakorlatvezető neve és a gyakorlat témája is szerepel.
Gyakorlati oktatásunkat demonstrátorok is segítik.

A félév elfogadásának rendje

Az előadásokon a klinika alkalmanként vezet jelenléti ívet. A gyakorlatok és az előadások 70%-nak látogatása kötelező, ennél több hiányzás esetén a félév nem kerül elismerésre. A jelenléti íveket a titkárságon megőrizzük. A féléves gyakorlat elfogadásának dokumentálása a Neptun rendszerben az „aláírás megadásával”, az Indexben szintén az aláírás megadásával (a tanszékvezető aláírás pecsétjével) történik.

A külföldi gyakorlat elfogadásának rendje:

A hallgató a letöltött gyakorlatáról a külföldi klinika igazolását bemutatja a titkárságon, melyet a tanulmányi felelős ellenőriz, a klinikaigazgató jóváhagyja és szabályos igazolás esetén elfogadja.

Ennek alapján az indexben bejegyzés történik a gyakorlat elfogadásáról, és vizsgát tehet (amennyiben ezt nem tette meg külföldön). A külföldi vizsga elfogadásának rendjét egyénre szabott, a benyújtott dokumentumok alapján történő külön igazgatói utasítás szabályozza.

Vizsgáztatás

A szemesztert kollokvium zárja. A Klinika a Neptun rendszerben teszi közzé a vizsganapokat. Egy vizsgaidőszakban a hallgatói létszám kétszeresének megfelelő vizsgaidőpontot írunk ki. Az egyes vizsganapokra kiírt maximális hallgatói létszám a kapacitásoktól függően változik. A vizsgáztatókat a klinikaigazgató az oktatásban részt vevő, szakorvosi képesítéssel rendelkező adjunktusok, docensek, egyetemi tanár kollégák közül jelöli ki.

A szóbeli vizsga két részből, kompetenciakérdésekből és további elméleti kérdések ismertetéséből áll beleértve a tüneteket, a diagnosztikát és a terápiát. A kompetencia kérdések nem tudása sikertelen vizsgának minősül. A kollokvium eredménye a Neptun rendszerben és a leckekönyvben kerül bejegyzésre. A vizsgajegyeket a hallgatók Indexében a vizsgáztató aláírásával hitelesíti.

A vizsga ismétlésére, javítására az Egyetemi szabályzatnak megfelelően a hallgatóknak lehetőséget adunk.

Szakdolgozatok

Klinikánk minden évben számos témakörben hirdet meg szakdolgozat témákat, magyar angol és német nyelven. A hallgatók konzulens segítségével egy adott témát alaposabban feldogoznak. A hallgatók önálló adatfeldolgozása és kísérletes kutató munkája tudományosan hasznosítható eredményhez is vezethet. Cél a szakirodalom keresésének és bemutatásának elsajátítása.

A dolgozatokat – az egyetemi előírásoknak megfelelően – opponens értékeli, majd bizottság előtt történik a védés. A védés során a hallgató rövid, néhány perces szabad előadásban ismerteti a szakdolgozat megállapításait, majd a bíráló és a bizottság által feltett kérdésekre válaszol. Jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a dolgozat címét, a konzulens nevét, a bíráló véleményét, a védésen elhangzott kérdéseket és az arra adott válaszok rövid valamint a bizottság által megállapított 1-5 közötti érdemjegyet. Az érdemjegy beírásra kerül a hallgató indexébe, valamint a Neptun rendszerbe. A jegyzőkönyvet a Dékáni Hivatalba küldjük be.

Tudományos diákköri munka, rektori pályázatok

A szakdolgozatokhoz hasonlóan minden évben kihirdetésre kerülnek a klinikánk kutatási területének megfelelő rektori pályázati témák, kidolgozása konzulensi segítséggel történik. A rektori pályázaton díjat nyert dolgozatok szakdolgozatként elfogadhatók, de ez a védés alól nem mentesít.

A Klinikán minden évben foglalkoztatunk tudományos diákköri hallgatókat is. Az érdeklődő orvostanhallgatók a választott témavezető segítségével kutató munkát folytatnak valamint a klinika oktatási tevékenységébe kapcsolódnak be. Előzetes megbeszélés alapján a műtőben is megtekinthetnek műtéteket illetve a műtő működéséért felelős orvos kolléga kiírhatja műtétekbe asszisztálni. A klinika TDK felelőse a hallgatók névsorát eljuttatja a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsához. A hallgatók a munkájukról az évente megrendezett tudományos diákköri konferenciákon számolhatnak be.

Az előadásokat a Konferenciát megelőzően a klinikai referálón a klinika igazgatója és oktatói kara előtt kell bemutatniuk a hallgatóknak, ahol segítő kritikát kapnak az esetleg szükséges változtatásokhoz.

A sikeresen szereplők az Országos Diákköri Konferencián képviselik az egyetemet és a klinikát.

Fej-nyaksebészeti kurzus

Magyarországon évente közel 5000 új rosszindulatú fej-nyaki daganatos betegséget diagnosztizálnak. Ha ehhez hozzávesszük a benignómák, fejlődési rendellenességek, ill. különböző gyulladások jelentette műtéti indikációkat, érthetővé válik, hogy miért teszik ki a fej-nyaki műtétek intézetünk műtéti beosztásának igen nagy részét. Sajnálatos módon az Általános Orvostudományi Kar curriculumában nincs lehetőség a téma részletes ismertetésére.

A tantárgy oktatásának célja, hogy (az elsősorban sebészet iránt érdeklődő) hallgatók megismerkedjenek a fej-nyaki régió sebészetével. A tantárgy oktatása során szisztematikusan tervezzük tárgyalni az egyes területek sebészi ellátását, gazdag kép és videó anyaggal illusztrálva.

Posztgraduális

Posztgraduális képzés

Klinikánkon a posztgraduális képzés öt területen folyik

  • Szakorvosképzés
  • Szakorvos továbbképzés
  • Doktori Iskola
  • Klinikai oktatók-nevelők szakirányú továbbképzése
  • Szakdolgozók továbbképzése

Tovább a posztgraduális képzés részletes bemutatásához →