A szakmai gyakorlat az egészségügyi szervező BSc alapképzés 7. szemeszterében teljesítendő tantárgy (tantárgykód: EUSZAK040_1M – Szakmai gyakorlat).

Szakmai gyakorlat a Digitális Egészségtudományi Intézet (továbbiakban: DEI) egészségügyi szervező képzésének azon része, amely az alapképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a leendő szakképzettségnek megfelelő munkahelyen (továbbiakban: Gyakorlóhely) és munkakörben lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek, képességek és ismeretek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. A szakmai gyakorlat a megfigyelésen túl az adott gyakorlati hely profiljának megfelelően egyéni munkavégzést is tartalmaz. A hallgatónak lehetőleg bele kell kapcsolódnia a szervezeti egység napi munkájába, végezzen konkrét feladatot, legyen a napi munkavégzés részese. Az DEI-n belüli szakmai felügyelet (szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató) és a gyakorlatvezetőkkel történő kapcsolattartás a gyakorlat során folyamatos.

 

Szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei, értékelése

A szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka: 

A szakmai gyakorlat időtartama: 200 óra

A szakmai gyakorlat elkezdéséhez szükséges a Gyakorlóhely képviselője (gyakorlatvezető vagy intézetvezető) által aláírt befogadó nyilatkozat és a Gyakorlóhely és a DEI között kötött együttműködési megállapodás. A Gyakorlóhely és a DEI közötti együttműködési megállapodás megkötéséig – a szakmai gyakorlat zavartalan megkezdése érdekében – a befogadó nyilatkozatot szükséges kitölteni és határidőre leadni a DEI-nek.

A hallgatónak a végzett feladatokat gyakorlati naplóban kell vezetnie, melyet a Gyakorlóhely gyakorlatvezetője hitelesít (aláírásával és a Gyakorlóhely pecsétjével ellátva).

A hallgatónak beszámolót kell készítenie (10-15 oldal), melyben átfogóan értékelnie kell a gyakorlati hely sajátosságainak megfelelő egészségügyi informatikai/szervezői gyakorlatot végző szervezet felépítését, működését és új igények esetén annak alkalmazkodóképességét. A beszámoló témáját a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató és a gyakorlatvezető közösen határozza meg. A beszámolónak a DEI által elvárt tartalommal és a meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészülnie. Az aláírás feltétele a gyakorlati napló és a beszámoló határidőre történő leadása. A tantárgy érdemjegye a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató értékelése alapján lesz megállapítva. A beszámolót elektronikusan, kizárólag pdf formátumban kell elküldeni az info.dei[@]public.semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Azon hallgatók esetén, akik a kötelező szakmai gyakorlaton kívül vállalnak gyakornokságot vagy egyéb munkát, az általános szabályok szerint kell eljárni a létrehozott jogviszony függvényében.

A szakmai gyakorlat során a hallgató köteles az egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes dokumentumok bemutatására, a gyakorlóhely munkarendjének, továbbá a gyakorlóhely munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb szabályzataiban foglaltak betartására, anyagi felelősséget vállalni a mulasztásból, vagy a szabályok be nem tartásából eredő károkért a Gyakorlóhelyen hasonló vagy azonos munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó munkajogi szabályok szerint.

 

Gyakorlóhely kiválasztásának szempontjai

A szakmai gyakorlati helyszín kiválasztásánál alapelv, hogy az intézmény a végzett hallgatók szakképesítésének megfelelő tevékenységet végezzen, potenciális munkaadója lehessen a végzett egészségügyi szervezőknek.

Ilyenek lehetnek elsősorban, de nem kizárólag:

 • egészségügyi szolgáltatók (beleértve az orvostechnikai eszköz és gyógyszer gyártókat, forgalmazókat);
 • egészségügyi kormányzati szervek és háttérintézmények;
 • egészségbiztosító(k);
 • egészségügyi vagy ügyviteli minőségbiztosítást auditáló szervezetek, szervezetfejlesztést támogató tanácsadók;
 • egészségügyi információrendszer fejlesztők;
 • egészségügyi szoftver, műszer fejlesztők;

ahol adatkezelési-, kontrolling-, finanszírozással kapcsolatos adatfeldolgozási, valamint minőségbiztosítási-, adatvédelmi feladatok tervezését, végzését, értékelését, támogatását gyakorolhatja a hallgató.

Nem lehet Gyakorlóhely olyan vállalkozás vagy állami intézmény olyan részlege, melynek vezetője (a gyakorlat teljesítésének igazolója) a hallgató közvetlen hozzátartozója.

 

Adminisztrációs eljárásrend

Befogadó nyilatkozat

 1. a hallgató jelzi, hol kívánja a szakmai gyakorlatát teljesíteni a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktatónak – Gyakorlóhely kiválasztásának indoklása c. dokumentum leadásával
 2. a hallgató a szakmai gyakorlat elkezdéséhez szükséges befogadó nyilatkozatot a Gyakorlóhelynek átadja ÉS a szükséges adatokat egyezteti a Gyakorlóhellyel
 3. a Gyakorlóhely a befogadó nyilatkozatot aláírja (gyakorlatvezető) és a hallgató leadja a DEI-be

Együttműködési megállapodás

 1. a DEI elkészíti a szakmai gyakorlatról szóló együttműködési megállapodást, aláíratja az illetékes vezetőkkel és iktatja
 2.  a hallgató az együttműködési megállapodást a Gyakorlóhely illetékes vezetőjével aláíratja
 3.  az együttműködési megállapodást a hallgató leadja a DEI-be

 

Szakmai gyakorlat kapcsolattartói

Tájékoztatás és kapcsolattartás a szakmai gyakorlattal kapcsolatban:

 • Kalmár István, ügyvivő szakértő (szakmai gyakorlatot koordináló intézeti oktató)
  • E-mail cím: info.dei[@]public.semmelweis-univ.hu
  • Telefonszám: +36-20/825-9635

Adminisztrációs ügyintézés, beszámoló, gyakorlati napló leadása:

 • Tóth Pál, oktatásszervező

  • E-mail cím: info.dei[@]public.semmelweis-univ.hu
  • Telefonszám: +36-20/825-8442
  • Levelezési cím: Semmelweis Egyetem Digitális Egészségtudományi Intézet, 1094 Budapest, Ferenc tér 15. II. em.

 

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentumok