Az Egészségügyi Közszolgálati Kar az egészségügyi szervező alapképzési szak hallgatói számára a negyedik félévtől lehetőséget biztosít Tudományos Diákkör keretében az Egyetemen folyó kutatómunkába való bekapcsolódásra. Az aktív TDK tevékenység 1 kredit pont értékű, szabadon választató tárgy teljesítésének minősül, amelyet a témavezető osztályzattal értékel, így az a félévi tanulmányi átlagba beszámít. A TDK tevékenység különösen ajánlott azoknak a hallgatóknak, akik a BSc tanulmányaik befejezése után továbbtanulást, illetve a későbbiekben PhD minősítés megszerzését tervezik. A hallgatónak vállalnia kell, hogy a kutatási munkában heti rendszerességgel részt vesz, a konkrét óraszámra illetve időbeosztásra azonban nincs megkötés, azt a témavezetővel kell egyeztetni.

Az eredményes TDK munka jelentős mértékben hozzásegíti a hallgatókat, hogy magas színvonalú szakdolgozatot tudjanak készíteni.

A DEI lehetőség szerint támogatja, hogy a TDK-s hallgatók tudományos konferenciákon előadással szerepeljenek.

Jelentkezni a választott témavezetővel történt egyeztetés után, elektronikus levélben lehet, melyet a surjan.gyorgy@semmelweis-univ.hu címre egyidejűleg kell megküldeni. A levélnek tartalmaznia kell a hallgató nevét és NEPTUN kódját, a választott téma címét és a témavezető nevét. A tárgyfelvételt a NEPTUN rendszerben a DEI rögzíti.

 

Az alábbi témák közül lehet választani:

 


Téma: Gépi tanulást segítő szoftver fejlesztése és alkalmazása a továbbképzésben.

Témavezető: Pollner Péter

Elérhetőség: Dr. Péter Pollner <pollner.peter@emk.semmelweis.hu>

A jelentkező részt vehet egy helyileg fejlesztett radiológiai szoftver tesztelésében, és fejlesztésében. Elsősorban az ember-gép interakció hatékonyabbá tétele, illetve a megbízhatóbb, követhetőbb és bővíthetőbb megoldások kidolgozása a cél. Aki programozási ismeretekkel nem rendelkezik, annak a szoftver működését oktató anyag összeállításában lenne feladata. Akinek vannak gépi tanulási előzetes ismeretei, annak a képek szöveges értelmezése, képek szöveg alapján történő generálása lehet a feladata.


Téma: Gyógyszerek indikáción túli alkalmazása

Témavezető: Dr Zajzon Gergely

A gyógyszerek indikáción túli alkalmazása gyógyszerhatósági engedélyhez kötött. A kérelmek deperszonalizált módon 2008-től megtekinthetőek az OGYÉI honlapján. A meghirdetett kutatás célja kettős: a hatósági honlapon elérhető adatokat – egy adott körben – kereshető, feldolgozható adatbázissá alakítsuk, illetve megegyezés szerinti indikációs körben részletesen elemezzük a kérelmeket szakmai tartalmuk szerint.

Vizsgálatunk első fázisában a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű onkológiai-hematológiai (meghatározott BNO kódcsoport) tárgyú kérelmek feldolgozásakor arra kívánunk választ kapni, hogy mely megbetegedések esetében fordulnak leggyakrabban indikáción túli gyógyszeralkalmazáshoz, hol merül ki leggyakrabban a terápiás paletta.

Szintén vizsgálat tárgya az érintett – kérelmezett – gyógyszerek ATC megoszlása, törzskönyvezett indikációinak és a kérelmezett indikációknak az összevetése. A meghatározott szempontok szerinti TOP lista elemzése, magyarázó tényezők feltárása, illetve az esetlegesen feltárt tendenciózus esetekre általános megoldási javaslat elkészítése annak érdekében, hogy a jelenleg egyedileg zajló kérelem elbírálási eljárás hatékonyságát növeljük.


Téma: Népegészségügyi adatok statisztikai elemzése

Témavezető: Dr. Dinya Elek

Elérhetőség: dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: biztos adatfeldolgozási, statisztikai alapok ismerete

Hallgatói létszám: maximum 3 fő


Téma: Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben

Témavezető: Dr. Sándor Zoltán

Elérhetőség: sandor.zoltan@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: strukturált és logikus gondolkodás, magasszintű matematikai affinitás, matematikai és informatikai terhelhetőség a mélyebb matematikai elméletek és informatikai megvalósításuk iránt

Hallgatói létszám: 1 fő


Téma: A csípőtörést elszenvedett magyarországi betegek ellátási jellemzőinek vizsgálata, a nemzetközi viszonylatban magas halálozási arány okainak feltárása

Témavezető: Surján Cecília

Elérhetőség: surjan.cecilia@emk.semmelweis.hu

Elvárt ismeretek, képességek: angol nyelv legalább folyamatos olvasási szintű tudása, az előre megbeszélt határidők tartása. Előnyt jelent, ha a hallgató ismeri az alapvető statisztikai elemzési eljárásokat

Hallgatói létszám: maximum 2 fő


Téma: Kórházi weboldalak tartalmi és minőségi elemzése

Témavezető: Tóth Tamás

Elérhetőség: toth.tamas@public.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek:

Hallgatói létszám: 1 fő


Téma: Egészségügy adatok térbeli és időbeli elemzése

Témavezető: Dr. Surján György

Elérhetőség:surjan.gyorgy@semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: Programozási alapfogalmak, adatbáziskezelés alapfokú ismerete

Hallgatói létszám: maximum 2 fő


Téma: A Közép-magyarországi egészségügyi ellátó intézmények átalakulásának története 1990-től napjainkig

Témavezető: Dr. Stubnya Gusztáv

Elérhetőség: stubnya.gusztav@med.semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek:

Hallgatói létszám: 5 fő


Téma: Betegéletút hálózatelméleti megközelítése

Témavezető: Dr. Tóth Zoltán, dr. Vámosi Péter, Dr. Tamus Zoltán Ádám

Elérhetőség: toth.zoltan2@semmelweis-univ.hu

Elvárt ismeretek, képességek: szakmai angol szöveg olvasása

Hallgatói létszám: 2 fő