Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 16.
402981 Összes oltás

Demonstrátori Pályázatok

Budapest Ösztöndíj Pályázat

Tisztelt Hallgató!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros Önkormányzata az idei évben megújult formában hirdeti meg a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás és közszolgáltatások rendszerét.
Az új Program célkitűzése, hogy a pályázók olyan témában kutassanak, majd írjanak tanulmányt az ösztöndíjas tevékenységhez kapcsolódóan, ami újszerű, előremutató, Budapest Főváros Önkormányzata tevékenysége szempontjából releváns, illetve hasznosítható a továbbiakban.
A Programban egyidejűleg legfeljebb 20 fő nappali tagozatos, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki:
valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;

 • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
 • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 • vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti.

A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.
A Program pályázata 2021. július 11-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre a www.budapest.hu oldalon.
A részletes pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok itt!

Pályázat megüresedet államilag finanszírozott helyre


A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzat 22.§ vonatkozó szakaszaiban foglaltak szerint:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/UJ_SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_Teritesi_es_Juttatasi_Szabalyzat_hatalyos_2020_03_25_tol.pdf

Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett vagy államilag támogatott hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben önköltséges vagy költségtérítéses formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet.
A következő képzési időszakban az átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján a Dékáni Hivatal minden félévet követően megállapítja, hogy hány megpályázható megüresedett államilag finanszírozott helyet tud meghirdetni.
Amennyiben az adott félévben rendelkezésre áll megüresedett államilag finanszírozott hely, úgy a Kar erre vonatkozóan pályázatot hirdet. A pályázat a Kar honlapján kerül közzétételre, valamint erről a hallgatók Neptun üzenetben is tájékoztatást kapnak.

A megüresedett államilag finanszírozott helyekre történő átsorolási kérelmet őszi félévben a vizsgaidőszak utolsó napjáig, tavaszi félévben az őszi szemeszter regisztrációs hetét megelőző hét utolsó munkanapja hivatali idejének végéig – a TKSZV időtartamára és eredményére figyelemmel – kell leadni.

Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. Nem vehető át államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas támogatási formára az a hallgató, aki már kimerítette állami ösztöndíjas támogatási idejét.
Amennyiben több jelentkező van, mint a rendelkezésre álló helyek száma, akkor az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján készült rangsor szerint kerülnek betöltésre a helyek.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges az alábbiakat:

 • Hallgató neve,
 • NEPTUN kódja,
 • Hivatalos értesítési címe,
 • Az utolsó két aktív félévének korrigált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga és ezekben a félévekben teljesített kreditek száma

A pályázat beadásának feltétele, hogy a SzMSz III. Könyv III.4. rész 22.§ (9b) pontjában és (10a) pontjának b) bekezdésében foglaltak szerint az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,50 legyen. A feltételnek nem megfelelő, hiányos vagy elkésett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

 Pályázat megüresedett államilag finanszírozott helyre – 2021.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimer

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – az előző év október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), a pályázat benyújtásának időpontjában teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2021. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2021/2022. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére. Amennyiben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik.

A pályázatokat az innovációs és technológiai miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba kérjük benyújtani legkésőbb 2021. július 12-ig.

A pályázathoz csatolni szükséges az alábbiakat:

 • a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,
 • az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 sz. mellékletének 2-8. pontja szerinti tevékenységek igazolását.

A pályázó hallgató által, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2021. július 15-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait az SZMSZ III. KÖNYV Hallgatói követelményrendszer III.4. RÉSZ 6.4 számú melléklete tartalmazza. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Dékáni Hivatal a NEPTUN rendszeren keresztül
2021. július 16-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2021. július 19-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2021. július 19-ig.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj-Pályázat

Pályázati adatlap

Elbírálási pontrendszer

Máthé Gyula Emlékpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dr. Máthé Gyula díjra

A Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszéke mellett működő Molekula Alapítvány
Dr. Máthé Gyula emlékére pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2021-ben végző hallgatók számára.
Az Alapítvány által kiadott díjak összege egyenként: 500.000,- Ft.
A pályázat feltételei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató egyetemi tanulmányai során elért valamennyi vizsgaeredményét (index-másolat), egy féloldalas összefoglalót jövőbeni terveiről, valamint a pályázót korábban, vagy jelenleg oktató egyetemi munkatársaktól származó személyi ajánlásokat (legalább kettőt). A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik jó tanulmányi eredményeik mellett rektori pályázatokon, tanulmányi versenyeken eredményeket értek el, TDK-konferencián előadásokat tartottak, illetve díjakat kaptak, valamint más tanulmányi, kutató, klinikai tevékenységet is folytattak (az oklevelek, igazolások, közlemények másolatait kérjük csatolni).
A pályázatokat 2021. május 25-ig a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének postacímére (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.) vagy elektronikusan (lehetőleg pdf-formátumban) a titkarsag.ovi@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címre kérjük benyújtani.
A díj odaítéléséről kuratóriumi ülés dönt. A díj átadására a fogorvos-avatási ünnepség keretében kerül sor.
Máthé Gyula Emlékpályázat-2021

Balogh Károly Díj


Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának feltétele:
a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatói jogviszonyával rendelkezik, és
b.) oklevelének minősítése: „Summa cum laude” és
c.) a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvonalú pályamunka készítésében részt vett, mint
– a rektori pályázatok, vagy
–  a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadások írásbeli formában pályamunka, vagy
– a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett pályázatra készített, önálló (önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó) alkotómunkák.
Az Emlékérem és Jutalomdíj benyújtásának helye és határideje:
A pályamunkák beérkezésének határideje: évente június 15. A jelen járványügyi helyzetre tekintettel a beadási határidő a hallgató záróvizsgáját követő nap
A pályamunkák benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal
Balogh Károly Díj – Szabályzat (pdf)

Mihálkovics Alapítvány


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Mihálkovics-alapítvány Alapító Okirata alapján

Mihálkovics Tivadar és felesége Schmidt Marianne, Dr. Mihálkovics Géza anatómus professzor, valamint fiuk Dr. Mihálkovics Árpád, a 26 éves korában tragikus körülmények között elhunyt fogszakorvos emlékére alapítványt létesített. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 4717. sorszámon 1994. április hó 21-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány kuratóriumának elnöke az Alapító Okirat szerint az alábbi pályázatot teszi közzé.
Az alapítvány fő célja: Az anatómiai, illetve más elméleti Fogorvostudományi tárgy oktatásának és kutatásának fejlesztése oly módon, mely szerint a fiatal egyetemi oktatók és hallgatók az alapítvány kamatából részesednek, amennyiben fenti valamely tárgykörből eredményes dolgozatot készítenek, illetőleg az Anatómiai Múzeumot minőségi készítménnyel gyarapítják.
Pályázhatnak: a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános és Fogorvoskari hallgatói és oktatói 28 éves korig, az elmúlt naptári évben az Anatómia, illetve a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből készített dolgozattal, illetőleg az Anatómiai Múzeum részére készített demonstrációs anyaggal.
Amennyiben a pályamű dolgozat, úgy ez kifejezetten a Mihálkovics-alapítvány pályázati felhívására készített pályamunka (első közlés) lehet. A korhatár a tárgyévben betöltött korra vonatkozik.
Társszerzők pályázata esetén a pályázati kiírás követelményének valamennyi szerző meg kell feleljen.
Az alapítvány céljának megfelelő produktumot, illetve annak elkészítését és letétbe helyezését igazoló dokumentumot az alapítvány kuratóriumához (1094 Tűzoltó utca 58) kell beküldeni minden év március 1-ig A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el. Maximálisan három díj adható ki.  A kuratórium fenntartja jogát arra, hogy a pályadíjat, vagy annak egy részét visszatartsa.
A pályadíjak átadására minden évben a Szenátus nyilvános ülésén, a március 15-i ünnepség programja keretében kerül sor.
Mihálkovics Alapítvány  (pdf)

UNKP pályázat

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM (ÚNKP_21) PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI A 2021/2022-ES TANÉVRE

Megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP_21) pályázati kiírásai a 2021/2022-es tanévre.
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) elősegíti a jövő nemzedék kutatói életpályára vonzását, serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását. Közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka
támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és
kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.
Pályázati Felhívások:
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-21-2)
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij/felsooktatasi
Az Egyetemi tájékoztató oldal itt érhető el.