Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar az egészségügyi szervező alapképzési szak hallgatói számára a negyedik félévtől lehetőséget biztosít Tudományos Diákkör keretében az Egyetemen folyó kutatómunkába való bekapcsolódásra. Az aktív TDK tevékenység 1 kredit pont értékű, szabadon választató tárgy teljesítésének minősül, amelyet a témavezető osztályzattal értékel, így az a félévi tanulmányi átlagba beszámít. A TDK tevékenység különösen ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik a BSc tanulmányaik befejezése után továbbtanulást, illetve a későbbiekben PhD minősítés megszerzését tervezik. A hallgatónak vállalnia kell, hogy a kutatási munkában heti rendszerességgel részt vesz, a konkrét óraszámra illetve időbeosztásra azonban nincs megkötés, azt a témavezetővel kell egyeztetni.

Az eredményes TDK munka jelentős mértékben hozzásegíti a hallgatókat, hogy magas színvonalú szakdolgozatot tudjanak készíteni.

A DEI lehetőség szerint támogatja, hogy a TDK-s hallgatók tudományos konferenciákon előadással szerepeljenek.

Jelentkezni a választott témavezetővel történt egyeztetés után, elektronikus levélben lehet, melyet a surjan.gyorgy@aeek.hu címre egyidejűleg kell megküldeni. A levélnek tartalmaznia kell a hallgató nevét és NEPTUN kódját, a választott téma címét és a témavezető nevét. A tárgyfelvételt a NEPTUN rendszerben a DEI rögzíti.

 

A 2019/2020-as tanévben az alábbi témák közül lehet választani:

 


Téma: Az orvosi szakmai irányelvek fogalmi rendszerének vizsgálata

Témavezető: Dr. Surján György

Elérhetőség: surjan.gyorgy@aeek.hu

Elvárt ismeretek, képességek: tárgyi ismereti előfeltétel nincs, strukturált gondolkodás, legalább közepes matematikai affinitás

Hallgatói létszám: maximum 2 fő


Téma: Népegészségügyi adatok statisztikai elemzése

Témavezető: Dr. Dinya Elek

Elérhetőség: dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: biztos adatfeldolgozási, statisztikai alapok ismerete

Hallgatói létszám: maximum 3 fő


Téma: Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben

Témavezető: Sándor Zoltán

Elérhetőség: sandor.zoltan@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: strukturált és logikus gondolkodás, magasszintű matematikai affinitás, matematikai és informatikai terhelhetőség a mélyebb matematikai elméletek és informatikai megvalósításuk iránt

Hallgatói létszám: 1 fő


Téma: A csípőtörést elszenvedett magyarországi betegek ellátási jellemzőinek vizsgálata, a nemzetközi viszonylatban magas halálozási arány okainak feltárása

Témavezető: Surján Cecília

Elérhetőség: surjan@emk.sote.hu

Elvárt ismeretek, képességek: angol nyelv legalább folyamatos olvasási szintű tudása, az előre megbeszélt határidők tartása. Előnyt jelent, ha a hallgató ismeri az alapvető statisztikai elemzési eljárásokat

Hallgatói létszám: maximum 2 fő


Téma: A BNO új, 11. verziójának magyarországi bevezetése (adaptációs és szervezési kérdések vizsgálata)

Témavezető: Dr. Surján György

Elérhetőség: surjan.gyorgy@aeek.hu

Elvárt ismeretek, képességek: szakmai angol szöveg olvasása

Hallgatói létszám: 1 fő


Téma: Kórházi weboldalak tartalmi és minőségi elemzése

Témavezető: Tóth Tamás

Elérhetőség: toth.tamas@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek:

Hallgatói létszám: 1 főTéma: A Közép-magyarországi egészségügyi ellátó intézmények átalakulásának története 1990-től napjainkig

Témavezető: Dr. Stubnya Gusztáv

Elérhetőség: stubnya.gusztav@aeek.hu 

Elvárt ismeretek, képességek:

Hallgatói létszám: 5 fő