A szakdolgozatírás célja az élettudományok, különösen az egészségtudomány bármely informatikai és/vagy menedzsment vetületű problémakörének önálló, tudományos igényességű feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató e szakmai tevékenység során elsajátítsa a könyvtárhasználat és irodalomkutatás módszereit, fejlessze lényegmegragadó képességét és képes legyen szakmai munkájának eredményét és a szakterületről alkotott véleményét tömören és szabatosan megfogalmazni.

A szakdolgozati téma

A szakdolgozati témát a hallgató

 • kiválasztja az intézet által meghirdetett témák közül, vagy
 • külső ajánlásból hozza, és határidőben, a megadott formában és minőségben bejelenti az Intézet részére.

A témavezető

A szakdolgozat készítését témavezető irányítja. Témavezető az adott témában megfelelő tudományos és/vagy gyakorlati jártassággal rendelkező személy lehet, aki a kar oktatója és kutatója, illetve a képzést vezető oktató a képzésért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjének engedélyével külső szakember is lehet.

A témavezető személyét, elérhetőségét a hallgató a témaválasztással egyidejűleg, megadott határidőben és formában jelenti be az Intézet részére. Indokolt esetben „többes témavezetésre” is lehetőség van. A témabejelentést úgy kell megírni, hogy abból kétség nélkül megállapítható legyen a kérelmezett témavezető személye, képesítése/jártassága és elérhetősége, valamint a téma jelen útmutatónak és a vonatkozó szabályzatoknak való megfelelése.

A szakdolgozat témájának jelentős ill. a témavezető személyének megváltoztatására a 7. szemeszter kezdetéig van lehetőség. A változást az eredeti bejelentéssel egyező formában és módon, haladéktalanul kell megtenni. A dolgozat végső címe nem szükséges, hogy szó szerint megegyezzen a választott/leadott témával.

A dolgozat elkészítése során a hallgató és a témavezető dokumentáltan, legalább 3 alkalommal konzultáción vesz részt.

A szakdolgozatnak tükröznie kell, hogy

 • a hallgató képes az önálló munkára,
 • rendelkezik a témához kapcsolódó tudományterület alapvető ismereteivel,
 • ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges alapvető technikákat, és alkalmazni is tudja azokat a feladatok megoldása során, ismeri saját szakdolgozati munkájának korlátait és
 • kellőképpen jártas a választott téma szakirodalmában.
  • A téma feldolgozása során kötelezően meg kell ismerni a témával kapcsolatos alapvető külföldi és hazai munkákat. Bizonyítottan kell használni tudni a szakterület legfontosabb hazai és nemzetközi folyóiratait, elektronikus szakirodalmi forrásokat (bibliográfiai és teljes szövegű forrásmunkákat).

A szakdolgozat „műfaja”

A szakdolgozat a vizsgált probléma természetétől függően műfajilag többféle lehet. A teljesség igénye nélkül, lehet például:

 • Egy szoftvertervezése, programozása, illetőleg a támogatandó folyamatok felmérése, elemzése
 • Valamilyen egészségügyi adatkör elemzése statisztikai, adatbányászati stb. módszerekkel, az elemzésből következtetések levonása/ajánlások megfogalmazása.
 • Valamilyen ellátási forma gazdasági, gazdaságossági, finanszírozási elemzése.
 • Ágazati szereplők körében végzett, szociológiai jellegű felmérés (kérdőíves adatgyűjtés) és az eredmények értékelése
 • Szakirodalmi review szakdolgozatként csak abban az esetben fogadható el, ha
  • az adatgyűjtés megfelelő metodikával történt
  • olyan területet vizsgál, amelyben a szakértők véleménye nem egységes
  • a különböző álláspontot tükröző források kritikai elemzésével és összevetésével, vagy bármely más módon hozzáadott saját értéket tartalmaz.

A szakdolgozatnak önálló munkának kell lennie, ezért

 • egy téma irodalmi áttekintése, feldolgozása kizárólag akkor fogadható el, ha a hallgató azt elemző módon, esetleg új megközelítésben vagy összehasonlításban dolgozza fel, és saját következtetésekre jut
 • a cikkek, könyvrészletek, internetes lapok egyszerű összeollózása nem elfogadható,
 • a szakdolgozat témája lehet olyan munka, amelyet a hallgató szakmai gyakorlat vagy hallgatói munkavégzés során egy csoport vagy munkaközösség tagjaként végzett, de ebben az esetben világosan be kell mutatnia, hogy mi az ő konkrét, saját hozzájárulása a munkához.

A plágiumról

Más szellemi termékének saját eredményként való feltüntetése nem kizárólag szakmai hiba vagy fegyelmi vétség, hanem súlyos büntetőjogi következményei is lehetnek. A szakdolgozat készítőjének tisztában kell lennie a hivatkozásokkal kapcsolatos elvárások teljesítésével, illetve az ennek elmaradásából fakadó következményekkel.

Plágium szabályzat

Plágium nyilatkozat: a nyilatkozatot a dolgozat végére kell bekötni

Felmentés a dolgozat megírásának kötelezettsége alól

A szakdolgozat megírásának kötelezettsége alól a téma szerint illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a kar dékánja felmentést adhat azoknak a  hallgatóknak, akik:

 • egy-, illetve kétszerzős rektori pályamunkát készítettek és a pályázaton I. helyezést értek el.
 • valamely lektorált tudományos folyóiratban első szerzős dolgozatot közölnek a szak témájához kapcsolódóan
 • jelen tanulmányok alatt OTDK I-III helyezést értek el.

A felmentés iránti kérelmet a hallgatónak a Dékáni Hivatalba kell benyújtani.

Szakdolgozat megírása alóli mentesség ugyanakkor nem mentesíti a szakdolgozat megvédése alól a hallgatót, azaz a fenti munkát kell megvédenie.