Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 05.
224051 Összes oltás
14128 Beoltott Semmelweis Polgár

Demonstrátori Pályázatok

A 2020/2021. tanévtől kezdődően a demonstrátori ösztöndíj szabályait  a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzata (20/A. §-tól 20/D. §.-ig) szabályozza, mely az alábbi linken érhető el:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

Tájékoztató hallgatók számára
Tájékoztató szervezeti egységek vezetőinek számára
Demonstrátori ösztöndíj pályázati formanyomtatvány
Teljesítésigazolás formanyomtatvány

Demonstrátori ösztöndíj pályázati kiírások 2020/2021. tanévre:

Teljesítési igazolás – demonstrátori pályázat-magyar hallgatók
Teljesítési igazolás – demonstrátori pályázat – külföldi hallgatók

Pályázat megüresedet államilag finanszírozott helyre


A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzat 22.§ vonatkozó szakaszaiban foglaltak szerint:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2020/04/UJ_SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_Teritesi_es_Juttatasi_Szabalyzat_hatalyos_2020_03_25_tol.pdf

Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett vagy államilag támogatott hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben önköltséges vagy költségtérítéses formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet.
A következő képzési időszakban az átsorolható hallgatói létszám meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján a Dékáni Hivatal minden félévet követően megállapítja, hogy hány megpályázható megüresedett államilag finanszírozott helyet tud meghirdetni.
Amennyiben az adott félévben rendelkezésre áll megüresedett államilag finanszírozott hely, úgy a Kar erre vonatkozóan pályázatot hirdet. A pályázat a Kar honlapján kerül közzétételre, valamint erről a hallgatók Neptun üzenetben is tájékoztatást kapnak.

A megüresedett államilag finanszírozott helyekre történő átsorolási kérelmet őszi félévben a vizsgaidőszak utolsó napjáig, tavaszi félévben az őszi szemeszter regisztrációs hetét megelőző hét utolsó munkanapja hivatali idejének végéig – a TKSZV időtartamára és eredményére figyelemmel – kell leadni.

Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára kérheti átsorolását. Nem vehető át államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas támogatási formára az a hallgató, aki már kimerítette állami ösztöndíjas támogatási idejét.
Amennyiben több jelentkező van, mint a rendelkezésre álló helyek száma, akkor az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján készült rangsor szerint kerülnek betöltésre a helyek.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges az alábbiakat:

  • Hallgató neve,
  • NEPTUN kódja,
  • Hivatalos értesítési címe,
  • Az utolsó két aktív félévének korrigált, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga és ezekben a félévekben teljesített kreditek száma

A pályázat beadásának feltétele, hogy a SzMSz III. Könyv III.4. rész 22.§ (9b) pontjában és (10a) pontjának b) bekezdésében foglaltak szerint az utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlaga legalább 2,50 legyen. A feltételnek nem megfelelő, hiányos vagy elkésett pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

 Pályázat megüresedett államilag finanszírozott helyre – JELENLEG NINCS MEGPÁLYÁZHATÓ HELY!

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

cimerAz oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2019. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően – az államilag támogatott, állami részösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor – tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre valamint ezen ösztöndíj hagyományaira – javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta;

b) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek;

c) a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak – az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával – legkésőbb 2021. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért felelős miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben, a mesterképzésben, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;

d) a 2021/2022. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára;

e) abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény az intézményi jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján;

f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit – az egyenlő bánásmód követelményének szem előtt tartásával – az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során.

A szenátus javaslatát a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatókról intézményi rangsorolt listán küldik el a felsőoktatási intézmények 2021. augusztus 1-jéig a Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztályra.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. könyv 4. rész Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § rendelkezik:

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj – Pályázat

Máthé Gyula Emlékpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dr. Máthé Gyula díjra

A Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszéke mellett működő Molekula Alapítvány
Dr. Máthé Gyula emlékére pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2021-ben végző hallgatók számára.
Az Alapítvány által kiadott díjak összege egyenként: 500.000,- Ft.
A pályázat feltételei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató egyetemi tanulmányai során elért valamennyi vizsgaeredményét (index-másolat), egy féloldalas összefoglalót jövőbeni terveiről, valamint a pályázót korábban, vagy jelenleg oktató egyetemi munkatársaktól származó személyi ajánlásokat (legalább kettőt). A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik jó tanulmányi eredményeik mellett rektori pályázatokon, tanulmányi versenyeken eredményeket értek el, TDK-konferencián előadásokat tartottak, illetve díjakat kaptak, valamint más tanulmányi, kutató, klinikai tevékenységet is folytattak (az oklevelek, igazolások, közlemények másolatait kérjük csatolni).
A pályázatokat 2021. május 25-ig a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének postacímére (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.) vagy elektronikusan (lehetőleg pdf-formátumban) a titkarsag.ovi@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címre kérjük benyújtani.
A díj odaítéléséről kuratóriumi ülés dönt. A díj átadására a fogorvos-avatási ünnepség keretében kerül sor.
Máthé Gyula Emlékpályázat-2021

Balogh Károly Díj


Az Emlékérem és Jutalomdíj adományozásának feltétele:
a.) A Pályázó a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának hallgatói jogviszonyával rendelkezik, és
b.) oklevelének minősítése: „Summa cum laude” és
c.) a hallgatók számára évenként kiírt pályázatokra készített kiemelkedő színvonalú pályamunka készítésében részt vett, mint
– a rektori pályázatok, vagy
–  a Tudományos Diákköri Konferencián elhangzott előadások írásbeli formában pályamunka, vagy
– a Dr. Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíj elnyerésére meghirdetett pályázatra készített, önálló (önálló eredményeket és megállapításokat tartalmazó) alkotómunkák.
Az Emlékérem és Jutalomdíj benyújtásának helye és határideje:
A pályamunkák beérkezésének határideje: évente június 15. A jelen járványügyi helyzetre tekintettel a beadási határidő a hallgató záróvizsgáját követő nap
A pályamunkák benyújtásának helye: FOK Dékáni Hivatal
Balogh Károly Díj – Szabályzat (pdf)

Mihálkovics Alapítvány


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Mihálkovics-alapítvány Alapító Okirata alapján

Mihálkovics Tivadar és felesége Schmidt Marianne, Dr. Mihálkovics Géza anatómus professzor, valamint fiuk Dr. Mihálkovics Árpád, a 26 éves korában tragikus körülmények között elhunyt fogszakorvos emlékére alapítványt létesített. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 4717. sorszámon 1994. április hó 21-én nyilvántartásba vette. Az alapítvány kuratóriumának elnöke az Alapító Okirat szerint az alábbi pályázatot teszi közzé.
Az alapítvány fő célja: Az anatómiai, illetve más elméleti Fogorvostudományi tárgy oktatásának és kutatásának fejlesztése oly módon, mely szerint a fiatal egyetemi oktatók és hallgatók az alapítvány kamatából részesednek, amennyiben fenti valamely tárgykörből eredményes dolgozatot készítenek, illetőleg az Anatómiai Múzeumot minőségi készítménnyel gyarapítják.
Pályázhatnak: a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános és Fogorvoskari hallgatói és oktatói 28 éves korig, az elmúlt naptári évben az Anatómia, illetve a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből készített dolgozattal, illetőleg az Anatómiai Múzeum részére készített demonstrációs anyaggal.
Amennyiben a pályamű dolgozat, úgy ez kifejezetten a Mihálkovics-alapítvány pályázati felhívására készített pályamunka (első közlés) lehet. A korhatár a tárgyévben betöltött korra vonatkozik.
Társszerzők pályázata esetén a pályázati kiírás követelményének valamennyi szerző meg kell feleljen.
Az alapítvány céljának megfelelő produktumot, illetve annak elkészítését és letétbe helyezését igazoló dokumentumot az alapítvány kuratóriumához (Anatómiai Intézet, Dr. Donáth Tibor Professor Emeritus (1094 Tűzoltó utca 58) kell beküldeni minden év március 1-ig A beérkezett pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el. Maximálisan három díj adható ki.  A kuratórium fenntartja jogát arra, hogy a pályadíjat, vagy annak egy részét visszatartsa.
A pályadíjak átadására minden évben a Szenátus nyilvános ülésén, a március 15-i ünnepség programja keretében kerül sor.
Mihálkovics Alapítvány  (pdf)

UNKP pályázat


UNKP Pályázat-Információk
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.